Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (18.-24.9.2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí pořádá estonské předsednictví konferenci na téma propojení energetiky s digitalizací.
 • V úterý estonské předsednictví pořádá konferenci věnovanou budoucímu designu trhu s elektřinou.
 • Na úterní schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bude hlavním bodem jednání silniční balíček vč. části o vysílání pracovníků v silniční dopravě. O silničním balíčku budou diskutovat poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR na svém čtvrtečním zasedání.
 • Ve středu se v Tallinnu koná Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže.
 • Ve středu a ve čtvrtek zasedá plénum Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na čtvrtečním zasedání vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ke Stavu Unie.

Pondělí 18. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro koordinaci; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro veřejné zdraví; Pracovní skupina pro víza; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Valné shromáždění OSN, New York, 18. – 20. 9. 2017; Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).
 • V rámci estonského předsednictví proběhne konference 'Where digital meets energy'.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Desáté řádné plenární zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat), 18. – 21. 9. 2017, El Salvador; Rozšířené užší předsednictvo EHSV.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. zasedání koordinátorů Komise pro životní prostředí, klimatické změny a energetiku; 15. zasedání Komise pro životní prostředí, klimatické změny a energetiku; Setkání zúčastněných stran - Evropa v pohybu.

 

Úterý 19. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Neformální zasedání ministrů energetiky, 19. – 21. 9. 2017; Skupina ANTICI; Skupina přátel předsednictví; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Zasedání skupiny IPC/CPM AFFAIRS; Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci (HLWG); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Valné shromáždění OSN, New York, 18. – 20. 9. 2017; Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (ocel, textil a jiná průmyslová odvětví); Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina veterinárních odborníků – Postupimská skupina.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference na vysoké úrovni o energetice 'Europe’s Future Electricity Market'; Konference "Současné přístupy k učení a výuce", 19. – 20. 9. 2017, Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Desáté řádné plenární zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat), 18. – 21. 9. 2017, El Salvador; Schůze kvestorů; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny III; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny II; Schůze předsednictva: přípravná schůze skupiny I; Schůze předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference: Financování opatření na ochranu klimatu na místní regionální úrovni: možnosti financování na adaptační výzvu; Setkání koordinátorů Komise pro hospodářskou politiku; 15. zasedání Komise pro hospodářskou politiku; Konzultace zúčastněných stran o Evropském pilíři sociálních práv a dokumentu o úvahách o sociálním rozměru Evropy.
 • V Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, program: NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011; NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) - (Text s významem pro EHP); NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel; NÁVRH směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel.

 

Středa 20. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Neformální zasedání ministrů energetiky, 19. – 21. 9. 2017; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Zasedání skupiny IPC/CPM AFFAIRS; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro audiovizuální média; COREPER I.; COREPER II.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro koordinaci – FAO; Pracovní skupina pro lidská práva (COHOM); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro právo obchodních společností; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP); Pracovní skupina pro životní prostředí; Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Současné přístupy k učení a výuce", 19. – 20. 9. 2017, Tallinn; Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže, Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 528. plenární zasedání: přípravná schůze předsednictva skupiny I; Desáté řádné plenární zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat), 18. – 21. 9. 2017, El Salvador; 528. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnanci; 528. plenární zasedání: schůze skupiny Zaměstnavatelé; 528. plenární zasedání: schůze skupiny Různé zájmy; 528. plenární zasedání EHSV – INT/816 Digitalizace v oblasti zdravotnictví – zdravotní pojištění; INT/822 Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (sdělení); ECO/432; Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) – změna; ROZPRAVY: INT/814 Celní unie / správa (sdělení) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Rozvíjení celní unie EU a její správy.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Seminář: Úloha městských oblastí v rámci politiky soudržnosti po roce 2020.

 

Čtvrtek 21. září

 • V rámci Rady EU zasednou: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Neformální zasedání ministrů energetiky, 19. – 21. 9. 2017; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro zemědělské otázky – krmiva; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o spojování Evropy, 21. – 22. 9. 2017, Tallinn; Výbor pro obchodní politiku, 21. – 22. 9. 2017, Tallinn; Neformální workshop o globálních otázkách životního prostředí, 21. – 22. 9. 2017.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 528. plenární zasedání EHSV: DISKUZE: REX/488 Strategické vztahy EU-CELAC (stanovisko z vlastní iniciativy); Desáté řádné plenární zasedání Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění (EuroLat), 18. – 21. 9. 2017, El Salvador; SC/047 – Přechod k udržitelnější budoucnosti Evropy – strategie pro rok 2050 – 4. schůze; Monitorovací výbor EU-Latinská Amerika – přípravná schůze na 9. setkání organizované občanské společnosti EU a Latinské Ameriky a Karibiku; 2. schůze monitorovací skupiny Brexit.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. Externí zasedání Komise pro ústavní záležitosti, evropskou správu (a vládu v Evropě) a institucionální a zahraniční vztahy a konference o "službě míru"; GENIUS LOCI - Závěrečná konference na téma: Průmyslové dědictví malých a středních podniků: přínos pro turistický a regionální rozvoj.
 • V Poslanecké sněmovně PČR proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti, program: NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii; NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel; SDĚLENÍ Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny; NÁVRH směrnice Rady, kterou se mění směrnice  1999/62/ES  o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel; NÁVRH nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů; NÁVRH směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici  96/71/ES  a směrnici  2014/67/EU; INFORMACE o realizaci  twinningového  projektu v Parlamentu Moldávie („Strengthening the capacites of the Parliament of Moldova for EU approximation proces“) za účasti Poslanecké sněmovny v pozici hlavního partnera.

 

tek 22. září

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I.; COREPER (ART. 50); Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro jakost potravin – zeměpisné označení a označení původu; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro konzulární záležitosti
 • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro životní prostředí.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o spojování Evropy, 21. – 22. 9. 2017, Tallinn; Výbor pro obchodní politiku, 21. – 22. 9. 2017, Tallinn; Neformální workshop o globálních otázkách životního prostředí, 21. – 22. 9. 2017.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Evropský den udržitelných komunit (ve spolupráci s ECOLISE); Akce ECOLISE.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Externí zasedání a konference Komise pro ústavní záležitosti, evropskou správu (a vládu v Evropě) a institucionální a zahraniční vztahy.

 

Sobota 23. září

 • Žádné akce.

 

Neděle 24. září

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 18. 9.

Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU – veřejná konzultace

do 22. 9.

Veřejná konzultace týkající se provádění akčního plánu pro Atlantský oceán

do 29. 9.

Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

do 4. 10.

Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

do 8. 10.

Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

do 8. 10.

Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 1. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 5. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 5. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

 < Archív novinek