Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 25.-31. října 2010


Tento týden se schází všechny výbory Evropského parlamentu, proběhne konference evropských výborů národních parlamentů EU, setká se Rada ministrů pro zahraniční věci a všeobecné záležitosti, Rada ministrů pro rovnost pohlaví a Rada ministrů pro zemědělství a rybolov a proběhne diskuse o úmluvě o biologické diverzitě. Na konci týdne zasedá Evropská rada a proběhne několik akcí pořádaných Evropskou komisí.

 

V pondělí 25. října se sejde Výbor pro lidská práva EP ohledně situace v Turecku a uspořádá slyšení o situaci v syrských a libanonských věznicích. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP bude mít slyšení k boji proti počítačovým útokům . Výbor pro rozvoj EP představí projekt STOA: „Zemědělské technologie pro rozvojové země“, projedná třetí summit Afrika - EU, daně a rozvoj, obchod s banány, ztráty na záruky EIB a celní preference. Výbor pro mezinárodní obchod EP projedná sociální odpovědnost podniků, dohodu o partnerství mezi EU, Kamerunem a Konžskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, uzavře jednání s USA ohledně potřebných kompenzačních opatření k hernám a sázkovým kancelářím a vystoupí EK k obchodním preferencím pro Pakistán.  Bude projednávat obchodní politiku s ohledem na změny klimatu a také strategii Evropa 2020, lidská práva, sociální a enviromentální standardy, záruky na případné ztráty EIB, dohodu mezi ES a Austrálií ohledně uznávání certifikátů a označování, mechanismus pro urovnávání sporů mezi EU a Marokem, ES a Egyptem a Jordánskem, celoevropsko-středomořská preferenční pravidla původu a osvobození od cla farmaceutických účinných látek. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP bude hlasovat o zárukách na ztráty EIB a projedná následné kroky po odmítnutí udělení absolutoria Evropské policejní akademii. Výbor pro sociální věci EP představí studii Mobilita a integrace osob se zdravotním postižením na pracovním trhu a projedná  uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP představí nařízení o souhrnném rozpočtu a proběhne debata o zajištění nezávislých posouzení dopadů. Výbor pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci EP uspořádá slyšení o ochraně údajů z transatlantické perspektivy. EK se podílí na 4. fórum občanské společnosti EU-Mexiko, zahajovacím aktu ke sledování migrace a potravinářském veletrhu v Itálii. Setká se Rada EU pro zahraniční věci, všeobecné záležitosti a Rada EU pro zemědělství a rybolov. EP svolává konferenci evropských výborů národních parlamentů EU. Sejde se také Výbor pro petice EP.

 

V úterý 26. října bude Výbor pro zahraniční věci EP pořádat veřejné slyšení na téma "Vztahy EU s Radou pro spolupráci v Zálivu" a proběhne prezentace ke klíčovému bodu Globální správy 2025. Výbor pro lidská práva EP projedná výroční zprávu o stavu lidských práv ve světě v roce 2009, lidská práva v Turkmenistánu a Kazachstánu. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu dne vesmír a bezpečnost podle Lisabonské smlouvy, civilně-vojenský sektor, a akční plán v oblasti CBRN - posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti. Výbor pro rozvoj EP se bude zabývat pravidly vývozních úvěrů, AKTem-EU 2009, lidskými právy a sociální a environmentálními standardy v dohodách o mezinárodním obchodu, překročením HDP, 3. Summitem Afrika - EU, dřevařskými výrobky při vstupu na trh EU z Konžské republiky a Kamerunu, finančními nástroji pro rozvojovou spolupráci, energetickou strategií Světové banky, zemědělstvím EU a mezinárodním obchodem. Výbor pro mezinárodní obchod EP se bude věnovat daním a rozvoji, obecné bezpečnosti výrobků, zemědělství v EU, uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, průmyslové politice ve věku globalizace a kontrole EK  členskými státy při výkonu prováděcích pravomocí. Výbor pro rozpočet EP zveřejní postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 a projedná záruky EIB, zemědělství v nejvzdálenějších zemích EU, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, finanční rámec a building policy. Výbor pro hospodářství a měnu EP projedná daně a rozvoj, systém daní z přidané hodnoty, uzavírání uhelných dolů, doplňkový dozor nad finančními subjekty, posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami, posílení koordinace hospodářských politik, nadměrný schodek, makroekonomickou nerovnováhu, rozpočtový dohledu v eurozóně, požadavky na rozpočtové rámce členských států, enviromentální hospodářské účty a ratingové agentury. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude projednávat podoby ženské chudoby v EU, prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v EU a vyslechne prezentace studie ETUC Změna klimatu, nové politiky v oblasti průmyslu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP bude pokračovat v hlasování o dohodě o vědeckotechnické spolupráci ES s Jordánskem, Japonskem, Ukrajinou a Faerskými ostrovy. Dále projedná energetickou strategii pro Evropu 2011–2020, volný obchod EU s Korejskou republikou, radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, RSFF a revize energetické účinnosti. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude probírat reakce spotřebitelů na reklamy, nerovnosti v oblasti zdraví, odvětví maloobchodu a odborné kvalifikace. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP projedná návrh dohody mezi ES a  Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o aspektech leteckých služeb a prodiskutuje téma letectví v rámci Lisabonské smlouvy. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP projedná ženy v zemědělství, mezinárodní obchod, genetické organismy a zelenou knihu EK  „Ochrana lesů a související informace v EU: příprava lesů na změnu klimatu“. Výbor pro rybolov EP se vyjádří k zákazu odlovu, dohodě o partnerství ES s tichomořskými státy, dohodě EU s Islandem, Norskem a Lichtenštenjskem, finanční opatření a přijme přechodná technická opatření. Výbor pro kulturu a vzdělávání EP projedná účast Švýcarska v „Mládež v akci“ a LLP a představí Evropu jako přední světovou destinaci cestovního ruchu. Výbor občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude zabývat osobami s mezinárodní ochranou, OSN ve věci střelných zbraní, občanskou iniciativou, dohodou EU s Gruzií o zpětném přebírání osob a víz i pro státní úředníky třetích zemí, společným azylovým systémem, začleňováním Romů. Výbor pro petice  EP projedná několik petic. Setká se Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU a Rada ministrů pro zemědělství a rybolov a Rada ministrů pro rovnost pohlaví. Senát ČR pořádá 24. Schůzi Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. EK organizuje 4. fórum občanské společnosti EU a Mexika, zahajovací akt pro sledování migrace a podpis hlavní smlouvy k programu Galileo. EHSV uspořádá v Essenu konferenci k přechodu od těžkého ke kreativnímu průmyslu.

 

Ve středu 27. října bude Výbor pro zahraniční věci EP pokračovat v projednávání integračního procesu Srbska, civilně-vojenské spolupráce, dohody o meziinstitucionální spolupráci v rozpočtových záležitostech a schopnost rychlé reakce. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude věnovat přeshraniční zdravotní péči, překročení HDP, testům kosmetických přípravků na zvířatech, úředním kontrolám a zabezpečování potravin. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP ukončí jednání výměnou názorů s koordinátory projektu TEN – T a diskusí ohledně spolupráce v oblasti civilního letectví mezi ES a Kanadou. Výbor pro regionálního rozvoj EP bude mít na programu inovace, malé a střední podniky a politiku soudržnosti. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP zakončí jednání návrhem k usnesení ohledně situace ve včelařství, projedná zabezpečení potravin a státní podporu poskytovanou v rámci německého lihového monopolu. Výbor pro rybolov EP se setká ohledně boje proti nezákonnému rybolovu na celosvětové úrovni a Výbor pro kulturu a vzdělávání EP ohledně pohlavního zneužívání a vykořisťování dětí, dětské pornografie a občanské iniciativy. Výbor pro právní záležitosti  EP se bude zabývat nezávislým posouzením dopadů, zelenou knihou ke správě a řízení ve finančních institucích, politikou odměňování, spory parlamentu a ověřování pověřovacích listin. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP se bude věnovat ženám ve vedoucích pozicích, pohlavnímu zneužívání, vykořisťování dětí, dětské pornografii a rovnosti pohlaví v boji proti zločinnosti mládeže. Setká se Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP. EK pokračuje se zahajovacím aktem pro sledování migrace, dále pořádá tiskovou konferenci Průmyslová politika v době globalizace, konferenci Přetváření Evropy, přednášku na téma „Climate sevices: fit to purpose?“ a vydá tiskovou zprávu k EU Citizenship report 2010. Proběhne týdenní zasedání kolegia.

 

Ve čtvrtek 28. října Výbor pro zahraniční věci EP uzavře schůzi civilně-vojenskou spoluprací, spolupráci v rozpočtových záležitostech, posílení chemické, biologické radiologické a jaderné bezpečnosti (akční plán CBRN), projedná spolupráci mezi ES a Moldavskou republikou a novou strategii pro Afghánistán. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude věnovat kontrole krmiv a potravin, přímé podpoře pro zemědělce, rozvoji integrované námořní politiky, trhu dvou/tříkolových motorových vozidel a čtyřkolek, Alzheimerově chorobě a demenci. Výbor pro regionální rozvoj  EP projedná budoucí program spolupráce, skutečnou územní, sociální a hospodářskou soudržnost, překročení HDP, uzavírání uhelných dolů, energetickou účinnost, politickou soudržnost měst, politickou soudržnost 2007 – 2013, EU po 2013, strategii pro Černé moře, průmyslovou politiku éru době globalizace a Evropský rok aktivního stárnutí. Výbor pro právní záležitosti EP zakončí schůzi projednáním rozvodů, práv spotřebitelů, evropského ochranného příkazu a dovozu produktů rybolovu z Grónska. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP se bude věnovat nerovnosti v oblasti zdraví, rozvodnému právu a ženám v zemědělství. Zvláštní výbor pro politické změny EP přezkoumá rozpočet a víceleté finanční nařízení. EK pořádá konferenci Přetváření Evropy, zasedá Evropská rada, proběhne konference k biodiverzitě a veřejná konzultace k budoucnosti Programu celoživotního učení.

 

V pátek 29. října pokračuje zasedání Evropské rady, konference EK, biodiverzita a ve Výboru regionů proběhne strukturovaný dialog o reformě evropského rozpočtu a veřejná konzultace k budoucnosti Programu celoživotního učení.

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

·        Akt o jednotném trhu – Single Market Act (Barnier)

·        Sdělení: "Průmyslová politika éru době globalizace" (Tajani)

·        Sdělení: "Obchodní strategie pro Evropu 2020" (De Gucht)

·        Sdělení k pracovnímu programu EK 2011 (Barroso)

·        Zpráva o konkurenceschopnosti 2010 (Tajani)

·        Sdělení o ochraně údajů (Redingová)< Archív novinek