Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (23. - 29. 10. 2017)


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí se uskuteční jednání vlády, kde mj. proběhne vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017.
 • Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat pracovní program Komise pro rok 2018. O programu budou poslanci Evropského parlamentu ten den diskutovat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku.
 • Ve středu hlasují poslanci Evropského parlamentu o udělení mandátu pro vyjednávání o obchodu EU s Austrálií a Novým Zélandem.
 • Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá setkání Občanské společnosti Východního partnerství. Součástí konference bude i výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství a od čtvrtka do soboty 4. podnikatelské fórum Východního partnerství na téma Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic.

Pondělí 23. října

 • V rámci Rady EU zasedá: Poradci/Atašé pro finance; Atašé ve finančních službách; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro duševní vlastnictví; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl; Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mořské právo; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro víno a alkohol; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina pro výzkum; Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele; Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ); Pracovní skupina pro životní prostředí; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Skupina Nicolaidis; Výbor pro kulturní otázky.
 • Plenární zasedání Evropského parlamentu s následujícím programem: SPOLEČNÁ ROZPRAVA: Drogy (Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami; Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek); ROZPRAVA: Hnojivé výrobky s označením CE; Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu; Hospodářská politika eurozóny; Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě; Aspekty týkající se základních práv v oblasti integrace Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům; Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi.
 • V EP proběhne Schůze Výboru pro zahraniční věci, program: VÝMĚNA NÁZORŮ s Draganem Čovićem, předsedou předsednictví Bosny a Hercegoviny.
 • V EP se uskuteční schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, program: ROZPRAVA: Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů
 • Jednání Vlády, body s evropskou tématikou: Vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017 (Vyhodnocení schopnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic); Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíce červenec a srpen 2017.

 

Úterý 24. října

 • V rámci Rady EU zasedne: Skupina ANTICI; Poradci/Atašé pro finance; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro celní unii (CUG); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Pracovní skupina pro leteckou dopravu; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA); Pracovní skupina pro víza; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro vymáhání práva (LEWP); Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP); Pracovní skupina radů pro finanční věci; Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference Manufuture 2017, 24. – 25. 10. 2017, Tallinn; Konference na vysoké úrovni o přírodně založených řešeních: od inovací až po běžné použití, 24. – 26. 10. 2017, Tallinn.
 • Evropská komise bude projednávat a schvalovat následující bod: Pracovní program Komise 2018.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVA: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19. – 20. října 2017; HLASOVÁNÍ: Opravný rozpočet č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech; Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj; Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky; Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko; Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením; Diskusní dokument o budoucnosti financí EU; ROZPRAVY: Pracovní program Komise na rok 2018; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Otázky zahraniční politiky za přítomnosti místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: Schůze domácí poradní skupiny Dohoda o volném obchodu EU-Kolumbie a Peru.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: Konference CORLEAP na téma „Inovace a regionální rozvoj jako hybné síly růstu v zemích Východního partnerství“, Jerevan; Schůze předsednictva ARLEM.

 

Středa 25. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER (ART. 50); COREPER II; Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Politicko-vojenská skupina (PMG); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI); Pracovní skupina pro azyl; Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění; Pracovní skupina pro energetiku; Vojenský výbor Evropské unie (EUMC); Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM); Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice); Pracovní skupina pro námořní dopravu; Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro schengenské záležitosti; Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro zdraví rostlin – ochrana a inspekce; Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Pracovní skupina vedoucích veterinárních služeb; Skupina Nicolaidis.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference Manufuture 2017, 24. – 25. 10. 2017, Tallinn; Konference na vysoké úrovni o přírodně založených řešeních: od inovací až po běžné použití, 24. – 26. 10. 2017, Tallinn; Konference občanské společnosti Východního partnerství a výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství, 25. – 27. 10. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude probíhat plenární zasedání s následujícím programem: SPOLEČNÁ ROZPRAVA: Systém vstupu/výstupu (Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračující vnější hranice EU; Změna Schengenského hraničního kodexu s ohledem na používání systému vstupu/výstupu); ROZPRAVA: Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům; HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly; SPOLEČNÉ ROZPRAVY: Sekuritizace a obezřetnostní požadavky (Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci; Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky); Obchod s Austrálií a Novým Zélandem (Mandát pro obchodní jednání s Austrálií; Mandát pro obchodní jednání s Novým Zélandem).
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne následující akce: Mimořádný seminář skupiny (Tallinn) – skupina I
 • Ve Výboru regionů se uskuteční: 21. schůze pracovní skupiny pro západní Balkán, Sarajevo.

 

Čtvrtek 26. října

 • V rámci Rady EU zasednou: Atašé ve finančních službách; Skupina přátel předsednictví; Skupina MERTENS; Politický a bezpečnostní výbor (PSC); Pracovní skupina pro Afriku (COAFR); Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM); Pracovní skupina pro energetiku; Pracovní skupina pro hranice; Pracovní skupina pro konzulární záležitosti; Pracovní skupina pro Mašrek/Maghreb; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí; Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB); Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pozemní dopravu; Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci; Pracovní skupina pro sociální otázky; Pracovní skupina pro strukturální opatření; Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost; Pracovní skupina pro trestní právo hmotné (DROIPEN); Pracovní skupina pro vnitřní/vnější rybářskou politiku; Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG); Pracovní skupina pro Vojenský výbor (EUMCWG) – HTF; Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST); Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX); Výbor pro vzdělávání.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference na vysoké úrovni o přírodně založených řešeních: od inovací až po běžné použití, 24. – 26. 10. 2017, Tallinn; Konference občanské společnosti Východního partnerství a výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství, 25. – 27. 10. 2017, Tallinn; Konference o elektronických úředních kontrolách potravin a rostlinných produktů, Brusel; 4. podnikatelské fórum Východního partnerství "Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic", 26. – 28. 10. 2017, Tallinn.
 • V Evropském parlamentu bude pokračovat plenární zasedání s následujícím programem: ROZPRAVY: Kontrola uplatňování právních předpisů EU v roce 2015; Provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhnou následující akce: NAT/555 stálá studijní skupina Udržitelné potravinové systémy.

 

tek 27. října

 • V rámci Rady EU proběhne: COREPER I; COREPER II; Poradci/Atašé pro zemědělství; Skupina přátel předsednictví; Poradci pro spravedlnost a vnitřní věci; Pracovní skupina na vysoké úrovni pro daňové otázky (HLWP); Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT); Pracovní skupina pro Codex Alimentarius; Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě; Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh; Pracovní skupina pro lesní hospodářství; Pracovní skupina pro otázky občanského práva (JUSTCIV); Pracovní skupina pro pojištění; Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU; Pracovní skupina pro služební řád; Pracovní skupina pro vesmír; Výbor pro obchodní politiku (TPC); Rozpočtový výbor.
 • V rámci estonského předsednictví proběhnou následující akce: Konference občanské společnosti Východního partnerství a výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství, 25. – 27. 10. 2017, Tallinn; 4. podnikatelské fórum Východního partnerství "Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic", 26. – 28. 10. 2017, Tallinn.
 • Politická skupina Zelení – Evropská svobodná aliance pořádá: Regionální evropská myšlenková laboratoř, Dublin.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne následující akce: Cesta k lepší evropské občanské iniciativě: evropská občanská iniciativa „More than Education“.

 

Sobota 28. října

 • Žádné akce.

 

Neděle 29. října

 • Žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

do 23. 10.

Veřejná konzultace o možných opatřeních k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

do 23. 10.

Veřejná konzultace na podporu hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí a její evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

do 25. 10.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

do 27. 10.

Veřejná konzultace k zlepšení přeshraničního přístupu k informacím v elektronické podobě v kriminálních záležitostech

do 30. 10

Veřejná konzultace o transparentnosti a poplatcích při přeshraničních transakcích v EU

do 31. 10.

Veřejná konzultace ke zhodnocení Dobrovolnického sboru EU Aid Volunteers

do 02. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a jejích zásahů při znečištění moří

do 03. 11.

Veřejná konzultace týkající předcházení a smírčí řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

do 10. 11.

Veřejná konzultace týkající se hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií

do 09. 11.

Veřejná konzultace k zefektivnění realizace transevropské dopravní sítě

do 09. 11.

Veřejná konzultace ke snížení věku dětí pro otisk prstů v rámci procedury o žádání víz z 12 na 6 let

do 15. 11.

Veřejná konzultace k obchodování v rámci Unie kapitálových trhů: odstraňování překážek a strategie pro budoucí vývoj

do 17. 11.

Veřejná konzultace k seznamu EU pro nařízení o bezpečnosti leteckého provozu (černá listina pro letecké společnosti).

do 17. 11.

Veřejná konzultace ke zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

do 21. 11.

Veřejná konzultace týkající se komplexního hodnocení humanitární pomoci v letech 2012-2016

do 28. 11.

Veřejná konzultace o hodnocení směrnice o bateriích

do 01. 12.

Veřejná konzultace o revizi politiky v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy

do 05. 12.

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

do 05. 12.

Veřejná konzultace týkající se náhradních cestovních dokladů EU (dále jen NCD)

do 08. 12.

Veřejná konzultace o obchodu se slonovinou v EU

do 12. 12

Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru)

do 15. 12.

Veřejná konzultace k prioritám síťových kódů a pokynů pro rok 2018 na základě čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a nařízení (ES) č. 715/2009

do 04. 01.

Veřejná konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

do 05. 01.

Veřejná konzultace týkající se specifikací spolupracujících inteligentních dopravních systémů

do 08. 01.

Veřejná konzultace o hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

do 09. 01.

Veřejná konzultace o rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

do 14. 01.

Veřejná konzultace týkající se Evropské digitální platformy pro kulturní dědictví (Europeana)

 

 

 < Archív novinek