Archív novinek

Týden v evropských institucích 31. ledna – 6. února 2011


Tento týden se koná zasedání Evropské rady, mini plenární zasedání Evropského parlamentu a většiny výborů. Zatímco hlavním tématem Evropské rady je energetika a evropský výzkumný prostor, plenárního zasedání se věnuje hlasování o elektronickém odpadu (WEEE) a o obchodu s banány a výbory zajímají především práva spotřebitelů a důchody. Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy bude seznámena s programem maďarského předsednictví a formace pro zahraniční záležitosti obdrží zprávu o nukleárním vyjednávání s Íránem a projedná partnerství s Ruskem. Pondělí je Evropským dnem mládeže.

 

V pondělí 31. ledna 2011 uskuteční Rada pro obecné záležitosti a vnější vztahy veřejnou debatu o předsednickém programu Maďarska, diskuzi k poslednímu zasedání Evropské rady z 16. -17. 12. 2010 a podá návrhy k příštímu zasedání Evropské rady, projedná hospodářskou politiku, Římskou otázku a Danubskou strategii. Dále Rada ve formaci pro zahraniční záležitosti projedná situaci v Tunisku, Bělorusku, Libanonu a Pobřeží slonoviny, svobody vyznání, strategické partnerství s Ruskem a nukleární vyjednávání s Íránem. Výbor pro zahraniční věci EP má na pořadu jednání pokrok Turecka v roce 2010, přístup EU k Íránu, spolupráci zemí v Zálivu, migrační toky, integraci Černé Hory a situaci v Albánii. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude věnovat úloze Europolu v TFTP (Terrorist Finance Tracking Program), operativním a strategickým dohodám, Schengenskému aquis, Absolutoriu 2009, protokolu OSN k vývozu a dovozu střelných zbraní, cestovním dokladům a vízům, jmenné evidenci cestujících v USA, Kanadě a Austrálii. Výbor pro ústavní záležitosti EP projedná vývoj v rámci COSAC a financování politických stran a uskuteční schůzi koordinátorů. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP pořádá panelovou diskuzi na téma „Matky samoživitelky“. Sejde se Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP za účelem výměny názorů ke globální nerovnováze, globální správě a měnovému systému. Komise pořádá tiskové konference o předčasném ukončení školní docházky v EU, o obnovitelných energetických zdrojích a fórum k ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti.

 

V úterý 1. února 2011 zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP, aby udělil Absolutoria za rok 2009, projednal důchodové systémy, efektivitu Evropského fondu a dalších strukturálních fondů pro regionální rozvoj, Evropský rok aktivního stárnutí (2012), systém vzdělávání a odborné přípravy, proměnu Evropy pro svět po krizi, nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem,  vnější rozměr sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnost evropských podniků a v neposlední řadě jednotný trh. Výbor pro rybolov EP se bude zabývat předpisy pro dovoz z Grónska, dohodou Evropského společenství a Mikronésie o rybolovu, rozvojem námořní politiky, opatřením proti neregulovanému rybolovu a přístupem Venezuely do ekonomické zóny Guyany. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu dne Lisabonskou smlouvu a rozvoj společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) a program Galileo. Tento den se schází také Hospodářský a měnový výbor EP, aby projednal deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů, mechanismus stability eurozóny a hlasoval o inovativním financování. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP řeší otázky jednotného trhu (řízení a partnerství, jednotný trh pro Evropany, jednotný trh pro podniky a růst), diskutuje o veřejných zakázkách, legislativě, pracovním programu pro rok 2011 a bude hlasovat o bezpečnosti výrobků a tržním dohledu a právech spotřebitelů. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP má na programu dne jednotnou organizaci trhů, financování společné zemědělské politiky (CAP), cestovní ruch, dohodu EU se Švýcarskem, týkající se ochrany původu potravin a dohoda EU s Marokem ohledně zemědělských produktů a produktů rybolovu. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projedná podmínky vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí a přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, dále uskuteční hlasování o právu na informace v trestním řízení a mezinárodní ochraně osob. Výbor pro ústavní záležitosti EP bude debatovat o registru transparentnosti mezi Evropským parlamentem a Komisí a mechanismu stability eurozóny. Tématy Výboru pro petice EP pro tento den jsou European City Guide, životní prostředí, diskriminace, základní práva a evropský jednotný trh. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP se schází nad tématy: politické výzvy a rozpočtové prostředky po roce 2013 pro energetiku, rozvoj a vnější vztahy, TEN-T, výzkum a inovace. Komise uskuteční hned tři tiskové konference. K fóru o ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti, dále konferenci předních odborníků v oblasti gramotnosti a v neposlední řadě konferenci ke zhodnocení evropské inovace v roce 2010. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá jednání v sekci pro jednotný trh, výrobu a spotřebu ohledně fondu pro řešení problémů bank, regulace finančních služeb pro udržitelný růst a ustanovení pro traktory.

 

 

Ve středu 2. února 2011 se koná Plenární zasedání EP, kde se bude debatovat o přípravě na zasedání Evropské rady, situaci v Tunisku, obchodu s banány, financích a odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Tento den také zasedá COREPER I. a uskuteční se týdenní zasedání kolegia v Komisi. Senátní Výbor pro záležitosti EU projedná stěžejní iniciativu strategie Evropa 2020 (týkající se Unie inovací), bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem, jednotnou patentovou ochranu, Energii 2020 (strategii pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii), zdanění finančního sektoru, budoucnost politiky soudržnosti a na závěr agendu pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti.

 

Ve čtvrtek 3. února 2011 znovu uskuteční schůzi Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP , aby se zabýval povolením k pobytu a práci, systémem Eurodac pro porovnání otisků prstů, právem na informace v trestním řízení, Schengen acquis pro Rumunsko a Bulharsko, útoky proti informačním systémům, a jednotným trhem pro Evropany. Pokračuje Plenární zasedání EP. Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu Radu guvernérů. Výbor regionů se schází tento den ohledně jednání o bezpečnosti na silnicích, politice soudržnosti a o sociálních fondech.

 

V pátek 4. února 2011 je na programu zasedání Evropské rady, která bude jednat o záležitostech týkajících se integrace energetického trhu, dodávek energie, energetické účinnosti ve stavebnictví a dopravě, dokončení evropského výzkumného prostoru, zlepšení podmínek pro inovativní společnosti, veřejné podpory výzkumu, vzdělávání a energie. Na závěr týdne se uskuteční v sekci pro vnější vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru diskuse o pracovním programu této sekce, dále o obchodním vyjednávání EU a o roli hospodářských a sociálních rad či obdobných institucí v nových ekonomických, sociálních a environmentálních řídících orgánech.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Návrh Směrnice o jmenné evidenci cestujících (Malmstrom)
Dokument ke stažení zde

 
< Archív novinek