Archív novinek

Tisková zpráva z debaty "Akt o jednotném trhu"


Akt o jednotném trhu musí do roku 2012 přinést hmatatelné výsledky!

                 

Účastníci debaty k Aktu o jednotném trhu se shodli, že dubnový návrh Komise musí být vyvážený, mít jasné priority a získat značnou podporou Evropských institucí, členských států a ostatních zájmových skupin s cílem dosáhnout do konce roku 2012 hmatatelné výsledky pro podnikatele, spotřebitele a občany. Debata se konala v době, kdy byla Aktu o jednotném trhu věnována velká pozornost – den po přijetí stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru a těsně před hlasováním ve Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Akce se zúčastnili zástupci Evropských institucí, veřejné správy a podnikatelských organizací.  

 

Veřejná konzultace k 50 návrhům pro posílení Jednotného trhu byla uzavřena na konci února. Evropská komise obdržela na 850 odpovědí. Na základě jejich vyhodnocení, pohledu Evropského parlamentu a Evropského hospodářského a sociálního výboru a dle priorit stanovených Radou pro konkurenceschopnost, by Komise měla v polovině dubna navrhnout druhé Sdělení obsahující prioritní legislativní iniciativy, které by měly být přijaty do konce roku 2012.

 

“Mnoho členských států se domnívá, že hlavním cílem jednotného trhu by měl být hospodářský růst a tvorba pracovních míst, potvrdila Věra Knoblochová, vedoucí oddělení pro vnitřní trh Stálého zastoupení ČR při EU. Hlavními českými prioritami jsou: příznivé podnikatelské prostředí, zahrnující tzv. chytrou regulaci, implementaci „SME testu“, přístup k financím a/nebo veřejným zakázkám, dále pak digitální trh, sektor služeb a další. Henning Ehrenstein, analytik a koordinátor politik Generálního ředitelství pro vnitřní trh Evropské komise, poukázal na skutečnost, že úspěch celého procesu závisí na závazku a podpoře všech zúčastněných stran, včetně Evropských institucí, členských států, podnikatelů, spotřebitelů a občanů. Na základě veřejné konzultace a diskuse s Evropským parlamentem a členskými státy v Radě EU, Komise předloží prioritní seznam iniciativ, které navrhne v roce 2011, a doufá, že Evropský parlament a Rada EU budou usilovat o jejich přijetí do konce roku 2012 s cílem dalšího rozvoje Jednotného aktu. Evropský hospodářský a sociální výbor zastoupený Ivanem Volešem, členem skupiny I (zaměstnavatelé) a zpravodajem k Aktu o jednotném trhu, přijal stanovisko k tomuto návrhu 15. března 2011. EHSV ve svém stanovisku označuje za hlavní cíl Jednotného trhu umožnit všem zúčastněným stranám plné využití výhod jednotného trhu. Priority EHSV mimo jiné zahrnují Listinu základních práv, služby, maloobchodní finanční služby, služby veřejného zájmu, udržitelný rozvoj, MSP, veřejné zakázky, sociální ekonomiku, energetickou účinnost, konkurenceschopnost a vnější dimenzi.“Přestože rozsah a formát Aktu o jednotném trhu je neobvyklým Komisním návrhem, zabývá se silnou potřebou opětovného nastartování jednotného trhu”, zdůraznil Ben Butters, ředitel odboru pro evropské záležitosti Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES. Dle jeho názoru se jednotný trh musí stát realitou především pro podnikatele a spotřebitele. Mezi hlavní priority EUROCHAMBRES patří směrnice o službách, elektronický obchod, přístup MSP k financím, národní transpozice legislativy EU, uznávání kvalifikací a propojení obchodních rejstříků. “Vytvoření jednotného trhu spočívá v konečném důsledku na jeho správě”, dodal. Luc Hendrickx, ředitel odboru pro konkurenceschopnost podniků a vnější vztahy Evropské asociace pro MSP a řemesla UEAPME, prohlásil, že Akt pro jednotný trh nedostatečně hají zájmy MSP. Podle jeho názoru by měla Komise hledat nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti MSP. Z tohoto důvodu UEAPME požaduje, aby byla brána v úvahu různorodost MSP, aplikován princip “mysli nejdříve v malém ” a dále hledány způsoby lepší správy.

 

Tisková zpráva ke stažení zde dokument ve formátu pdf

 

Více informací naleznete zde dokument ve formátu pdf< Archív novinek