Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (11.-17.9.2017)


 Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí na společném zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu a Výboru pro Životní prostředí EP se budou poslanci zabývat návrhem na řízení Energetické unie.
 • Ve čtvrtek a v pátek pořádá estonské předsednictví konferenci věnovanou kybernetické bezpečnosti na Jednotném digitálním trhu.
 •  Ve čtvrtek hlasují poslanci Evropského parlamentu o zprávě k nové agendě dovedností pro Evropu a k akademickému pokračujícímu a dálkovému vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení.

 

Pondělí 11. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů pro rozvoj v Tallinnu, schůze Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM), Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo, Pracovní skupina pro finanční služby, Pracovní skupina pro komodity (PROBA), Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro schengenské záležitosti, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN), Pracovní skupina pro veřejné zdraví, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina pro výzkum, Pracovní skupina pro životní prostředí, Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Pracovní skupina radů pro finanční věci, Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX), Rozpočtový výbor Skupina Nicolaidis.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Provádění směrnice o mediaci; Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání; Kosmická strategie pro Evropu; Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce; Fungování franšíz v maloobchodním odvětví.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: ROZPRAVY: Finanční pravidla platná pro souhrnný rozpočet Unie; Kontrola výdajů a sledování nákladů a efektivnosti programu EU ‘‘záruka pro mladé‘‘; VÝMĚNA NÁZORŮ s Johannesem Hahnem, komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednávání o rozšíření o řádném finančním řízení; ROZPRAVY: Plnění 2015: Obecný rozpočet EU - Rada a Evropská rada.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Vytenisem Andriukaitisem, komisařem pro Zdraví a bezpečnost potravin na téma bezpečnosti a nelegálního používání přípravku Fipronil na drůbežích farmách; ROZPRAVA: Řízení energetické unie.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA na téma Řízení Energetické unie.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: ROZPRAVA na téma složení Evropského parlamentu.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: SOC/564 – veřejné slyšení a 3. schůze studijní skupiny Dopad sociálního rozměru a evropského pilíře sociálních práv na budoucnost EU, Schůze rozpočtové skupiny.

 

Úterý 12. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI, Atašé ve finančních službách, Skupina přátel předsednictví, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT), Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo, Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik, Pracovní skupina pro leteckou dopravu, Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro schengenské záležitosti, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro terorismus (TWP), Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA), Pracovní skupina pro víno a alkohol, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP), Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP), Pracovní skupina pro životní prostředí, Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).
 • V rámci estonského předsednictví proběhne konference Young EUROSAI, 11. – 14. 9. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Podpora připojení k internetu v místních komunitách; Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu; HLASOVÁNÍ: Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemských vodních cest a silniční přepravy zboží; ROZPRAVY: Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP; Politické vztahy EU s Indií; Politické vztahy EU se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN); Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou; Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze předsednictva řídícího výboru pro strategii Evropa 2020, Mimořádná schůze skupiny III věnovaná tématu „Inteligentní řešení pro udržitelnou a inkluzivní společnost“, 12. – 13. září 2017, Tallinn a ECO/434 – Zdanění ekonomiky sdílení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 7. výroční zasedání a konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP).
 • Schůze Poslanecké sněmovny, body s evropskou tematikou: VLÁDNÍ NÁVRH: k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru – druhé čtení.

 

Středa 13. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Zasedání Poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, Politický a bezpečnostní výbor (PSC), Politicko-vojenská skupina (PMG), Pracovní skupina pro Afriku (COAFR), Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI), Pracovní skupina pro celní spolupráci (CCWP), Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění, Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě, Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ), COREPER II. zástupců, Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM), Pracovní skupina pro mořské právo, Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ), Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV), Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla, Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost, Pracovní skupina pro víno a alkohol, Pracovní skupina pro zboží dvojího užití, Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Evropské zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) – peer learning, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn Konference Future of Work: Making It e-Easy, 13. – 14. 9. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Stav Unie; HLASOVÁNÍ: Prodloužení evropského statistického programu až do roku 2020; Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí; Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením; Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: rozpočtové prostředky Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), vypracování plánů pro ACER a SESAR2; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2017/002 FI/MICROSOFT; ROZPRAVY: Požární bezpečnost v budovách; Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb; Hnojivé výrobky s označením CE; Budoucnost programu Erasmus+; Společná rozprava – Obchodní vztahy s Chile.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/434 – Zdanění ekonomiky sdílení – slyšení a 2. schůze studijní skupiny, Mimořádná schůze skupiny III věnovaná tématu „Inteligentní řešení pro udržitelnou a inkluzivní společnost“, 12. – 13. září 2017, Tallinn a 3. schůze stálé studijní skupiny Začlenění Romů – slyšení.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 7. schůze řídící skupiny pro subsidiaritu, Konzultace zúčastněných stran o jednotném digitálním trhu: přezkum v polovině období.

 

Čtvrtek 14. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Skupina přátel předsednictví, Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM), Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV), Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV), Pracovní skupina pro energetiku, Pracovní skupina pro e-právo, Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž, Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb, Pracovní skupina pro mládež, Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB), Pracovní skupina pro pozemní dopravu, Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci, Pracovní skupina pro sociální otázky, Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG), Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST), Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb, Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat, Výbor pro kulturní otázky, Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference EU o kybernetické bezpečnosti: "Jednotný digitální trh, společná digitální bezpečnost 2017" v Tallinnu; European Young Leaders, 14. – 16. 9. 2017 v Tallinnu; Evropské zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) – peer learing v Tallinnu; Konference Future of Work: Making It e-Easy v Tallinnu.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Nová agenda dovedností pro Evropu, Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení, Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu).
 • Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá konferenci na téma Investice do Evropy – investování do lidí! Budoucnost evropské politiky soudržnosti, Valencie.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: NÁVRH ZPRÁVY: Doporučení Radě, Komisi a ESVČ o Východním partnerství v době před summitem v listopadu 2017; VÝMĚNA NÁZORŮ: Perspektivy summitu Východního partnerství v listopadu 2017 s předsednictvem Parlamentního shromáždění Euronest.
 • V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: ROZPRAVY: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 - všechny oddíly; Mobilizace Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí záloh ve všeobecném rozpočtu Unie na rok 2018; Opravný rozpočet č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 - Poskytnutí financování Evropskému fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci; Mobilizace nástroje flexibility k financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj; Další MFF: Příprava postoje Parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020; Garanční fond pro vnější vztahy; Záruka Evropské unie Evropské investiční bance na ztráty z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/435 – Hospodářská politika eurozóny (2017) – (dodatkové stanovisko) – 2. schůze studijní skupiny; Schůze Střediska pro sledování jednotného trhu; NAT/717 – Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství – 1. schůze; INT/829 – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2016 – 2. schůze skupiny; Schůze stálé studijní skupiny Podniky sociální ekonomiky.

 

tek 15. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí, 15. – 16. 9. 2017, Tallinn, Euroskupina, Skupina přátel předsednictví, Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci, Pracovní skupina ERAC – GPC, Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci, Pracovní skupina právníků-lingvistů, Pracovní skupina pro e-právo, Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc, Pracovní skupina pro mládež, Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, Pracovní skupina pro strukturální opatření, Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky, Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku, Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF, Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb, Pracovní skupina veterinárních odborníků – zdraví zvířat, Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Setkání generální ředitelů škol, 15.  – 19. 9. 2017, Tallinn Konference EU o kybernetické bezpečnosti: "Digitální jednotný trh, společná digitální bezpečnost 2017", 14. – 15. 9. 2017, Tallinn 9. konference o bydlení v Pobaltí: "Udržitelné životní prostředí: osvědčené postupy v oblasti bydlení", 14. – 15. 9. 2017, Rakvere.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: REX/493 – Modrá ekonomika v západním Středomoří – 1. schůze.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Investice do Evropy, investice do lidí – mimořádná schůze skupiny SES v Evropském výboru regionů.

Sobota 16. září

 • V rámci Rady EU dále proběhne: Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí, 15. – 16. 9. 2017, Tallinn.

 

Neděle 17. září

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 15. 9.

Rybolovná práva na rok 2018 v rámci společné rybářské politiky

do 18. 9.

Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

do 22. 9.

Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

do 29. 9.

Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

do 4. 10.

Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

do 8. 10.

Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

do 8. 10.

Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

 < Archív novinek