Archív novinek

Akt o jednotném trhu a Zpráva o občanství


Evropská komise zveřejnila 27. října dvě zprávy: Zprávu o občanství a Akt o jednotném trhu, v nichž uvádí řadu konkrétních kroků, které je nutné podniknout k posílení jednotného trhu. Ve zprávě o občanství EU navrhuje Komise opatření, jež občanům v EU ulehčí život a výkon jejich práv vyplývajících z občanství EU, pokud jde o sňatky, nákup nemovitostí nebo registraci automobilů v jiné zemi Unie. Akt o jednotném trhu, si naopak klade za cíl povzbudit hospodářský růst a konkurenceschopnost a dosáhnout pokroku v sociální oblasti. Jednotný trh EU je výsledkem více než šedesátiletého vývoje evropské integrace. Překážky bránící volnému pohybu zboží a služeb byly postupně odstraněny a podniky nyní mohou využívat výhod trhu, jehož se účastní 500 milionů spotřebitelů. Spotřebitelům se výrazně snížily náklady na volání z mobilních telefonů při cestách do zahraničí. Jednotná měna zavedená v rámci eurozóny ulehčuje dennodenně nákup občanům, ať již v roli spotřebitelů, tak i podnikatelů. Pracovníkům jsou zaručena rozsáhlá práva. Lidé se mohou rozhodnout, že budou pracovat, studovat či žít v kterémkoli z 27 členských států EU. Při uplatňování svých práv však narážejí podniky a občané stále na překážky. Oba návrhy mají za cíl se s těmito přetrvávajícími či novými překážkami vyrovnat. Akt o jednotném trhu obsahuje 50 návrhů pro lepší fungování jednotného trhu, které musí být zavedeny do roku 2012.

 

 

Jednotný trh pro hospodářský růst

V Evropské unii existuje 20 milionů podniků poskytujících 175 milionů pracovních míst, a proto mají podniky zásadní úlohu při hledání cest k obnově růstu. 99 procent ze všech podniků tvoří malé a střední firmy. Evropská komise si přijetím navržených opatření slibuje zvýšení HDP Unie o 4 procenta do deseti let. Největší překážkou Jednotného trhu zmiňovanou firmami je rozdílnost právních řádů napříč EU. Při svém podnikání se tak musí seznamovat s početnými opatřeními, která jsou pro různé členské státy odlišná.

 

Lepší ochrana průmyslových práv

 

Komise vyzývá Radu a Evropský parlament, aby co nejrychleji přijaly patent EU, který usnadní život zejména MSP, výzkumným centrům a vědcům, tím, že se razantně sníží jeho cena. První patent EU by měl být vydán v roce 2014. V příštím roce Komise předloží návrh na rámcovou Směrnici o management autorských práv s cílem otevřít přístup k obsahům online. Komise současně předloží Směrnici o dílech s licencí, která vypršela. V letošním roce Komise navrhne akční plán proti padělání a pirátství, včetně legislativních a nelegislativních opatření. V roce příštím předloží legislativní návrh pro modifikaci legislativního rámce v souladu s vývojem internetu, posílí celní činnost v této oblasti a dále provede revizi strategie o implementaci práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

 

Služby

Služby vytváří 70 procent pracovních míst v EU. Komise bude pokračovat ve snaze podpořit plnou implementaci směrnice o službách. Přeshraniční poskytování služeb činí jen 5 procent HDP Unie na rozdíl od průmyslových výrobků, které činí 17 procent. Elektronický obchod činí pouhá 3 procenta všech obchodů. Na konci roku 2011 Komise předloží Sdělení o fungování elektronického obchodování a pokyny pro členské státy, jak zaručit efektivní aplikaci nediskriminační klauzule Směrnice o službách, tj. zamezení diskriminačního chování z důvodu národnosti či místa bydliště kupujícího. V roce 2011 Komise navrhne revizi Směrnice o elektronických podpisech s cílem nastavit základní rámec pro mezinárodní interoperabilitu a uznání elektronických ověřovacích systémů. Komise v roce 2012 navrhne Směrnici pro společné uznání elektronické identifikace a elektronické autorizace.

 

Standardy

Evropská komise navrhne v příštím roce legislativní balíček ke standardizaci s cílem učinit ji efektivnější a současně také pokrýt služby. Komise také navrhne iniciativu na zřízení Skupiny na vysoké úrovni ke službám pro podnikatele, aby prostudovala nedostatky na trhu v oblasti standardizace, inovace a mezinárodního trhu v sektorech logistiky, instalačních zařízení, marketingu a inzerce.  Do roku 2012 se Komise zaměří na proveditelnost iniciativy pro ekologické označení výrobků. Dále se pokusí prozkoumat možnost pro zřízení společné evropské metodologie pro hodnocení a označování ekologických výrobků.

 

Doprava

Komise předloží v roce 2011 Bílou knihu o Dopravě, která navrhne řadu opatření pro zrušení přetrvávajících překážek identifikovaných mezi dopravními prostředky a národními systémy dopravy. V roce 2011 Komise přijme revizi pravidel pro rozvoj transevropské dopravní sítě.

 

Energetika

Komise v roce 2011 přijme návrh na revizi Směrnice o energetické dani s cílem snížit vybírané minimální poplatky z emisí CO2. Směrnice by měla zajistit rovné zacházení mezi spotřebiteli energie, bez ohledu na zdroj spotřebovávané energie. V roce 2011 Komise předloží plán energetické účinnosti. Evropská komise přijme Sdělení o prioritách energetické infrastruktury do  roku 2020 až 2030 s cílem zajistit plně operativní vnitřní trh s energií.

 

Přístup k financím

Pro malé a střední podniky je přístup k finančním prostředkům obtížný. Nejmenší evropské podniky jsou pro potenciální investory málo viditelné, navíc musí vyhovět složitým požadavkům pro kótování na kapitálových trzích. Komise připraví návrh, který pomůže tuto situaci změnit a sníží náklady malých a středních podniků tím, že zjednoduší účetní pravidla a zlepší jejich přístup k veřejným zakázkám. Zboží a služby nabízené prostřednictvím veřejných zakázek sčítají přibližně 17 procent HDP EU.  Ale pouze 1,5 procenta veřejných zakázek bylo v roce 2009 poskytnuto přes hranice. Dále Komise dohlédne na to, aby byl zaveden společný daňový základ pro podniky působící v mezinárodním měřítku, což povede k dalším úsporám nákladů. Komise také navrhne opatření pro zpřístupnění regulovaných trhů pro MSP. V oblasti daní Komise navrhne novou strategii DPH v roce 2011 s cílem odstranit přetrvávající výjimky a derogace, které způsobují velké administrativní náklady, stejně jako složitý systém reportování. Komise také přijme Sdělení s cílem identifikovat přetrvávající daňové překážky. V oblasti bankovních produktů Komise navrhne na začátku roku 2011 legislativní iniciativu týkající se přístupu k určitým základním bankovním službám a bude po bankovním sektoru požadovat samoregulaci s cílem zvýšit transparentnost a porovnatelnost bankovních poplatků (na konci 2011).

 

Podpora MSP a podnikatelů

Komise navrhne zhodnocení a revizi Aktu pro drobné podnikání.

 

Sociální ekonomie

Evropa má obrovský potenciál pro rozvoj sociálního podnikání. V posledních letech uskutečnili jednotlivci, nadace a podniky řadu iniciativ ke zlepšení přístupu k potravinám, bydlení, zdravotní péči, pracovním místům a bankovním službám pro znevýhodněné osoby. Aby podpořila přeshraniční aktivity a sociální ekonomiku, navrhne Komise pro tyto organizace vytvoření evropského statutu (Evropská nadace, Evropská kooperativa). Komise bude také podporovat dlouhodobé investice, včetně etických investic (tzv. sociálně podnikatelská iniciativa zaměřená na podporu sociálně inovačních projektů). Komise se bude snažit mobilizovat soukromý kapitál ve spolupráci s veřejnými investicemi v podobě tzv. projektových bondů. Tyto bondy by měl vydávat soukromý sektor a Evropský rozpočet bude využit k zlepšení jejich ratingu s cílem přilákat financování ze strany Evropské investiční banky či od jiných finančních institucí a privátních investorů (penzijní fondy). Evropská komise posílí a zaktualizuje sociální dialog se sociálními partnery. Bude se snažit posílit roli sociálních partnerů. Komise zahájí konzultaci se sociálními partnery s cílem vytvořit Evropský rámec pro pokročilejší plánování průmyslové restrukturalizace. Zároveň se bude snažit zajistit dostupnost kvalitních služeb poskytovaných veřejnými orgány v jednotlivých členských státech. Komise dále zahájí veřejnou konzultaci (Zelenou knihu) ke korporátní správě. Bude se snažit zlepšit transparentnost poskytování informací firmami ohledně sociálních a environmentálních otázkách s ohledem na lidská práva. To by mohlo vést k legislativnímu návrhu.

 

Pro spotřebitele:

Internetový trh dnes zdaleka nedosahuje hranic svým možností. Komise proto v roce 2011 navrhne pravidla, jejichž cílem bude zajistit zúročení práce tvůrců a umělců. Ti budou moci prodávat svá díla po celé Evropě, jelikož bude existovat jen jedno centrální místo, kde se budou vyřizovat žádosti o oprávnění v oblasti autorských práv. K tomuto účelu musí být také plně provedena směrnice o službách a aktualizována pravidla pro elektronický obchod. Jen 7 procent spotřebitelů využilo internet v roce 2008 k přeshraničním nákupům. V oblasti spotřebitelských práv Komise navrhne právo na kolektivní žaloby, přijme iniciativu pro evropský systém mimosoudního řešení sporů a navrhne Evropský systém pro zřízení on-line stížností pro digitální transakce. Komise také navrhne revizi Směrnice o všeobecné ochraně výrobků. V roce 2012 Komise přijme návrh na revizi nařízení o právech leteckých cestujících.

 

Pracovníci:

V členských státech v současnosti existuje 4 600 povolání, která jsou různým způsobem regulována. Směrnice o odborných kvalifikacích tedy měla být již dávno revidována. Komise se domnívá, že ke snížení existující byrokratické zátěže by pomohlo zavedení profesních průkazů. V roce 2012 Komise předloží legislativní návrh na reformu systému uznávání odborných kvalifikací. Komise dále bude podporovat mobilitu pracovníků např. prostřednictvím iniciativy Mládež v pohybu. Dále navrhne netradiční způsoby výuky a tvorbu Evropského pasu znalostí, tak aby jednotlivci mohli zaznamenávat znalosti a dovednosti, které během života získali.

 

Veřejná správa

Komise bude spolupracovat s členskými státy na lepší implementaci evropské legislativy. Bude se snažit rozšířit IMI Systém (Informační systém o vnitřním trhu) i na další oblasti. Dále Komise požaduje po členských státech snížit transpoziční deficit směrnic týkajících se vnitřního trhu na 0,5 procent. Dnes je to v průměru 0,7 procent, přičemž stanovená hranice je 1 procento. Tuto hranici dnes převyšuje 9 států včetně České republiky. Komise uvádí, že bude propagovat informační nástroje pro občany, podnikatele a spotřebitele (Europe Direct, Your Europe, Solvit). Realizace iniciativ uvedených v Aktu v roce 2012 by měla dát příležitost k zhodnocení výsledků. Komise navrhuje za tímto cílem stanovit ukazatele jako např. počet udělených patentů, atp.

 

 

ZPRÁVA O OBČANSTVÍ

Problémy, které řeší občané při každém uplatňování svých práv v rámci Evropské unie jako je cestování, studium, zaměstnání v cizině, sňatek či nákup nemovitosti nebo automobilu, se snaží řešit první Zpráva o občanství EU. Zpráva zahrnuje 25 opatření, které by Komise měla přijmout v následujících třech letech.

 

Turisté nebo lidé žijící v zahraničí: Komise zaktualizuje pravidla na ochranu občanů na dovolené např. v případě, kdy během jejich pobytu provozovatel zájezdu zkrachuje (IP/09/1824). Komise navrhne i další způsoby, jak posílit práva cestujících ve všech dopravních prostředcích a jak vymáhat práva cestujících vletecké dopravě (např. vpřípadě dlouhých zpoždění apři zrušení letu). Komise dále posílí právo na konzulární ochranu pro občany EU, jejichž domovský členský stát není zastoupen ve třetích zemích. Za tímto účelem Komise posílí právní rámec a zvýší povědomí občanů a pracovníků konzulátů v této oblasti.

 

Spotřebitelé: Komise bude propagovat alternativní řešení sporů a mediaci tím, že usnadní rychlé a nenákladné mimosoudní řešení přeshraničních sporů. Pomůže tak spotřebitelům domoci se odškodnění v případě problémů s obchodníky.

 

Smíšené páry: Komise navrhne právní předpisy, jež pomohou párům pocházejícím z různých zemí zjistit, který soud je příslušný aprávní předpisy které země se použijí ohledně jejich společně vlastněného domu nebo bankovního účtu.

 

Pracovníci: Komise vyvíjí nový systém elektronické výměny informací mezi správními orgány jednotlivých zemí, díky němuž budou moci lidé pracující v jiné zemi EU snáze a rychleji převést svá práva na sociální zabezpečení.

 

Majitelé automobilů: Komise navrhne právní předpisy zjednodušující administrativní formality při registraci automobilů zakoupených v jiné zemi EU a bude se věnovat případům dvojího zpoplatnění registrace automobilů.

 

Obnova programu Evropa pro občany

V současné době probíhá přezkum programu Evropa pro občany, který podporuje partnerství měst a projekty občanů. Komise na toto téma zahájila veřejnou konzultaci. 

 

Za správné provedení evropských směrnic do svého právního řádu zejména zodpovídají členské státy. Často však dochází ke zpoždění, jež snižuje prospěch z přijatého návrhu. Komise se také zavázala posílit konzultaci a dialog s občanskou společností, především tím, že spotřebitelským organizacím, odborovým svazům, podnikům a místním orgánům zpřístupní své odborné skupiny. To lze vnímat jako dobrý krok. Nutné si je však počkat na to, jak bude skutečně probíhat v praxi.

 

Formálně je nyní dokument podroben veřejné konzultaci během následujících čtyř měsíců, teprve poté Komise předloží akt ostatním evropským institucím ke schválení.

 

Více informací včetně obou dokumentů naleznete zde.

 < Archív novinek