Archív novinek

Zkušenost v podnicích


V týdnu od 22. do 26. listopadu do České republiky zavítal Andrei Bunis, zaměstnanec Evropské komise z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl, aby se seznámil s překážkami, se kterými se dennodenně setkávají malé a střední firmy. Pan Bunis se tak účastnil programu Evropské komise Enterprise Experience (Zkušenost v podnicích), který je určen evropským úředníkům a slouží k získání informací z reálného prostředí, jež jsou následně podnětem pro Evropskou komisi ke zlepšení evropské legislativy a iniciativ. Pan Bunis se sešel se zástupci podnikatelů na národní a místní úrovni, sítí Enterprise Europe Network a tři dny pobyl ve firmě Step Trutnov vyrábějící kotle na biomasu a tlakové nádoby.

 

Administrativní zátěž
Během svého pobytu pan Bunis informoval o aktivitách a iniciativách Evropské komise v oblasti podpory malých a středních firem, které mají významné postavení v ekonomice EU. Malé a střední podniky tvoří 99,8 % všech podniků, poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru a na HDP EU se podílejí z 58%. Jejich velikost je však omezuje při získávání financí a zabývání se náročnou administrativou. Nadbytečná administrativní zátěž vznikající jak na evropské, tak i národní úrovni se během rozhovorů se zástupci podnikatelů objevila hned několikrát. Podnikatelští zástupci si také postěžovali, že je těžké najít informace o způsobu implementovaných směrnic do českého právního řádu, aby tak mohli podnikatele připravit na novou legislativu. Pan Bunis uvedl, že se Evropská komise snaží průběžně zlepšovat podnikatelské prostředí snižováním administrativní zátěže, ať již konsolidací některých právních předpisů či rušením zbytečné administrativy. Evropská komise si stanovila snížit administrativní zátěž o 25% do roku 2012 a lze předpokládat, že se ji podaří překročení tohoto redukčního cíle a dosažení snížení až o 33% (úspory ve výši 40mld. eur). Česká republika si stanovila snížit administrativní zátěž o 20% do roku 2010, a to k základu roku 2005. Do roku 2010 bychom měli snížit zátěž o 17%, tedy o něco méně, než jsme předpokládali. Česká republika zavedla několik opatření na snížení administrativní zátěže: zjednodušení a urychlení procesu vzniku živnostenských oprávnění a usnadnění vstupu do podnikání, zrušení povinnosti plátce oznamovat správci daně uplatňování daně místo osvobození od daně u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, dále pak zavedení paušálu u knihy jízd, zjednodušení procedury související s přístupem cizinců na pracovní trh v rámci projektu zaměstnávání cizinců – držitelů tzv. "zelené karty. Evropská komise chystá v následujících letech zlepšení stavu evropského práva a jeho přijímání pod názvem „chytrá regulace“.
 

Mnoho neznámých informačních zdrojů
Na setkáních se zástupci podnikatelů na národní a místní úrovni (Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu Českých a Moravských výrobních družstev) a Europe Enterprise Network se pan Bunis dozvěděl o iniciativách a podpůrných aktivitách, které tyto organizace realizují pro české podnikatele. Marie Pavlů z Europe Enterprise network informovala o bezplatně poskytovaných službách pro podnikatele, zejména pro malé a střední firmy - poradenství a informace o jednotném evropském trhu, asistence při transferu technologií a projektové poradenství. V rámci diskuze také zaznělo, že současně dostupné informace o fondech EU, způsobech podnikání a evropské legislativě jsou ze strany Evropské komise poskytovány nejednotně a podnikatelé se pak v informačních zdrojích špatně orientují. V tomto ohledu by velmi pomohla lepší koordinovanost jednotlivých informačních portálů a sítí ze strany Evropské unie (informační místa Europe Enterprise Network, Europe Direct, Solvit, Evropská spotřebitelská centra, webové stránky Your Europe a další). Evropská komise nastínila v Aktu o Vnitřním trhu, který přijala 27. října, že se bude touto otázkou v příštím roce zabývat. Pan Bunis se také přesvědčil, že roztříštěnost zdrojů a špatná orientace podnikatelů není jen otázkou Evropské unie, ale také národních podpůrných nástrojů. Malé a střední firmy a zejména pak mikrofirmy do 10 zaměstnanců se velmi špatně orientují v dostupných podpůrných nástrojích v České republice. Čím větší firma, tím lépe se v podporách orientuje.


S výše uvedenými překážkami se pan Bunis seznámil i ve firmě Step Trutnov. Pochválil dobrou organizaci a management firmy a překvapilo jej, že firma v celkem těžkém období investuje do vzdělávání zaměstnanců. „Je dobře, že si firma uvědomuje důležitost lidského kapitálu i v období po krizi, kdy je zpravidla mnoho firem nuceno snižovat finance na vzdělávání a školení“, dodal Bunis.

 

Více informací o programu Enterprise Experience Programme a možnosti, jak se tohoto programu zúčastnit nalezente zde.< Archív novinek