Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (9. - 15. 10. 2017)


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednávat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
 • V pondělí se bude Právní výbor Evropského parlamentu zabývat návrhem týkajícím se zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Stejnému tématu se bude v ten den věnovat také Sekce SOC EHSV.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Poslanci také povedou rozpravu na téma elektronický průkaz pro služby.
 • V úterý CEBRE pořádá v Brně semináře na téma Nové exportní příležitosti v Asii: Obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko a Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?. V Brně se v ten den uskuteční tisková konference k 15. výročí od založení CEBRE.
 • Ve středu bude Evropská komise projednávat balíček Bankovní unie.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP poslanci povedou ve středu rozpravu na téma duální kvalita potravin, nástroj pro poskytnutí informací o vnitřním trhu SMIT, jednotná digitální brána a regulované profese.
 • V Průmyslovém výboru EP ve středu proběhne výměna názorů s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariy Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Výbor se bude o den později zabývat problematikou vnitřního trhu s elektřinou a připravenost na rizika v sektoru elektřiny.

 

Pondělí 9. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Euroskupina; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro spolupráci v trestních věcech (COPEN); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Rada pro zemědělství a rybolov; Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Výbor pro kulturní otázky.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference Nation States or Member States? Reimagining the European Union, 9. – 10. 10. 2017, Tallinn.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: ROZPRAVA: Stav provádění dohod o přidružení a dohod o volném obchodu s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem se zvláštním důrazem na Ukrajinu a systémovou analýzou klíčových sektorů; Vztahy EU s Arménií a Ázerbájdžánem; Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Východního partnerství před konáním summitu v listopadu 2017; Uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé; Posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé; VÝMĚNA NÁZORŮ s Gunnarem Wiegandem, generálním ředitelem ESVČ pro Asii a Tichomoří o Severní Koreje – strategie kritického zapojení EU.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: ROZPRAVY: Ženy, rovnost žen a mužů a spravedlnost v oblasti klimatu; Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU; Strategie EU -Afrika: urychlení rozvoje; Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva.
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: SLYŠENÍ: s Andreou Enriou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví a předsedou Společného výboru evropských orgánů dohledu a v této funkci druhým místopředsedou Evropské rady pro systémová rizika; s Gabrielem Bernardinem, předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění; se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy; ROZPRAVA: Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu; Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: ROZPRAVY: Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky; Urychlení inovací v oblasti čisté energie; HLASOVÁNÍ: Územní typologie (Tercet); Zavádění nástrojů politiky soudržnosti ze strany regionů s cílem řešit demografickou změnu; Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: ROZPRAVY: Aktuální situace a vyhlídky do budoucna v odvětví chovu ovcí a koz v EU; Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže; Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie; HLASOVÁNÍ: Integrovaná zemědělská statistika; Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; Řízení energetické unie; Definice, obchodní úprava a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochrana zeměpisných označení lihovin.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: HLASOVÁNÍ: Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny; Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením; ROZPRAVY: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; Zpětná vazba z třístranných jednání o směrnici o audiovizuálních mediálních službách (neveřejné jednání).
 • V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob; Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141).
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: SOC/529 – Sladění pracovního a soukromého života pracujících rodičů a osob pečujících o své blízké – 2. schůze studijní skupiny.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 7. výroční schůze platformy pro ESÚS – Budoucnost přeshraniční spolupráce; 125. plenární zasedání Evropského výboru regionů; Konference předsedů; Schůze předsednictva VR

 

Úterý 10. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Poradci/Atašé pro zemědělství; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro e-právo; Rada pro hospodářské a finanční věci; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro sport; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference Nation States or Member States? Reimagining the European Union, 9. – 10. 10. 2017, Tallinn; Evropský den renovace 2017.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: HLASOVÁNÍ: Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Východního partnerství před konáním summitu v listopadu 2017; Uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé; Posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé; VÝMĚNY NÁZORŮ (společně s EP DEVE): s Pierrem Kraehenbuehlem, generálním komisařem UNRWA; s Nikolou Dimitrovem, ministrem zahraničních věcí Bývalé jugoslávské republiky Makedonie; NEVEŘEJNÁ JEDNÁNÍ: Rozšířené předsednictvo (schůze koordinátorů a členů předsednictva); Výměna názorů s Anou Brnabić, předsedkyní vlády Srbska; HLASOVÁNÍ o finalistech Sacharovovy ceny za rok 2017.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro rozvoj, program: HLASOVÁNÍ: Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva; Strategie EU - Afrika: urychlení rozvoje; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování); VÝMĚNA NÁZORŮ: s Evropskou komisí (GŘ DEVCO) o současném stavu podávání zpráv ohledně soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020); ROZPRAVA: Delegace Výboru pro rozvoj na politickém fóru Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC) na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, OSN, New York, 17. - 19. července 2017.
 • V EP se uskuteční schůze Rozpočtového výboru, program: HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Diskusní dokument o budoucnosti financí EU; Opravný rozpočet č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: Financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech v návaznosti na přezkum nařízení o víceletém finančním rámci; Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj; Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky; Rozpočet pro rok 2017: Oddíl III - DEC 20 / 2017; ROZPRAVY: Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie; Příští VFR: Příprava postoje Parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020; Výroční zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva; Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech; Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
 • V EP proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru, program: ROZPRAVA: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně; Změna nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a změna nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolovacího řízení ústředních protistran a o požadavky pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí; Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016; Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí; Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů; HLASOVÁNÍ: Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku; Povinnosti ohledně DPH v oblasti poskytování služeb a prodeje zboží na dálku; Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; Akční plán pro retailové finanční služby; VÝMĚNA NÁZORŮ: se zástupci vnitrostátních parlamentů o hospodářské politice eurozóny; se zástupci vnitrostátních parlamentů o společném základu daně z příjmů právnických osob; se zástupci vnitrostátních parlamentů o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB).
 • V EP proběhne jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, program: HLASOVÁNÍ: Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení; ROZPRAVA: Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech; Hospodářské přínosy rovnosti žen a mužů v Evropské unii.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: Třinácté setkání pracovní skupiny IMCO o jednotném digitálním trhu.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro regionální rozvoj, program: ROZPRAVY: Společná schůze s Komisí pro politiku územní soudržnosti Evropského výbor regionů na téma „Aktuální stav soudržnosti v EU: závěry plynoucí ze 7. zprávy o soudržnosti“; Studie zadaná tematickou sekcí B na téma „Finanční nástroje pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii“.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Komisí o zemědělských aspektech obchodních jednání, která probíhají v rámci dohody o přidružení EU-Mercosur; ROZPRAVY: Vystoupení zástupců Komise (GŘ AGRI a GŘ TRADE) ohledně opatření k ochraně obchodu, která zahájila americká vláda proti dovozu španělských černých stolních oliv; Vystoupení zástupce Komise (GŘ SANTE) s informacemi o aktuálním stavu v souvislosti s africkým morem prasat a o opatřeních EU, jež byla přijata s cílem tuto situaci kontrolovat.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro kulturu a vzdělávání, program: Veřejné slyšení o Evropském sboru solidarity (společně s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci); ROZPRAVA: Evropský sbor solidarity.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, program: ROZPRAVA: Představení estonského systému elektronické justice; HLASOVÁNÍ: Pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv platných pro některé online přenosy vysílacích organizací a další přenos televizních a rozhlasových pořadů; Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku; Agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví (Eurojust); Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění); ROZPRAVY: Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví – 6. plenární zasedání; Výroční zprávy za roky 2015 a 2016 o zásadách subsidiarity a proporcionality; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb; Preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, program: ROZPRAVY: Situace a práva žen s postižením; Provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020); Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: 49. schůze Střediska pro sledování trhu práce (SSTP) – čtvrtá z pěti schůzí v roce 2017; Schůze rozpočtové skupiny.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 125. plenární zasedání Evropského výboru regionů.
 • CEBRE vás zve na akce: Seminář na téma Nové exportní příležitosti v Asii: obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko; Seminář na téma Investiční plán pro Evropu: jak se úspěšně zapojit? Tisková konference u příležitosti 15. výročí od založení CEBRE.

 

Středa 11. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I; Poradci/Atašé pro zemědělství; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina generálních ředitelů na vysoké úrovni pro clo; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); COREPER I.; COREPER II.; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro civilní ochranu (PROCIV); Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro e-právo; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro právo obchodních společností; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro zboží dvojího užití; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina pro kodex chování (zdanění podniků); Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference EIGE o rovnosti žen a mužů 2017.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující bod: Balíček Bankovní unie.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: ROZPRAVA: Současný stav probíhajících jednání o trialogu; SDĚLENÍ Komise, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace; Aktuální stav jednání před 11. zasedáním Konference ministrů WTO; VÝMĚNA NÁZORŮ s Radou a Komisí o bilaterálních obchodních vztazích mezi Tureckem a o modernizaci celní unie; s Účetním dvorem o obchodních záležitostech: makro finanční pomoc, nástroje na ochranu obchodu, obchod a rozvoj a celní orgány; ROZPRAVA: Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; Doporučení Radě o navrhovaném mandátu pro obchodní jednání s Austrálií; Doporučení Radě k navrhovanému mandátu pro obchodní jednání s Novým Zélandem; VEŘEJNÉ SLYŠENÍ: Obchodní aspekty hospodářského řízení.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: SLYŠENÍ: Dokumenty společnosti Monsanto a glyfosátu; VÝMĚNY NÁZORŮ: s Komisí a úřadem EFSA o kritériích pro posuzování vlivů na životní prostředí GMO (ERA); s panem Marošem Šefčovičem, místopředsedou Komise, odpovědným za energetickou unii jako součást strukturovaného dialogu; s panem Jyrki Katainenem, místopředsedou Evropské komise zodpovědným za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, jako součást strukturovaného dialogu; HLASOVÁNÍ: Test proporcionality před přijetím nové směrnice o profesích; Implementace evropské strategie v oblasti zdravotního postižení; Urychlení inovací v oblasti čisté energie; Přezkoumání provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí; Akční plán pro lidi, přírodu a hospodářství.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: ROZPRAVA: Urychlení inovací v oblasti čisté energie; HLASOVÁNÍ: Energetická náročnost budov; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie; VÝMĚNA NÁZORŮ se zástupcem generálního ředitele pro energetiku (GR ENER) Gerassimosom Thomasom, generálním ředitelem organizace ITER Bernardom Bigotom a ředitelem společného podniku F4E Johannesem Schwemmerom; s členem Evropského účetního dvora Philem Wynn Owenem o situační zprávě Evropského účetního dvora o energetice a klimatu; s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu ROZPRAVY: Mandát k jednání o projektu Nord Stream 2: současný stav.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVY: Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu; Stanovení podmínek a postupů, kterými může Komise požádat podniky a sdružení podniků o poskytnutí informací o vnitřním trhu a souvisejících oblastech; Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; Zpráva Komise o nedávno vydaném oznámení o uplatňování právních předpisů EU týkajících se ochrany potravin a spotřebitelů při řešení otázky dvojí kvality potravinářských výrobků; Test proporcionality před přijetím nové regulace povolání; Zřízení jednotné digitální brány pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů; Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů; Provádění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o regulaci profesionálních služeb a potřebu jejich reformy.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: ROZPRAVY: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci; Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičské průkazy; Evropsko-středomořská dohoda ES/Maroko o leteckých službách; VÝMĚNA NÁZORŮ s panem Jean Todtem, zvláštním vyslancem OSN pro bezpečnost silničního provozu; ROZPRAVY: Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020; Dekarbonizace dopravy v EU; Sledování emisí CO2 a spotřeby palivy u nových těžkých užitkových vozidel a podávání zpráv o těchto emisích a spotřebě paliva; Občanská akce - budoucnost dopravy v EU.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro ústavní záležitosti, program: ROZPRAVY: Složení Evropského parlamentu; Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací; Úloha měst v institucionálním rámci Unie; Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se národních parlamentů; HLASOVÁNÍ: Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie; Příští VFR: Příprava postoje Parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Skupina ad hoc Racionalizace orgánů Výboru; Diskuse u kulatého stolu v návaznosti na stanovisko TEN/630 Budování evropské ekonomiky založené na datech; Schůze kontaktní skupiny EU-Čína.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 125. plenární zasedání Evropského výboru regionů.
 • Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Informace o implementaci „Nové agendy pro města“ a dalších schválených mezinárodních dokumentů Organizace spojených národů a Evropské unie v podmínkách České republiky.

 

Čtvrtek 12. října

 • V rámci Rady EU zasednou: AD HOC pracovní skupina pro článek 50; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Skupina přátel předsednictví; Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Horizontální pracovní skupina pro drogy (HDG); Pracovní skupina právníků-lingvistů; Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění; Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 12. - 13. 10. 2017; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro statistiku; Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty); Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Rozpočtový výbor; Skupina Nicolaidis.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro mezinárodní obchod, program: ROZPRAVY: Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic; Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže; HLASOVÁNÍ: Doporučení Radě o navrhovaném mandátu pro obchodní jednání s Austrálií; Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění); Definice, obchodní úprava a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochrana zeměpisných označení lihovin; Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU; ROZPRAVA: Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí; VÝMĚNY NÁZORŮ: s Komisí o obchodu a udržitelném rozvoji (TSD) v obchodních dohodách EU; s Komisí o nařízení implementující bilaterální ochrannou doložku a stabilizační mechanismus pro banány.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, program: VÝMĚNA NÁZORŮ: o provádění PRIMA: uzavírání mezinárodních dohod; ROZPRAVY: Vnitřní trh s elektřinou (přepracování); Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracování); Agentura Evropské unie pro spolupráci regulačních orgánů v oblasti energetiky (přepracování); Připravenost na rizika v sektoru elektřiny.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, program: ROZPRAVA: Smlouvy na dodávku digitálního obsahu; HLASOVÁNÍ: Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu; ROZPRAVY: Nařízení o agentuře ENISA, agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost a zrušení nařízení (EU) 526/2013 a o certifikaci kyberneticko-zabezpečení v oblasti informačních a komunikačních technologií; Volný tok neosobních údajů v Evropské unii.
 • V EP proběhne schůze Výboru pro dopravu a cestovní ruch, program: HLASOVÁNÍ: Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU; Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičské průkazy; Přeshraniční zásilkové služby; Evropská strategie pro nízko emisní mobilitu; Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci; Evropsko-středomořská dohoda ES/Maroko o leteckých službách; Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování); VÝMĚNA NÁZORŮ s generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu o balíčku pro mobilitu: Vnitřní trh a sociální poplatky.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: ECO/436 – Opatření odrazující od agresivního vyhýbání se daňovým povinnostem – 1. schůze; 2. schůze studijní skupiny TEN/638 – Vozidla najatá bez řidiče pro silniční přepravu zboží; CCMI/155 – 2. schůze studijní skupiny – Vznik Evropského obranného fondu (žádost o vypracování stanoviska).
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Schůze platformy pro širokopásmové připojení.

 

tek 13. října

 • V rámci Rady EU proběhne: Poradci/Atašé pro zemědělství; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky; Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 12. – 13. 10. 2017; Rada pro životní prostředí; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci; Pracovní skupina pro finanční služby; Pracovní skupina pro finanční zemědělské otázky (AGRIFIN); Pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst; Pracovní skupina pro mládež; Pracovní skupina pro obecné záležitosti; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro výzkum; Pracovní skupina pro zemědělské otázky – práva šlechtitelů rostlin.

 

Sobota 14. října

 • Žádné akce.

 

Neděle 15. října

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 12. 10.

Veřejná konzultace ohledně transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

do 16. 10.

Veřejné konzultace zkoumají možnosti snížení emisí do prostředí mikroplastik

do 16. 10.

Veřejná konzultace o výměně celních informací s třetími zeměmi

do 19. 10.

Veřejná konzultace k interoperabilitě informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost

do 20. 10.

Veřejná konzultace k revizi směrnice 2009/103 / ES o pojištění motorových vozidel

do 20. 10.

Veřejná konzultace o vývoji sekundárních trhů s nesplácenými úvěry a nouzovými aktivy a o ochraně zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

do 22. 10.

Veřejná konzultace týkající se revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 1. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 5. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 5. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 8. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

 

 

 < Archív novinek