Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (25. 9. - 1. 10. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí jednají poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace). Dále budou hlasovat o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a příslušných postupů. O ochraně soukromí v elektronických komunikacích budou poslanci výboru hlasovat na svém čtvrtečním zasedání.
 • V pondělí pořádá CEBRE společně se Stálým Zastoupením ČR při EU seminář ke spotřebitelskému a marketingovému právu EU.
 • Ve středu pořádá frakce progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu veřejné slyšení věnované dvojí kvalitě potravin. Komise by v ten den měla přijmout informaci pro členské státy, jak tuto oblast řešit.
 • CEBRE ve středu spolupořádá se Stálým zastoupením ČR při EU a CleanSky konferenci na téma financování výzkumu a inovací v odvětví letectví po roce 2020.
 • Poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu ve čtvrtek povedou rozpravu na téma Vnitřní trh s elektřinou.

 

Pondělí 25. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); AD HOC pracovní skupina pro posílení bankovní unie; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Rada pro obecné záležitosti; Rada pro obecné záležitosti (článek 50); Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro finanční věci; Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 26. výroční zasedání evropských auditorů Evropských strukturálních a investičních fondů, 24. – 26. 9. 2017, Tallinn; Síť kontaktních míst pro územní soudržnost, Tallinn.
 • V EP proběhne schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu, program: Výměna názorů s Jorgem Domecqem, výkonným ředitelem Evropské obranné agentury, na téma dlouhodobého přezkumu Evropské obranné agentury; Výměna názorů s Jorge Domecqem, výkonným ředitelem Evropské obranné agentury a Alain Alexisem, vedoucím oddělení Obranného, leteckého a námořního odvětví na téma provádění přípravné akce týkající se obranného výzkumu; Výměna názorů s Marcem Morettinem, zástupcem vedoucího odboru pro Arabský poloostrov, Irák a regionální politiky, ESVČ, Reuel Marc Gerechtem, vedoucím vědeckým pracovníkem Nadace pro obranu demokracie, USA a Yossi Kuperwasserem, vedoucím vědeckým pracovníkem v Jeruzalémském centru pro veřejné záležitosti na téma Bezpečnostní situace na Blízkém východě; Výměna názorů s Gerhardem Conradem, ředitelem Střediska EU pro analýzu zpravodajských informací, ESVČ o bezpečnostní situaci v Severní Koreji.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: Workshop na téma rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020); HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: VÝMĚNA NÁZORŮ: Současný stav probíhajících třístranných jednání, Kontrola zahraničních investic ve strategických odvětvích; ROZPRAVA: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; HLASOVÁNÍ: Posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé; Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé; Strategie EU – Afrika: urychlení rozvoje; VÝMĚNA NÁZORŮ se zúčastněnými stranami o vývoji v Uzbekistánu v návaznosti na přijetí protokolu o textilu mezi EU a Uzbekistánem; VÝMĚNA NÁZORŮ se sekretářem pro obchod a průmysl Ramonem M. Lopezem a zvláštním vyslancem v EU Edgardem J. Angarou z Filipínské republiky; VÝMĚNA NÁZORŮ s předsedou Obchodní komory EU v Číně Matsem Harbornem.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozpočtovou kontrolu, program: HLASOVÁNÍ: Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada; Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi; VÝMĚNA NÁZORŮ o výhradách vznesených ve výročních zprávách o činnosti za rok 2016 generálními ředitelstvími Komise pro regionální a městskou politiku s panem Marc Lemaîtrem, pro migraci a vnitřní věci, panem Matthias Ruetem, pro zemědělství a rozvoj venkova, panem Jerzy Bogdan Plewem, pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, panem Stefano Manservisem, pro námořní záležitosti a rybolov, panem João Aguiar Machadem, pro výzkum a inovace, panem Robert-Jan Smitsem, pro lidské zdroje a bezpečnost, paní Irene Souka.
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim; ZPRÁVA o probíhajících interinstitucionálních jednáních; HLASOVÁNÍ: Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku; Přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie; Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); HLASOVÁNÍ: Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; ROZPRAVA: Legislativní přezkum: Akční plán na posílení sítě SOLVIT: praktické výhody jednotného trhu ve prospěch občanů a podniků – COM(2017) 255 final.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVY: Urychlení inovací v oblasti čisté energie; záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; Představení návrhu na revizi nařízení 868/2004 týkajícího se hospodářské soutěže v letecké dopravě - Komise, GŘ MOVE; NEVEŘEJNÉ JEDNÁNÍ: Informace o vývoji třístranného jednání.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ o "Srovnávací analýze globálních zemědělských politik, lekce pro Evropu"; ROZPRAVA s Jerzym Bogdanem Plewou, generální ředitelem GŘ AGRI o výroční zprávě o činnosti 2016 - výkonnosti SZP; ROZPRAVA o aktuálním stavu probíhajících jednání o trialogu.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rybolov, program: ROZPRAVA: Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO); Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU; VÝMĚNA NÁZORŮ s Komisí o návrhu kvót pro lov úhoře v Baltském moři na rok 2018; ZPRÁVA o pracovní cestě delegace Výboru pro rybolov ve dnech 18. – 22. září 2017 do Japonska.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVY: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; Úřad evropského veřejného žalobce; Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVY: Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: transformace života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU 2016-2020; Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 59. schůze Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR); SC/048 – Nové udržitelné hospodářské modely – 3. schůze; 31. schůze řídícího výboru pro strategii Evropa 2020; 59. schůze Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (SSUR).
 • CEBRE pořádá seminář k tématu fitness checks spotřebitelského a marketingového práva EU.

 

Úterý 26. září

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Bezpečnostní výbor; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky; Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro energetiku; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro informace; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro životní prostředí; Skupina pro kodex chování (zdanění podniků).
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: 26. výroční zasedání evropských auditorů Evropských strukturálních a investičních fondů, 24. – 26. 9. 2017, Tallinn; Konference na téma Změny ve veřejném sektoru: přiblížení vlád občanům a podnikům v digitálním věku prostřednictvím etiky a důvěry, Luxemburg.
 • V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: ZPRÁVA: Rozpočtová pravidla, které se vztahují na všeobecný rozpočet Unie; Záruka EU pro Evropskou investiční banku za ztráty z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii; Garanční fond pro vnější vztahy; HLASOVÁNÍ: Všeobecný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly.
 • V EP proběhne schůze Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky EP, program: Veřejné slyšení o „Daňovém plánování, porušují celebrity a společnosti právo EU?
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: Vytváření potravinového občanství. Globální boj za potraviny.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Skupina ad hoc Racionalizace orgánů EHSV; ECO/401 – Poučení, jak se vyhnout přísným úsporným opatřením v EU – pracovní cesta do Portugalska; Předsednictvo CCMI; 2. schůze zájmové skupiny EHSV Zemědělci; Sociální podniky coby součást integrovaného přístupu k začlenění Romů; Užší předsednictvo sk. II; NAT/716 – Přístup ke spravedlnosti na vnitrostátní úrovni v souvislosti s opatřeními provádějícími právo EU v oblasti životního prostředí – první schůze studijní skupiny.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. schůze komise NAT.

 

Středa 27. září

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER (ART. 50); Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); COREPER I.; COREPER II.; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro koordinaci – OECD; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné – Mezinárodní trestní soud; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro vesmír; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP); Skupina Nicolaidis; Výbor pro kulturní otázky.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o celoživotním poradenství a praxi, 27. – 28. 9. 2017, Tallinn; Konference "Východ a západ: občanské společnosti ve spolupráci", 27. – 29. 9. 2017, Tallinn; Debata na vysoké úrovni: Poplatek za infrastrukturu v pozemní dopravě: výzvy a cesta vpřed, Brusel.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující body: Migrační balíček (včetně přezkumu evropské agendy o migraci v polovině období); balíček "Zachování Schengenu"; Sdělení o řešení nezákonného obsahu online.
 • V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: ZPRÁVA: Rozpočtová pravidla, které se vztahují na všeobecný rozpočet Unie; Záruka EU pro Evropskou investiční banku za ztráty z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii; Garanční fond pro vnější vztahy; HLASOVÁNÍ: Všeobecný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly.
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: Konference o obchodní unii, 27. – 28. 9. 2017.
 • Politická skupina Evropská lidová strana pořádá: Konference: Balík služeb - alternativa k vynucujícímu opatření?
 • Politická skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů pořádá: Konference: Různá kvalita výrobků na jednotném trhu.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce SOC; Sociální ekonomika coby model budoucnosti práce; CCMI/153 – Průmyslové změny ve zdravotnictví: slyšení + 1. schůze studijní skupiny; Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství; 7. společný seminář s Občanskou komorou Ruské federace; Seminář skupiny I během Evropského fóra nových nápadů (EFNI) 2017.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. schůze komise COTER.
 • CEBRE pořádá Konferenci na téma Zelená letecká doprava: financování výzkumu a inovací v odvětví letectví po roce 2020.

 

Čtvrtek 28. září

 • V rámci Rady EU zasednou: AD HOC pracovní skupina pro článek 50; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění, Pracovní skupina pro daňové otázky; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní právo veřejné; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro zdraví rostlin – Skupina Roosendaal; Pracovní skupina pro životní prostředí; Strategický výbor pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA); Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference o celoživotním poradenství a praxi, 27. – 28. 9. 2017, Tallinn; Konference "Východ a západ: občanské společnosti ve spolupráci", 27. – 29. 9. 2017, Tallinn; Otevřené sympozium o politice v oblasti vědy: řešení sociálních problémů a problémů udržitelnosti 21. století, Brusel.
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: HLASOVÁNÍ: Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě; Hospodářská politika eurozóny; ROZPRAVY: Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: HLASOVÁNÍ: Přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie; Provádění makroregionálních strategií EU; Mezinárodní správa oceánů: program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030; ROZPRAVY: Vnitřní trh s elektřinou (přepracování); Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku; HLASOVÁNÍ: Akční plán pro retailové finanční služby; Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; ROZPRAVA: Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, program: ROZPRAVY: Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi, úřady a agenturami Unie a volný pohyb těchto údajů; Respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace); HLASOVÁNÍ: Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům; Úřad evropského veřejného žalobce; Strategie EU – Afrika: urychlení rozvoje; ROZPRAVY: Systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a změna nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624; Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva; Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust).
 • Politická skupina Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice pořádá: Konference o obchodní unii, 27. – 28. 9. 2017.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Předsednictvo specializované sekce REX; Balíček týkající se čisté energie – jaký druh správy?; Seminář skupiny I během Evropského fóra nových nápadů (EFNI) 2017; Specializovaná sekce Vnější vztahy.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. schůze komise COTER; Komise SEDEC – schůze politických koordinátorů; 15. schůze komise SEDEC a konference na téma Kultura spojuje společenství.

 

tek 29. září

 • V rámci Rady EU proběhne: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); ERAC – SFIC; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); COREPER I.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Skupina pro vývozní úvěry; Tallinský summit k digitální problematice.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference "Východ a západ: občanské společnosti ve spolupráci", 27. – 29. 9. 2017, Tallinn; Seminář na vysoké úrovni o dlouhodobé strategii IT celních poplatků, Tallinn; Konference "Dospělí pedagog ve větru sociálních změn", Tallinn; Evropská událost na počátku měsíce o kybernetické bezpečnosti, Tallinn.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: CARIFORUM – schůze zástupců EU; Monitorovací výbor Východoevropští sousedé; NAT/555 stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 15. schůze komise SEDEC a konference na téma Kultura spojuje společenství.

 

Sobota 30. září

 • Žádné akce.

 

Neděle 1. října

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 29. 9.

Veřejná konzultace o hodnocení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v polovině období

do 4. 10.

Hodnocení nařízení č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví v EU

do 8. 10.

Veřejná konzultace k cílenému přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva

do 8. 10.

Veřejná konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 1. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 5. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 5. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 8. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)< Archív novinek