Archív novinek

Akt o drobném podnikání oslavil druhé narozeniny


U příležitosti oslav druhého výročí Aktu o drobném podnikání uspořádaly 2. prosince evropské podnikatelské asociace – Evropská konfederace zaměstnavatelských svazů BUSINESSEUROPE, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a Evropská asociace malých a středních podniků a řemeslníků UEAPME společně s Evropským hospodářským a sociálním výborem setkání s cílem zhodnotit implementaci tohoto aktu. Akt o drobném podnikání (SBA) měl pomoci malým a středním podnikům najít východisko z krize především zlepšením jejich přístupu k financím, jejich vstupu na třetí trhy a snížením administrativní zátěže. Podnikatelští zástupci společně se zástupci občanské společnosti zhodnotili přínos Aktu o drobném podnikání za poslední dva roky jako nedostatečný. Jeho principy a opatření se jak na evropské, tak i národní úrovni nepodařilo plně implementovat.

 

Z úst účastníků akce zazněly kritické výtky na nedostatečnou implementaci základních principů Aktu, tj. především hodnocení dopadu předkládané legislativy na malé a střední firmy (princip mysli nejdříve na malé) a informační povinnosti pro podnikatele (princip poskytnutí informací pouze jednou). Implementace principů leží primárně na bedrech členských států, nicméně státy nejsou povinné principy respektovat. To je hlavním důvodem neúspěchu Aktu o drobném podnikání. Neexistuje totiž dostatečný závazek členských států EU principy aplikovat. Zástupci podnikatelů rovněž upozornili, že Unie ani členské státy nepokročily v přijetí opatření uvedených v Aktu. Nezlepšil se markantně přístup k financím, stejně jako vstup MSP na třetí trhy a firmy nepociťují snižování administrativní zátěže. Přestože některé státy přijaly pozitivní opatření jako například jednotná kontaktní místa či zřízení funkce úvěrového ombudsmana, kterou sama Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD označila za nejlepší nástroj pro řešení krize, leží zodpovědnost právě na nich.

Banky jsou v tomto období čím dál obezřetnější a pro podnikatele není jednoduché získat úvěr. O to horší je přístup k tzv. vysoce rizikovým úvěrům pro začínající nebo inovativní firmy. Bankovní sektor je nutné restrukturalizovat a je potřeba si uvědomit, že nová striktní pravidla pro bankovní sektor budou mít negativní dopad na zvýšení nákladů, které banky přenesou na své klienty. Účastníci uvedli, že je potřeba pracovat na implementaci veřejných či soukromých úvěrových záruk a na iniciativách, které zatraktivní kapitálové trhy pro malé a střední firmy.

 

Možná největší pokrok byl zaznamenán v oblasti podpory internacionalizace, kdy Evropská komise podpořila rozvoj evropských center v Dillí a Číně. Evropská komorová síť EUROCHAMBRES, již dva roky řídí Evropské technologické a podnikatelské centrum v Dillí, které pomáhá evropským firmám prosadit se na indickém trhu, zejména pak v oblasti „zelených“ technologií. Snižování administrativní zátěže pokračuje dle Akčního plánu Komise, nicméně je nutné, aby se Komise a členské státy soustředily na dosažení tzv. čistého redukčního cíle, který bere v potaz i nově vytvořenou legislativu. Česká republika si stanovila snížení administrativní zátěže o 20% do roku 2010, avšak k základu 2005. Za období 2005-10 se ji ale podařilo vytvořit další administrativní zátěž, kterou redukční plán nebere v potaz. Evropská komise, která se chystá navrhnout revizi Aktu o drobném podnikání na začátku příštího roku, přislíbila vzít doporučení, která na setkání zazněla, v potaz. Aby však nové změny uspěly, musí existovat jasný závazek ze strany Evropských institucí a členských států.

 

Evropské podnikatelské asociace BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES a UEAPME společně navrhy deset doporučení pro lepší fungování SBA:

 

1. Reforma finančních trhů – vyvážený přístup je nutný při přijímání nových evropských předpisů pro banky (např. o kapitálových požadavcích). Nepřiměřená opatření by mohla mít nepříznivý vliv na cenu a dostupnost kapitálu pro MSP.
2. Dostupnost úvěrů – potřeba soukromých a veřejných úvěrových záruk.
3. Nové alternativní zdroje financování pro MSP
4. Veřejné nástroje pro lepší přístup MSP k financím
5. Zlepšit posuzování dopadu při tvorbě politiky - systematické a nezávislé hodnocení dopadu (cost-benefit) všech legislativních návrhů na MSP.
6. Systematické zavádění a uplatňování principu "jen jednou". Veřejné orgány musí zajistit, že firmy nebudou povinné poskytovat informace, které veřejné orgány již jednou obdržely či je mohou získat jiným způsobem.
7. Uplatňování principu "mysli nejdříve v malém". Při tvorbě legislativních návrhů by měl být brán v potaz dopad daného návrhu na MSP.
8. Elektronická interoperabilita - Komise a členské státy musí společně usilovat o zvýšení elektronické interoperability v rámci vnitřního trhu, zejména v oblasti společného uznávání elektronických autorizací, identifikací a elektronických předpisů.
9. Přijetí statut evropské soukromé společnosti
10. Internacionalizace malých a středních podniků – Evropská komise by měla přijmout koherentní strategii na podporu internacionalizace MSP založené na komplementaritě, udržitelnosti a partnerství soukromého a veřejného sektoru.

 

Desatero doporučení je ke stažení zde dokument ve formátu pdf< Archív novinek