Archív novinek

Týden v evropských institucích 4. – 10. dubna 2011


Tento týden se koná čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, jehož hlavními tématy jsou Akt o jednotném trhu, vývoz a technologie dvojího užití, závěry ze zasedání Evropské rady z 24. - 25. března 2011, pokrok Islandu a Makedonie, boj proti násilí na ženách, použití naléhavého postupu, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (Unilever, ČR), příjmy a výdaje 2012 a lidská práva. Výbory Evropského parlamentu se budou zabývat deriváty, politikou auditů, politickými výzvami a rozpočtovými zdroji. Na neformálním setkání se v pondělí a v úterý sejdou ministři pro zdravotnictví. V rámci Rady pro hospodářské a finanční záležitosti proběhne od čtvrtka do soboty neformální setkání ministrů hospodářství a financí. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem „Budoucnost mladých evropských farmářů. Komise má na programu akce k vesmírné strategii, firemní řízení podniků a budoucnost EU fondů pro vnitřní záležitosti. Výbor regionů pořádá konference na podporu podnikání migrantů a proti nebezpečí požáru. V rámci maďarského předsednictví se konají konference k zaměstnanosti mládeže a ke konkurenceschopnosti EU. Proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Poslanecké sněmovny a Výboru pro evropské záležitosti. Ve čtvrtek je mezinárodní den zdraví. V pátek proběhne v Praze debata KZPS/CEBRE o Aktu o jednotném trhu.

 

V pondělí 4. dubna 2011 bude v Evropském parlamentu zahájeno plenární zasedání tématy: vývozní úvěry, vývoz a technologie dvojího užití, financování politických stran, rozprava o rybolovu a na závěr dne je připraven přednes zprávy nazvané „Nový politický rámec EU v boji proti násilí páchanému na ženách“. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu jednání rozvoj společné bezpečnostní a obranné politiky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Hospodářský a měnový výbor EP bude diskutovat o derivátech, ústředních protistranách, obchodních rejstřících a politice v oblasti auditu za účelem poučení z krize. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP se věnuje očkování proti katarální horečce ovcí. Výbor pro rybolov EP projedná program na podporu rozvoje integrované námořní politiky a uskuteční strukturovaný dialog s komisařkou Mariou Damanaki o politických a legislativních prioritách pro rok 2012. V rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) proběhne neformální setkání ministrů pro zdravotnictví. Evropská komise pořádá tiskovou konferenci ke Sdělení EU k vesmírné strategii k službám občanů. V rámci maďarského předsednictví se uskuteční konference k zaměstnanosti mládeže.

 

V úterý 5. dubna 2011 v Evropském parlamentu pokračuje plenární zasedání a na programu jednání jsou žádosti o použití naléhavého postupu, závěry zasedání Evropské rady ze dne 24. - 25. března 2011, civilní letectví mezi EU a Kanadou, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) týkající se Polska a Podkarpacie v oblasti strojírenství a UNILEVERu v České republice, příjmy a výdaje za rok 2012, finanční zájmy ES - boj proti podvodům. V rámci Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) pokračuje neformální setkání ministrů pro zdravotnictví. Proběhne týdenní zasedání kolegia Evropská komise a bude zahájena veřejná debata na téma: Firemní řízení v evropských podnicích, předseda EK José Manuel Barroso a komisař Karel de Gucht se účastní akce „Kulatý stůl o udržitelném rozvoji“ za přítomnosti Billa Gatese. V rámci Senátu ČR se člen Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU Miroslav Antl účastní pravidelného zasedání se Stálou radou ZEU a s Výborem pro politické a bezpečnostní záležitosti EU v Bruselu. Výbor regionů pořádá závěrečnou konferenci projektu SME (Supporting Migrants Entrepreneurship) na podporu podnikání migrantů. Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) připravila tiskovou konferenci na téma: Násilí páchané na ženách. V rámci maďarského předsednictví pokračuje konference k zaměstnanosti mládeže a je zahájena konference s názvem „Vstříc otevřené a konkurenceschopné ekonomice - zkoumání kořenů inovace“.

 

Ve středu 6. dubna proběhne v Evropském parlamentu rozprava o Jednotném trhu a následné hlasování, bude projednáno zasedání IV. konference OSN o nejméně rozvinutých zemích, pokrok Islandu a Makedonie za rok 2010 a účast Ukrajiny na programech Unie. Koná se jednání COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) i COREPER II. V Senátu ČR se člen Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU Miroslav Antl účastní druhým dnem pravidelného zasedání se Stálou radou ZEU a s Výborem pro politické a bezpečnostní záležitosti EU v Bruselu. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem: „Budoucnost mladých evropských farmářů“. Výbor regionů má na programu dne konferenci „Za lepší spolupráci proti nebezpečí požáru tváří v tvář rozšiřování měst a změnám na venkově“, pořádanou v rámci projektu „Pyrosudoe".

 

Ve čtvrtek 7. dubna je ukončeno v Evropském parlamentu čtyřdenní plenární zasedání rozpravami o výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2009 a očkování proti katarální horečce ovcí, koná se hlasování o projednaných dokumentech a rozprava a hlasování o porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Výbor pro ústavní záležitosti EP     se schází, aby projednal návrh na změnu Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976 a uskutečnil výměnu názorů s Dianou Wallis, místopředsedkyní EP pro transparentnost. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP má na programu politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 : finanční zdroje nezbytné pro dosažení cílů a provádění politik Unie pro období od 1. ledna 2014. V rámci Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) je zahájeno třídenní neformální setkání ministrů hospodářství a finance. Evropská komise       pořádá slavnostní předání cen „Juvenes Translatores“ pro mladé překladatele. V Poslanecké sněmovně ČR se koná schůze Výboru pro evropské záležitosti (VEZ), kde bude projednán konvergenční program ČR pro období 2010-2014, Fond solidarity EU, soudní rozhodnutí, kontrola Europolu prostřednictvím EP, jmenná evidence cestujících, předčasné ukončování školní docházky, čerpání evropských fondů v gesci Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a společná zahraniční a bezpečnostní politika. V Senátu ČR se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie k tématům: Evropská agenda pro rok 2010, pravidla pro výběr soudců soudního dvora EU, zastupování před Evropským soudním dvorem (ESD), legislativní závazky za rok 2010, boj proti chudobě, biopaliva a biokapaliny, předškolní vzdělávání a péče a kontrola Europolu prostřednictvím EP. Evropská centrální banka má na programu zasedání Rady guvernérů

 

V pátek 8. dubna 2011 pořádá Evropská komise konferenci: Budoucnost EU Fondů pro vnitřní záležitosti a k jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). V rámci Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) se druhým dnem koná neformální setkání ministrů hospodářství a financí. V Senátu ČR, pod záštitou Výboru pro evropské záležitosti (VEZ) bude uskutečněno setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR, kde proběhne diskuse o aktuálních evropských otázkách. Výbor regionů má na programu jednání Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) o strategii vnitřní bezpečnosti, Zelené knize k politice rozvoje EU, strategii rozšiřování, situaci ve Středomoří a inteligentní regulaci. V pražském Evropském domě proběhne debata KZPS/CEBRE o Aktu o jednotném trhu.

 

                             

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Zelená kniha k rámcové iniciativě o firemním řízení (Barnier)
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek