Archív novinek

Europoslanci diskutovali s národními parlamenty o implementaci směrnice o službách


Dne 27. dubna zorganizoval parlamentní výbor IMCO zodpovědný za Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů setkání s národními parlamenty členských států ohledně implementace směrnice o službách. Za Českou republiku se debaty zúčastnil senátor Luděk Sefzig z ODS. Implementaci směrnice doprovází vybudování tzv. Jednotných kontaktních míst (JKM), která mají usnadnit zejména malým a středním podnikatelům (MSP) přeshraniční obchodování. Více o JKM naleznete zde.

 

Hlavní body diskuse:

Většina zástupců národních parlamentů pozitivně zhodnotila účinky transpozice směrnice. Implementace se však setkává s několika technickými překážkami při uvádění JKM do provozu. JKM prozatím fungují ve finální podobě pouze ve 21 zemích EU, ale jsou to spíše JKM tzv. první generace, tj. dodávají informace, ale nedokážou vyřizovat formality. Europoslanci uvedli, že implementace je o to složitější v zemích s federálním uspořádáním a uvedli, že by implementaci ulehčilo nařízení namísto směrnice. Do budoucna je zapotřebí fungování JKM zefektivnit. Některá JKM nabízí své služby i v cizích jazycích a to zejména v angličtině. Členské státy by měly v rámci své legislativy tento nástroj co nejvíce zjednodušit a učinit ho více transparentním. Malé a střední podniky, které síť JKM využívají, by měly být lépe informovány o možnostech a výhodách směrnice a jejích JKM. To by se mělo dít prostřednictvím propagace a informačních kampaní. Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier vyzdvihl výhody, které správná transpozice směrnice přinese. Jedná se o odhadovaných 60-140 miliard EUR v celé Evropské unii, což by znamenalo 1,5% nárůst HDP Evropské unie. Dále zdůraznil potřebu větší informovanosti spotřebitelů a MSP o výhodách směrnice a výměnu informací mezi jednotlivými členskými státy. Komisař vyzval členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí a proces urychlily tak, aby byla zajištěna správná implementace směrnice. Komise dává ještě členským státům čas, aby tak učinily ne však na dobu neurčitou.

 

Počátkem února se na Stálém zastoupení ČR při EU konal seminář, kde si vysocí představitelé členských států vyměňovali zkušenosti s fungováním JKM. Více o semináři naleznete zde.

 

tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek