Archív novinek

Směrnice o službách rok poté!


Včera se v Bruselu konala konference věnovaná Směrnici o službách, kterou pořádaly Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES a Evropská federace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE. Cílem konference bylo zhodnotit implementaci Směrnice o službách po roce fungování v praxi. Služby se podílí z 75% na tvorbě HDP EU a z 70% na tvorbě pracovních míst. Devět nových pracovních míst z deseti vzniká právě v sektoru služeb. Přesto však služby představují pouze pětinu všech intrakomunitárních transakcí.

 

Úlohou Směrnice o službách, která byla přijata po dlouhé diskusi v prosinci 2006, je odstranit bariéry poskytování služeb, tedy usnadnit jejich pohyb napříč EU. Díky směrnici může opravář počítačů usazený na Slovensku volně poskytovat své služby v České republice bez požadavku na oprávnění a potřeby zapsat se do českého obchodního rejstříku. Implementace směrnice spočívá zejména v přizpůsobení národní legislativy uvedenému evropskému předpisu a zřízení tzv. jednotných kontaktních míst (JKM). JKM poskytují důležité informace týkající se podmínek pro poskytování služeb v daném státě a zároveň umožňují podání potřebných dokumentů. Právě u JKM je potřeba učinit mnoho dalších kroků, aby byla plně zajištěna kvalitní implementace směrnice. Na evropské JKM lze vstoupit prostřednictvím portálu www.eu-go.eu. Účastníci včerejší konference upozornili na ne příliš častou možnost JKM vyplnit formuláře on-line a použít elektronický podpis, na nízký počet jazykových mutací a v některých případech na nedostatečně kvalifikovaný personál. Pouze 17JKM umožňuje vyplnit formuláře on-line. Elektronické nástroje a jazykové mutace jsou právě klíčem k tomu, aby JKM umožňovaly výměnu informací napříč EU. Účastníci rovněž doporučili, aby JKM pokrývaly více procedur a sektorů služeb, byly doplněny o další poradenské služby např. v oblasti DPH a zaměřily se na informovanost podnikatelské veřejnosti. Pět členských zemí EU však prozatím JKM funkčně nezprovoznilo. Důležitou úlohu v kvalitě JKM sehrává také spolupráce mezi členskými státy a zpětná vazba od uživatelů, která je vhodným zdrojem informací pro zlepšení kvality samotných JKM.

 

Vedle technických aspektů JKM přetrvávají další bariéry pohybu služeb, a to například nedostatečné uznávání odborných kvalifikací, různost právních forem pro některá řemesla napříč EU či odlišná pravidla pro držení kapitálu ve vlastní společnosti. „Z tohoto důvodu se Evropská komise zaměří v následujících dvou letech na kontrolu fungování jednotného trhu služeb z pohledu uživatelů a ověří interakci mezi jednotlivými nástroji EU“, uvedl na konferenci komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. Vzájemná interakce různých pravidel může obchod omezovat a mít negativní účinky. Za tímto účelem přijala Evropská komise 27. ledna dokument, ve kterém si stanovuje úkoly pro odstranění zbývajících překážek pohybu služeb. Současně bude Komise vyvíjet nátlak na ty země, které směrnici plně neimplementovaly. V roce 2011 také uskuteční první ekonomické posouzení účinků provedení směrnice a jejího dopadu na fungování trhů služeb.

 

V České republice funguje 15 JKM u regionálních živnostenských úřadů. JKM jsou fyzicky decentralizovány a centrálně přístupné přes jednotný web www.businessinfo.cz. ČR se však podařilo jako první sjednotit poradenství pro začínající podnikatele, podporu pro uvádění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím správních orgánů do jednoho celku. Všechny tři systémy — JKM, ProCoP a Solvit — zatím v Česku pracovaly odděleně a přestože fungují jen poměrně krátce, ročně dohromady vyřídí už přes 3000 dotazů. Fungování českých JKM již ocenila sama Komise, ale i Evropský parlament.

 

EUROCHAMBRES (www.eurochambres.eu) a BUSINESSEUROPE (www.businesseurope.eu) pravidelně hodnotí implementaci směrnice prostřednictvím svých členských organizací. Obě brožury lze nalézt na výše uvedených stránkách.< Archív novinek