Archív novinek

Týden v evropských institucích 7. – 13. března 2011


Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku a bude se věnovat celé řadě témat jako inovativní financování, průmyslová politika, pokrok Turecka v roce 2010, mechanismus stability a nadcházející summit Eurozóny, bezpečnost výrobků, mzdy a penze a v neposlední řadě rovnost mužů a žen, při příležitosti 100. výročí mezinárodního dne žen. Schází se několik výborů Evropského parlamentu k diskusím o short-sellingu, společné zemědělské politice, politických výzvách a rozpočtových zdrojích po roce 2013, migraci a bezpečnosti, klimatických změnách a obchodu s orgány v Kosovu. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) bude jednat o strategii Evropa 2020, zaměstnanosti, genderové rovnosti a penzijním systému. Rada pro konkurenceschopnost má na programu jednotný trh, inovace, patentu EU a nerostné suroviny a v závěru týdne organizuje Rada EU neformální setkání ministrů pro vnější vztahy. Komise pořádá konference o finanční podpoře Východnímu Timoru, budoucnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a statistice. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) organizuje Fórum k partnerství a místním vládám. Evropská rada mimořádné zasedá k situaci v Lybii a Jižnímu sousedství a proběhne také neformální summit Eurozóny.

 

V pondělí 7. března 2011 zahajuje Evropský parlament plenární zasedání tématy inovativní financování, rozpočet pro rok 2012, rybolov, strategie EU pro Atlantik, bude se věnovat zprávám o bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem, viru chřipky H1N1, nerovnosti v oblasti zdraví, daním v rozvojových zemích, zemědělství a mezinárodním obchodu a nedostatku bílkovin. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu jednání short selling a některé aspekty swapů úvěrového selhání a výměnu názorů s panem Ollim Rehnem, komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP bude diskutovat některé zdravotní tvrzení pro potraviny týkajících se vývoje dětí (kyselina DHA v mléce pro děti) a o změně směrnice týkající se možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP bude řešit problematiku společné zemědělské politiky (SZP) s výhledem do roku 2020. Výbor pro ústavní záležitosti EP zaměří pozornost na změnu Smlouvy o fungování EU v souvislosti mechanismem stability eurozóny. Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) bude na svém zasedání diskutovat o strategii Evropa 2020, zaměstnanosti, chudobě a problematice sociálního vyloučení, přípravě Tripartitního sociálního summitu, přijetí Paktu pro genderovou rovnost a v neposlední řadě Zelené listině na téma „Vstříc adekvátnímu, udržitelnému a bezpečnému evropskému penzijnímu systému“. Evropská komise připravila na první den tohoto týdne tiskovou konferenci nazvanou: „Čtyři strategické programy v hodnotě 30 miliónů eur“, zabývající se finanční podporou Východního Timoru pro rozvoj venkova, demokracie, nestátních činitelů a technické spolupráce.

 

V úterý 8. března 2011 pokračuje plenární zasedání v Evropském parlamentu debatami o právech spotřebitelů, ženách v Evropské unii a 100. výročí Mezinárodního dne žen, jmenování člena Evropského účetního dvora (EÚD), pokroku Turecka za rok 2010, integračním procesu Černé Hory, evropské strategii začleňování Romů a na závěr se věnuje otázkám pro Komisi. Evropská komise pokračuje druhým dnem v tiskové konferenci: „Čtyři strategické programy v hodnotě 30 miliónů eur“, zabývající se finanční podporou Východního Timoru pro rozvoj venkova, demokracie, nestátních činitelů a technické spolupráce a zahajuje druhou část Konference v rámci EGF (Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci) s názvem : „Solidarita tváří v tvář změnám. Budoucnost evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci“ a uskuteční týdenní zasedání kolegia.

 

Ve středu 9. března 2011 se během třetího dne plenárního zasedání bude v Evropském parlamentu jednat o mechanismu stability eurozóny, přístupu Evropské unie k Íránu, 16. zasedání Rady pro lidská práva, současném stavu mírového procesu na Blízkém východě a vystoupí maďarský prezident Pál Schmitt. Evropská komise ukončuje v tento den tiskovou konferenci: „Čtyři strategické programy v hodnotě 30 miliónů eur“, zabývající se finanční podporou Východního Timoru pro rozvoj venkova, demokracie, nestátních činitelů a technické. Zasedá COREPER I. i COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). Rada pro konkurenceschopnost se schází, aby učinila střednědobé vyhodnocení 7. rámcového programu pro výzkum, diskutovala o Unii inovací. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci k mezinárodnímu dni žen.

 

Ve čtvrtek 10. března 2011 končí plenární zasedání Evropského parlamentu rozpravami a hlasováním o průmyslové politice pro éru globalizace, zabezpečení dodávek vzácných nerostných prvků pro Evropu a krizi způsobené sopečným popelem, odpoledne ukončí zasedání rozpravy a návrhy usnesení o případech porušování lidských práv a demokracie a právního státu. Výbor pro zahraniční věci EP má na programu jednání přístup k programu Galileo a spolu s Delegací pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem (DSEE) bude věnovat pozornost obvinění z nelidského zacházení s lidmi a nedovolený obchod s lidskými orgány v Kosovu. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP bude řešit politické výzvy a rozpočtové zdroje po roce 2013, migraci a bezpečnost a klimatické změny. Druhým dnem pokračuje zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost diskusemi o Aktu o jednotném trhu, tentokráte se zaměřením na sektor služeb, problematice jednotné patentové politiky, nerostných surovinách a trhu s komoditami a strategii Evropa 2020 pro růst a nová pracovní místa. Evropská komise ve spolupráci s Evropským statistickým úřadem (Eurostat) připravila konferenci na téma: Statistika pro tvorbu politik - Evropa 2020. Dále pořádá konferenci s laureátem Nobelovy ceny za ekonomii 2010, Christopherem Pissaridesem. V rámci Výboru regionů se konají konference s názvem: „Evropské ústava - historická a současná perspektiva“ a „Inovativní výzkum a vývoj pro efektivní řešení pro obchod. Komise pro přírodní zdroje (NAT) věnuje na svém zasedání pozornost Nařízení o kvalitě zemědělských produktů, s podtitulem vstříc silnější odpovědi na katastrofy, související především s civilní ochranou a humanitární pomocí a tématu vstříc společné zemědělské politice 2020 v oblasti přírodních zdrojů, potravin a teritoriálních výzev budoucnosti. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zorganizovala Fórum k partnerství a místním vládám.

 

V pátek 11. března 2011 pokračuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským statistickým úřadem (Eurostat) v konferenci na téma: Statistika pro tvorbu politik - Evropa 2020. Ve Výboru regionů se koná konference na téma: „Nadnárodnost v programech po roce 2013“ a Komise pro přírodní zdroje (NAT) pořádá seminář nazvaný „Vstříc nové společné zemědělské politice - odhalování potenciálu oblastí se stálými přírodními hendikepy“. Rada EU má na závěr týdne na programu neformální setkání ministrů pro vnější vztahy. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pokračuje druhým dnem v konání akce Fórum k partnerství a místním vládám. Evropská rada se schází k mimořádné diskusi o situaci v Lýbii a Jižnímu sousedství a proběhne také neformální summit eurozóny.

 

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Evropský plán pro efektivní využití energie do roku 2020 (Oettinger)
  • Sdělení k nízkouhlíkové ekonomice - plán 2050 (Hedegaard)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek