Archív novinek

Týden v evropských institucích 21. února – 27. února 2011


Tento týden budou mít evropští ministři velice napilno. Zasedne Rada EU pro zahraniční věci a obecné záležitosti, Rada EU pro zemědělství a Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, neformálně se budou jednat ministři odpovědní za soudržnost, sport a obranu. Evropský hospodářský a sociální výbor se bude věnovat Aktu o jednotném trhu a podmínkám vstupu a pobytu třetích zemí v rámci mezipodnikových přesunů. Komise spolu s EUROSTATEM pořádá třídenní konferenci o nových technikách a technologiích pro statistiku. Dále Komise přijme dlouho očekávanou střednědobou revizi Aktu pro malé a střední podniky. Ve Výboru regionů proběhnou konzultace zpravodajů na téma plné zaměstnanosti a modernizace politiky EU pro veřejné zakázky. V Praze se nad evropskými tématy sejdou evropské výbory obou komor Parlamentu ČR.

 

V pondělí 21. února 2011 bude jednat Rada EU pro obecné záležitosti k diskusi o zasedání Evropské rady z 4. února 2011, přípravě na zasedání Evropské rady 24. - 25. března 2011, debatě a přijetí závěrů ohledně 5. zprávy o politice soudržnosti. Rada EU pro zemědělství mají na programu společnou zemědělskou politiku s výhledem do roku 2020, a to především její vyrovnaný teritoriální rozvoj, dále se věnuje informacím Komise ohledně posílení a implementaci Směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic. Rada EU pro zahraniční věci se bude věnovat situaci v Egyptě a v regionu, mírovému procesu na Středním východě (Bosně a Hercegovině, Somálsku a Africkému rohu), svobodě náboženství a vyznání. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v rámci Střediska pro sledování jednotného trhu (SMO) pořádá veřejné slyšení ohledně Aktu o jednotném trhu. Výbor regionů připravil konferenci na téma „Měření studijních podmínek v evropských regionech - projekt ELLI“ (The European Lifelong Learning Indicators project ) a na schůzi Výboru pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC) bude diskutovat o Unii inovací, lingvistických menšinách a Lisabonské smlouvě.

 

V úterý 22. února 2011 se koná neformální setkání ministrů pro sport a ministrů pro rozvojovou spolupráci. Evropská komise má na pořadu konferenci, organizovanou Evropským statistickým úřadem (EUROSTAT), na téma: „Nové techniky a technologie pro statistiku".  Výbor regionů pořádá konferenci nazvanou  „6. teritoriální dialog o chytrém, dlouhodobě udržitelném a začleňujícím růstu“ a seminář s názvem „Celoživotní fyzická aktivita - více štěstí pro všechny?“.

 

Ve středu 23. února 2011 pokračuje neformální setkání ministrů pro sport. Zasedá jak COREPER I. (Comité des Représentants Permanents), tak COREPER II. Evropská komise spolu s EUROSTATEM pokračuje v konferenci o statistice a proběhne týdenní zasedání kolegia s očekávaným přijetím a tiskovou konferenci s názvem: "Přijetí revize Aktu pro malé a střední podniky". Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) organizuje veřejné slyšení o podmínkách vstupu a pobytu třetích zemí v rámci mezipodnikových přesunů. V Senátu ČR se na schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) bude diskutovat o vnitřní bezpečnosti, víceletém rámci na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva, Makedonii jako pozorovateli činností Agentury Evropské unie pro základní práva, mechanismu stability euro-zóny a partnerství Afriky, Karibiku a Tichomoří s Evropským společenstvím. Výbor regionů má na programu konzultaci zpravodaje Denise Landyho: "Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: Evropský příspěvek k plné zaměstnanosti".

 

Ve čtvrtek 24. února 2011 zasedá Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, aby projednala přístup Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru, stav vyjednávání mezi Evropskou unií a Tureckem, záležitosti týkající se bezpečnosti a terorismu (implementaci amerického programu na sledování financí sloužících terorismu - TFTP, Směrnici o jmenné evidenci cestujících - PNR), bezvízový režim na Západním Balkáně, systém VIS (Vízový informační systém) a SIS II. (Schengenský informační systém). Dále se tento den koná neformální setkání ministrů pro obranu. Evropská komise a Eurostat třetím dnem uzavírají konferenci o statistice. V Poslanecké sněmovně ČR se schází Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) k jednání o budoucnosti společné zemědělské politiky a výhledu do roku 2020, devizovém zákonu, Energetice 2020 - strategii pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku, vyhořelém a radioaktivním palivu, Listině základních práv, výroční zprávě Evropského účetního dvora, agendě pro nové dovednosti a pracovní místa: Evropskému příspěvku k plné zaměstnanosti, vnitřní bezpečnosti, Unii inovací a rovnosti žen a mužů. Předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR zahajují tímto dnem účast na třídenní konferenci předsedů finančních výborů parlamentů zemí Evropské unie konané v rámci předsednictví Maďarska v Radě EU. Výbor regionů má na programu konzultaci zpravodaje Hanka Koola (NL/PES): „Modernizace politiky EU pro veřejné zakázky - Vstříc efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek".

 

V pátek 25. února 2011 pokračuje neformální setkání ministrů pro obranu a uskuteční se Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, která bude jednat o směrnici o právu na informace v trestním řízení a k přijetí závěrů ohledně implementace Listiny základních práv a ochrany osobních údajů a dále se bude zabývat přeshraničními spory a volným oběhem soudních rozhodnutí. Koná se jednání COREPER I. (Comité des Représentants Permanent).

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Střednědobá revize Aktu pro malé a střední podniky (Tajani)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek