Archív novinek

Týden v evropských institucích 24. – 30. ledna 2011


 

Tento týden se schází všechny výbory Evropského parlamentu a maďarští ministři představí program a priority předsednictva. Na programu týdne jsou důležitá hlasování, např. o Jižní Koree, o důchodech, nebo o průmyslové politice. V Radě EU proběhne jednání ministrů pro zemědělství a rybolov. V Bruselu se bude konat druhý „Think Thank“ dialog a Světové ekonomické fórum pořádá roční zasedání.

 

V pondělí 24. ledna 2011 Podvýbor pro lidská práva EP a Výbor pro rozvoj EP pořádají veřejné slyšení k právu na vodu a kanalizaci a k lidským právům v Ugandě a jižním Súdánu. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP bude jednat o využití výdajů na zásobování vodou, zemědělství v Egejském moři, udělování absolutorií 2009 a o výroční zprávě EIB. V Hospodářském a měnovém výboru EP proběhne jednání o rozpočtu hospodářských politik, nadměrném schodku, makroekonomické nerovnováze, rozpočtovému dohledu v eurozóně a o rozpočtovém rámci členských států. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP představí pracovní program agentur, udělení absolutoria 2009, bude debatovat o rovnosti žen a mužů, začleňování Romů a projedná odborné vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP má na programu dne udělení absolutoria 2009, analýzu možností snížení emisí skleníkových plynů, krmivo kontaminované dioxinem, boj proti nelegálnímu rybolovu, integrovanou námořní politiku a provádění právních předpisů. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude jednat o politice soudržnosti, motorech uvedených na trh v přechodném režimu a udržitelné Evropské unii po roce 2013. Výbor pro kulturu a vzdělání EP bude debatovat o stanovení počátku školní docházky, potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, absolutoriu 2009 a projektu Mládež v pohybu. Výbor pro petice EP se bude věnovat odpadu, životnímu prostředí a evropskému městskému průvodci. Ministři pro zemědělství a rybolov budou v Radě EU řešit pracovní plán maďarského předsednictví, sdělení k zdraví včel, SZP do roku 2020, trh s vepřovým masem a skandál s dioxiny v Německu.

 

V úterý 25. ledna 2011 Výbor pro zahraniční věci EP bude řešit autonomní obchodní preference pro Pákistán, situaci na Pobřeží slonoviny, pokrok Chorvatska a dohodu Evropského společenství s Turkmenistánem. Výbor pro zahraniční věci EP a Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu dne debatu s  ministrem zahraničních věcí Slovinska. Podvýbor pro lidská práva EP pořádá workshop - pohled OSN a úloha Evropské unie na mučení a tajné zadržování a představí zprávu „Amnesty International“. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP projedná ITF a proběhne debata s belgickým ministrem obrany. Výbor pro rozvoj EP bude jednat o finančním nástroji pro rozvojovou spolupráci, pomoci pro rozvojové země při zabezpečování potravin a jejich rozpočtové podpoře, udržitelné Evropské unii po roce 2013, migračních tocích, investiční politice, dohodě Evropského společenství a Mikronésie o rybolovu a dohodě Evropského společenství a Komorského svazu.

Výbor pro rozvoj EP a Výbor pro zahraniční věci EP projednají situaci na Pobřeží slonoviny z důvodu tamějších prezidentských voleb. Výbor pro mezinárodní obchod EP má na programu dne jednání trialogu, autonomní obchodní preference pro Pákistán, investiční politiku, investiční dohody Evropského společenství s třetími zeměmi, proběhne hlasování k vztahům Evropské unie a Rady EU k Perskému zálivu, celní preference, dále budou pokračovat s jednáním o kontrole vývozu zboží, potenciálu kulturního a tvůrčího odvětví, spolupráci s průmyslovými zeměmi, proběhne hlasování o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou, dohodě Evropské unie s Marokem v řešení sporů, Evropsko-středomořské dohodě, zemích původu, Unii inovací a autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP projedná udělení absolutoria 2009, výroční zprávu EIB a roční rozpočet EU. Hospodářský a měnový výbor EP se bude věnovat inovativnímu financování, výroční zprávě EIB 2009, dozoru nad finančními subjekty, systémům záruk v pojišťovnictví a proběhne hlasování o důchodových systémech. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projedná větší účinnost EFRR, rovnost žen a mužů, začleňování Romů, jednotný trh pro podniky a růst, jednotný trh pro Evropany, proběhne výměna názorů s maďarskými ministry, jednání o demografické změně, důchodových systémech a sociálních službách.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP má na programu dne nedostatek bílkovin, snížení nerovnosti v oblasti zdraví, epidemii H1N1 v Evropské unii v letech 2009 a 2010, překročení HDP, udržitelnost Evropské unie po roce 2013, bezpečnostní skenery v letectví, Evropskou unii po světové krizi, ochranu lesů, motory a traktory uváděné na trh. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude řešit bezpečnost výrobků mezi Evropskou unií a Spojenými státy, označování textilních výrobků, trh s motorovými vozidly, bude hlasovat o zprávě k implementaci směrnice o službách, jednat ohledně corporate governance ve finančních institucích, o způsobu prosazení Evropy jako atraktivní destinaci světového cestovního ruchu, sociálních službách, maloobchodním trhu a budou představeny priority maďarského předsednictví.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP nastíní letecké aspekty mezi Evropskou unií a Brazílií, politiku soudržnosti v období 2007 – 2013, rozpočtové prostředky po 2013 a projedná družicové navigační systémy, nákladní vozidla, leteckou dopravu a železniční prostor. Ve Výboru pro rozvoj zemědělství a venkova EP proběhne výměna názorů s belgickou předsedkyní pro malé a střední podniky, dále bude probíhat jednání o osobách samostatně výdělečně činných a zemědělské a vědecké politice, dioxinovém skandálu v Německu, nedostatku bílkovin v Evropské unii, zemědělství a mezinárodním obchodu, úloze žen v zemědělství, dohodě mezi Evropskou unií a Norskem o zemědělských produktech, systémech kvality zemědělských produktů a normách. Výbor pro rybolov EP bude jednat za přítomnosti Rady EU a Komise o nelegálním rybolovu, řízení rybolovu v Černém moři, absolutorium 2009 a přechodných technických opatřeních. Výbor pro kulturu a vzdělání EP představí priority maďarského předsednictví, rozpočtové prostředky, ocenění LUX Prize 2011, cestovní ruch, Evropský rok aktivního stárnutí, začleňování Romů, odborné vzdělávání, politiku rádiového spektra, Unii inovací a širokopásmové sítě. Výbor občanské svobody, spravedlnosti a vnitřních věcí EP bude jednat o boji proti terorismu, povolení k pobytu a výkonu práce, migračních tocích, ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku a uvádění prekurzorů výbušnin na trh. Výbor pro petice EP se bude zabývat peticemi k plynovodu Nord Stream, informačním návštěvám, uznávání kvalifikace a turistice. Komise pořádá konferenci k CIP a konferenci k revizi a budoucímu nařízení EFG.

 

Ve středu 26. ledna 2011 se sejde Výbor pro zahraniční věci EP, který bude debatovat se zástupcem EU v Pákistánu, projedná služby pro vnější činnost EU po Lisabonu, novou dohodu EU s Ruskem, zprávu o pokroku Chorvatska, dohodu Evropského společenství s Turkmenistánem, financování lidských práv a demokracie ve světě, priority maďarského předsednictví o rozšíření a revize evropské politiky sousedství. Výbor pro rozvoj EP představí strategii Světové banky v oblasti energie, absolutorium 2009, humanitární pomoc, finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, projedná daně a rozvoj, udržitelnou Evrospkou unii po roce 2013 a změnu dohody mezi Evropským společenstvím a JAR. Výbor pro mezinárodní obchod EP nastíní aktuální stav jednání o mezinárodním obchodu a bude se věnovat ochraně obchodu, TEC a přístupu Evropské unie na trh třetích zemí. Rozpočtový výbor EP se bude věnovat uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, návrhu opravného rozpočtu, finančním pravidlům, rybolovným právům, výroční zprávě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky z roku 2009, zárukám na ztráty EIB, politice soudržnosti v letech 2007-2013, rozpočtu 2011 a prioritám pro rok 2012.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na pořadu dne havárie s nebezpečnými látkami, emise na úzkorozchodné traktory, jednotný trh, SZP do roku 2020, investice do digitálního růstu, režimy jakosti,  obchodní normy, energetické infrastruktury do 2020, přenos bakterií, strojově oddělené maso, rtuť, fytosanitární kontroly a obchodování s emisemi. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude projednávat strategii surovin, širokopásmové sítě, vyřazování jaderných elektráren z provozu, družicový navigační systém a cestovní ruch. Výbor pro regionální rozvoj EP se bude věnovat implementaci směrnice o službách a důchodovým systémům. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP představí dohodu mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou republikou v oblasti leteckých služeb, dohodu mezi Evropským společenstvím a USA a Kanadou o letecké dopravě, dohodu Evrospké unie s Brazílií o bezpečnosti civilního letectví a absolutorium 2009. Výbor pro rybolov EP se bude zabývat politickou soudržností v letech 2007-2013, jednotným trhem pro podniky a růst, cestovním ruchem a potenciálem kulturních a tvůrčích odvětví. Výbor pro právní záležitosti EP  představí SZP s výhledem na rok 2020. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP bude jednat o rybolovu v oblasti dohody GFCM, finančním opatření, partnerství Evropského společenství a Komorského svazu, integrované námořní politice a rybolovu na Islandu.

Výbor pro ústavní záležitosti EP se bude věnovat smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky, politice v oblasti auditu, řízení podniku ve finančních institucích, potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, Unii inovací, derivátům, ústřední protistraně a registrům obchodních údajů a jednotný trh. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projedná uplatňování a rozvoj schengenského acquis, žádosti o azyl, víza EU/Brazílie, FRONTEX a osoby požívající mezinárodní ochrany. Výbor pro právní záležitosti EP představí financování politických stran a studii IPOL C. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP seznámí s odbornou přípravou a vzděláváním na podporu strategie Evropa 2020. Ve zvláštním Výboru pro finanční, hospodářské a sociální krize EP proběhne debata k fungování ekonomik. Proběhne jednání COREPER I a COREPER II,

Komise pořádá konferenci k revizi a budoucímu nařízení EFG, konferenci k bezpečnosti řízení letectví v EU do roku 2020 a mezinárodní konferenci k hodnocení rizik a zasedne týdenní kolegium. Výbor regionů organizuje fórum k regionálním a místním orgánům během Evropského roku dobrovolnictví 2011, proběhne závěrečný ceremoniál SIRG 2010 a zasedání výboru.

 

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 zasedne Rozpočtový výbor EP k uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, návrhu opravného rozpočtu, finančním pravidlům, rybolovnému právu,  výroční zprávě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 2009, zárukám na ztráty Evropské investiční banky, politice soudržnosti v letech 2007-2013, projedná spolupráce, rozpočet na rok 2011 a priority na rok 2012.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP bude jednat o boji proti podvodům, financování vyřazování jaderných elektráren z provozu a představí studii orgánů Evropské unie zodpovědné za policejní a soudní spolupráci. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se bude věnovat radioaktivnímu odpadu, průmyslové politice pro éru globalizace, družicovému navigačnímu systému, rozpočtovým prostředkům po roce 2013 a proběhne debata o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Výbor pro regionální rozvoj EP představí pracovní program maďarského předsednictví,  Evropský rok aktivního stárnutí, udržitelnost Evropské unie po roce 2013 a začleňování Romů. Výbor pro právní záležitosti  EP proběhne diskuze o provádění směrnice o mediaci, ratingových agenturách, dozoru nad finančními subjekty, odškodnění investorů, pojištění vkladů, patentové ochraně, právu na informace v trestním řízení, short selling a swapy na úvěrové riziko a nezávislých posouzení dopadů. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP projedná odborné vzdělávání, rozpočet, implementaci kohezní politiky v letech 2007 – 2013, vnější rozměr sociální politiky, vstup a povolení k pobytu pro obyvatele třetích zemí, odborné vzdělávání, chudoba žen v EU a boj proti násilí na ženách. Komise pořádá tiskovou konferenci k modernizaci politiky evropských veřejných zakázek a mezinárodní dvoudenní konferenci k hodnocení rizik. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá 8. konzultační schůzi ohledně připojení Chorvatska k EU a seminář „tiskových úředníků“. Ve Výboru regionů začíná dvoudenní plenární zasedání, které se bude týkat potravinových systémů, dodávek potravin pro nejchudší obyvatele Evropské unie, integrované námořní politice, nařízení o ESÚS, cestovního ruchu, vztahů Evropské unie s Ázerbájdžánem, výzkumu, projektu Mládež v pohybu a kinematografie v digitálním věku.  Proběhne jednání COREPER II.

 

V pátek 28. ledna 2011 v Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje seminář, ve Výbor regionů končí plenární zasedání jednáním o železničním prostoru, důchodových systémech, geneticky modifikovaných plodinách a udržitelnosti biomasy a proběhne jednání COREPER I.

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení k surovinám (Tajani, Barnier)
  • Vzorová iniciativa v oblasti účinných evropských zdrojů (Barroso)
  • Zelená kniha k modernizaci veřejných zakázek (Barnier)
  • Návrh Komise na doporučení Rady o předčasném ukončení školní docházky (Vassiliou)

 

Dokument ke stáhnutí zde< Archív novinek