Archív novinek

Týden v evropských institucích 29. listopadu - 5. prosince 2010


Tento týden se schází téměř všechny výbory Evropského parlamentu. Proběhnou jednání Rady EU pro zemědělství a rybolov, Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku (formace doprava) a Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Koná se dlouho očekávaná konference k změnám klimatu v mexickém Cancúnu. Ve čtvrtek je mezinárodní den lidí se zdravotním postižením a konference k výročí „Small Buisness Act“ a probíhá týden bezpečnosti výrobků.

 

V pondělí 29. listopadu 2010 se sejde Podvýbor pro lidská práva, který bude projednávat lidská práva v Rusku a prosazování ochrany lidských práv a základních svobod při boji s terorismem. Témata schůze Podvýboru pro bezpečnost a ochranu jsou SEDE Delegace EU Atlanta NAVFOR a EU mise CSDP v Palestině. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví se sejde s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci za účelem projednání problematiky osob požívajících mezinárodní ochrany, sezónního zaměstnání státních příslušníků třetích zemí v EU, společné rozpravy ohledně poskytování azylu ve Švýcarsku, Fond pro vnější hranice v plánu na 2007 až 2013, evropský ochranného příkazu a obchodování s lidmi. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví samostatně projedná začleňování Romů, ženskou chudobu v EU a boj proti násilí na ženách. Výbor pro ústavní záležitosti se bude věnovat občanské iniciativě. Rada EU pro zemědělství a rybolov projedná rybolovná práva na období 2011 až 2012, vztahy EU/Norsko na rok 2011, EFSA odměny, sdělení Komise o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 a zemědělský poradenský systém. Komise organizuje Summit EU – Afrika v Libyi a v Mexiku proběhne mezinárodní konference o změně klimatu.

 

V úterý 30. listopadu 2010 bude Výbor pro zahraniční věci projednávat integrační a stabilizační proces Srbska a strategii EU - Černé moře. Podvýbor pro lidská práva bude probírat lidská práva na západním Balkáně a lidská práva a AIDS. Podvýbor pro bezpečnost a ochranu pořádá veřejné slyšení k protiraketové obraně. Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná souhrnný rozpočet za rok 2009, výsledky a vývojové tendence a odmítnutí udělení absolutoria Evropské Policejní Akademii (EPA). Výbor pro hospodářství a měnu má na programu jednání důchodové systémy v EU, deriváty, registry obchodních údajů, politiku hospodářské soutěže 2009, HDP a proběhne výměna názorů s komisařem pro hospodářskou soutěž, prezidentem ECB a s předsedou Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projedná domácí používání fosforečnanů, radioaktivní odpad, financování infrastruktury v rozvojových zemích, 112 číslo tísňového volání a jednotný trh pro podniky a Evropany. Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude řešit budoucnost kohezní politiky v evropských městech, zprávu o implementaci kohezní politiky 2010, TEN-T výzvy a nový politický rámec pro cestovní ruch v EU. Výbor zemědělství a rozvoj venkova se bude věnovat rozpočtu 2011, přímé podpoře pro zemědělce a podpoře rozvoje venkova. Výbor pro rybolov bude jednat o populaci mečouna v jihovýchodním Tichém oceánu, společné rybářské politice, protokolu k rybolovnému právu, protokolu k dohodě o rybolovu mezi EU a Mikronésií, integrované námořní politice, liberalizaci ve vztahu EU a Maroka a ICCAT. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude věnovat rovnému zacházení s osobami, systému pro otisky prstů EURODAC, víza pro občany EU do Brazílie, strategii vnitřní bezpečnosti a vyšetřovacímu příkazu v trestních věcech. Výbor pro ústavní záležitosti bude pokračovat s projednáváním přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, občanské iniciativy a volby členů Evropského parlamentu. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví pokračuje v diskusi o začleňování Romů, rozvodném právu, volbě členů Evropského parlamentu, rovnosti mezi muži a ženami v boji proti kriminalitě mládeže, pohlavním zneužívání, pohlavním vykořisťování dětí a dětské pornografii, snižování nerovností v oblasti zdraví a důchodových systémech. Rada EU pro zemědělství a rybolov bude pokračovat ve svém zasedání, zasedne Výbor regionů a Komise pořádá konferenci k pokusům na zvířatech.

 

Ve středu 1. prosince 2010 proběhne summit OSCE v Kazachstánu, sejde se CRP I a CRP II, zasedne týdenní kolegium Komise a Výboru regionů začne své plenární zasedání, které se bude věnovat energetickému akčnímu plánu 2011-2020, mezinárodní klimatické politice, potenciálu v kulturním a tvůrčím odvětví, strategii EU 2020, poučení z finanční krize, koordinaci hospodářských politik a integraci Romů v EU. Výbor pro zahraniční věci bude zkoumat rámcové dohody EU s Libyí, návrh usnesení o Chorvatsku, proběhne výměna názorů o Západní Sahaře, projedná Strategii rozšíření, návrh usnesení o evropském integračním a stabilizačním procesu Srbska a výbor vyslechne Philipa Dimitrova z Delegace EU v Gruzii, Ad Melkerta z OSN pro Irák, Stevena Vanackere, Markuse Ederera v Číně, Hanse Dietmara Schweisgute v Japonsku a místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Belgie. Výbor pro mezinárodní obchod zveřejní stav jednání probíhajícího trialogu a hospodářské partnerství SADC-EU, přednese autonomní obchodní preference pro Pákistán, zdůrazní potenciál kulturního a tvůrčího odvětví a projedná provádění článku 10 OSN, obchod s banány, Perský záliv, obchod s Jihoafrickou republikou a rozvojovou spolupráci. Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná souhrnný rozpočet roku 2009, přístup „Leader“ pro rozvoj venkova, a organizuje  debatu k reformě trhu s cukrem a investicím EU do železniční infrastruktury. Výbor pro hospodářství a měnu prodiskutuje inovativní financování a budoucnost sociálních služeb obecného zájmu. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude probírat kohezní politiku 2007-2013, průmyslovou politiku v éře globalizace, kulturní a tvůrčí odvětví, nadměrný schodek, požadavky na rozpočtové rámce, rozpočtový dohled, nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu v euro zóně a prozkoumá stavy rozpočtů. Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude řešit Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii - letecké služby, politiku soudržnosti v evropských městech, leteckou dopravu mezi EU a USA, letecké služby mezi EU, Brazílií a Kanadou a globální družicový navigační systém. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova pokračuje v jednání o zabezpečování potravin, zelené knize Komise o ochraně lesů, pěstování geneticky modifikovaných organismů, zemědělství v EU a mezinárodním obchodě a SZP do roku 2020. Výbor pro rybolov upozorní na ženy a udržitelný rozvoj v rybolovných oblastech. Výbor pro kulturu a vzdělávání se bude věnovat vnější činnosti EU, Strategii EU 2020, potenciálu kulturního a tvůrčího odvětví a začleňování Romů. Výbor pro petice se bude zabývat „Equitable Life Assurance Society“. Výbor pro politické výzvy má na programu dne dosahování cílů EU 2020 a jejich rozpočet. Výbor pro záležitosti EU Senátu ČR projedná Zelenou knihu Komise k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky, Bílou knihu o systémech záruk v pojišťovnictví, dohodu EU s Austrálií, Kanadou a USA o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících.

 

 Ve čtvrtek 2. prosince 2010 pořádá Výbor pro zahraniční věci veřejné slyšení ke stěhování plynoucí z nestability toků, dále projedná návrh usnesení o evropském integračním procesu Černé Hory a promluví Pieter Feith, zástupce EU v Kosovu. Výbor pro mezinárodní obchod bude diskutovat o celních preferencích, budoucnosti investiční politiky, investičních dohodách, vztahu EU s Čínou a o obchodních vztazích v rámci strategie EU 2020. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude pokračovat v jednání, ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch proběhne výměna názorů k ERA a jednání k bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Výbor pro kulturu a vzdělávání zhodnotí Evropský rok aktivního stárnutí, iniciativu mládež v pohybu, EYL a politiku rádiového spektra. Výbor pro petice bude projednávat předložené petice a Výbor pro politické výzvy roli rozpočtu EU při dosahování cílů strategie EU 2020. Výbor regionů zhodnotí průběh implementace Strategie v oblasti veřejného zdraví 2008 - 2013, projedná kohezní politiku, návrh usnesení o prioritách výboru na rok 2011, Východní partnerství Arménie, Běloruska a EU, Stockholmský program, rozvoj spolupráce EU s Ukrajinou a proběhne debata k volbám do výboru. Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku (formace pro dopravu) se bude zabývat přeshraniční výměnou informací o dopravních přestupcích, směrnicí k jednotné železniční síti, veřejným regulovaným službám a posílení bezpečnosti leteckých nákladních služeb. Proběhne zasedání Rady EU spravedlnosti a vnitřních věcí. Komise a Belgické předsednictví organizují workshop o kovoprůmyslu. Zasedá Rada guvernérů ECBEvropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci k výročí „Small Business Act“.

 

V pátek 3. prosince 2010 se sejde Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku (formace pro dopravu) ohledně přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích, směrnice k jednotné železniční síti, veřejným regulovaným službám a posílení bezpečnosti letecké nákladní dopravy. Bude pokračovat zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

 

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

  • Zelená kniha k nové strategii DPH (Semeta)
  • Sdělení o použití pravidel státní podpory na pomoc bankám (Almunia)
  • Sdělení, kterým se mění pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (Almunia)
  • Prodloužení - dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory a sdělení okrátkodobém pojištění vývozních úvěrů (Almunia)


< Archív novinek