Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (24. - 30. 7. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí a úterý zasedá neformální Rada ministrů pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu). Ministři se zaměří na střednědobé zhodnocení programu Horizont 2020 a budoucnost evropského výzkumu a inovací.
 • Na jednání vlády bude v pondělí podána informace o aktuální evropské problematice a kandidatuře na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat zprávu o pokroku Unie bezpečnosti a zprávu o přemístění a přesídlení.

 

Pondělí 24. července

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost, 24.–25. 7. 2017; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM).
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: INT/828 – Přezkum v polovině období / jednotný digitální trh – 1. Schůze.
 • Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice; Základní aspekty kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice; Pravidla pro čerpání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie; Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2016; Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2017; Informace k připravované veřejné zakázce s názvem Správa finančního nástroje v rámci Specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí a k připravované Dohodě o financování dle čl. 38 odst. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 uzavírané mezi subjekty MŽP a SFŽP ČR formou horizontální spolupráce podle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Úterý 25. července

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost, 24.–25. 7. 2017; Skupina ANTICI; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Vojenský výbor Evropské unie (EUMC).

 

Středa 26. července

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER II.; COREPER (ART.50); Skupina přátel předsednictví; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM) a neformální zasedání ředitelů pro rozvoj venkova.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: 9. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti; 14. zpráva o přemístění a přesídlení.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/437 – Unie kapitálových trhů: přezkum v polovině období – 1. schůze studijní skupiny; ECO/439 – Finance EU do roku 2025 – 1. Schůze; TEN/637 – 1. schůze studijní skupiny Doba řízení a doby odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků.

 

Čtvrtek 27. července

 • V rámci Rady EU proběhne: Politický a bezpečnostní výbor (PSC) a neformální setkání atašé pro životní prostředí a ochranu klimatu.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Strategický přístup k odolnosti ve vnější činnosti EU.

 

tek 28. července

§  Žádné akce.

 

Sobota 29. července

§  Žádné akce.

 

Neděle 30. června

§  Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25. 7.         Veřejná konzultace o nařízení o detergentech v rámci hodnocení ex-post

Do 28. 7.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

Do 4. 8.           Veřejné konzultace o hodnocení a revizi předpisů o doméně nejvyšší úrovně .eu

Do 6. 8.           Veřejná konzultace na téma „Modernizace práva obchodních společností EU“: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací.

Do 11. 8.         Veřejná konzultace na téma "Doporučení k podpoře sociálního začlenění a sdílení hodnot prostřednictvím formálního a neformálního učení".

Do 15. 8.         Veřejná konzultace - Výzva k předložení důkazů o fungování opatření kolektivního odškodnění v členských státech Evropské unie.

Do 16. 8.         Veřejná konzultace na téma Evropské občanské iniciativy

Do 30. 8.         Veřejná konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Do 31. 8.         Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020)

Do 31. 8.         Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Do 4. 9.           Hodnocení - Nařízení TEN-E

Do 10. 9          Veřejná konzultace týkající se silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů

Do 15. 9.         Rybolovná práva na rok 2018 v rámci společné rybářské politiky

Do 18. 9          Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

Do 22. 9.         Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

Do 29. 9.         Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

Do 4. 10.         Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

Do 8. 10.         Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

Do 8. 10.         Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

Do 16. 10.       Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

Do 16. 10.       Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

Do 20. 10        Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

Do 23. 10.       Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

Do 23. 10.       Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí     

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 21. 7. 2017.
Kontakt: brussels@cebre.cz.

      < Archív novinek