Archív novinek

Týden v evropských institucích 18. – 24. dubna 2011


Tento týden se schází pouze několik výborů Evropského parlamentu. Hlavními diskutovanými tématy budou deriváty, systémy pojištění vkladů a záruk v pojišťovnictví, globální ekonomická správa, přístup veřejnosti k dokumentům a společný registr transparentnosti. Uskuteční se hlasování o balíčku pro ekonomické řízení, veřejné slyšení k problematice sezónních pracovníků ze třetích zemí a vnitropodnikových převodů a spolu s komisařkou Hedegaardovou a národními parlamenty proběhne debata o klimatických změnách. V rámci Rady EU se koná konference týkající se evropské strategie pro lidi s postižením, Komise pořádá konferenci k budoucnosti audiovisuálních médií a tiskovou konferenci k vzdělávacím reformám. Ve středu předloží komisař Lewandowski návrh  rozpočtu pro rok 2012. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje veřejná slyšení k podpoře lodního průmyslu a boji proti bezdomovectví. Tento týden rovněž zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky, Coreper I. a v rámci Senátu ČR Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU).

 

V pondělí 18. dubna 2011 zasedá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP s cílem projednat zprávu k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, stanoviska k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik, fosforečnany a sloučeniny fosforu v pracích prostředcích, ovocné šťávy, civilní ochranu a oblast humanitární pomoci. Výbor pro ústavní záležitosti EP má na programu jednání vývoj v rámci Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC), změnu Aktu o volbě členů Evropského parlamentu z 20. září 1976, společný registr transparentnosti Komise a Evropského parlamentu v oblasti interinstitucionální dohody a souvisejících změn pravidel.

 Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá veřejné slyšení na téma: Evropský průmysl stavby lodí - státní podpora a další.

 

V úterý 19. dubna 2011 se koná schůze Výboru pro zahraniční věci EP, kde se bude diskutovat o vztazích EU a Austrálie, roli EU jako globálního hráče a uskuteční se výměna názorů s Janou Hybáškovou (vedoucí delegace EU pro Irák). Hospodářský a měnový výbor EP se bude zabývat dohledem a koordinací hospodářských politik, nadměrným schodkem, makroekonomickou nerovnováhou, rozpočtovým dohledem v eurozóně a rozpočtovými rámci členských států. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP projedná zřízení Agentury pro námořní bezpečnost, informování spotřebitelů o potravinách, měření pokroku v měnícím se světě v souvislosti s HDP, mobilitu a začleňování osob s postižením, priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období, antidiabetický lék s názvem: „Médiator“ a uskuteční rozpravu s vnitrostátními parlamenty o změně klimatu. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude zabývat přístupen veřejnosti k dokumentům, podporou mobility a začleňování pracovníků, výstražnou informační síť kritické infrastruktury (CIWIN), TE-SAT: Zpráva o situaci a vývoji terorismu v roce 2011. Na závěr budou poslanci hlasovat o letecké bezpečnosti. Dále se v rámci tohoto výboru uskuteční slyšení na téma:  „Politika EU pro boj proti terorismu: dosažené výsledky a budoucí výzvy“. Výbor pro ústavní záležitosti EP má na pořadu jednání ústavní reformu v Maďarsku, společný registr transparentnosti Komise a Evropského parlamentu v oblasti interinstitucionální dohody a souvisejících změn pravidel a postoj Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou. V rámci Rady EU se koná konference k evropské strategii pro lidi s postižením. Evropská komise pořádá konferenci na téma: Budoucnost audiovisuálních médií a tiskovou konferenci týkající se vzdělávacích reforem v Evropské unii. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu dne veřejné slyšení s názvem: „Boj proti bezdomovectví“. Evropská lidová strana (EPP) pořádá konferenci k reaktivaci Gruzie a budoucnosti vztahů EU a Gruzie a Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) pořádá konferenci s názvem: „Budoucnost železnice".

 

Ve středu 20. dubna se v rámci Výboru pro zahraniční věci EP bude konat slyšení nazvané: „Lidská práva v Turkmenistánu“ a proběhne výměny názorů s Mariangelou Zappiaovou (vedoucí delegace EU při OSN v Ženevě) a Anou Paulou Baptista Grade Zacariasovou (vedoucí delegace EU v Brazílii). Hospodářský a měnový výbor EP bude hlasovat o derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a poté projedná systémy pojištění vkladů a záruk v pojišťovnictví, globální ekonomickou správu a technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP má na programu slyšení týkající se legální migrace po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to především v oblasti sezónních pracovníků a osob převedených v rámci společnosti. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP bude hlasovat o investicích do budoucnosti v souvislosti s víceletým finančním rámcem (MFF), ženách ve vedení podniků, budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu (SSGI), demografii a politice soudržnosti. Dále se bude věnovat trialogu pro rozpočet na rok 2012, mobilitě a začleňování postižených, mobilitě pracovníků v EU, organizovanému zločinu, demokratizaci v souvislosti s vnějšími politikami EU a uskuteční veřejné slyšení s názvem: „Perspektiva 2020 pro ženy v Turecku". V rámci Rady EU proběhne konference k evropské strategii pro lidi s postižením. Zasedá Coreper I. (Výbor stálých zástupců). V rámci Evropské komise pokračuje konference věnovaná budoucnosti audiovisuálních médií, koná se týdenní zasedání kolegia a tisková konference k návrhu rozpočtu pro rok 2012. Evropská centrální banka (ECB) má na pořadu dne zasedání Rady guvernérů a v Senátu ČR proběhne v pořadí již desátá schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU). Senátoři se budou věnovat Stěžejní iniciativě strategie Evropa  2020 - Evropa účinněji využívající zdroje, Zelené knize k zadávání veřejných zakázek, sociální a územní soudržnosti, ochraně osobních údajů, volnému pohybu veřejných listin, roční analýze růstu, stavu příprav aktualizace Konvergenčního programu ČR na roky 2010-2014.

                             

Ve čtvrtek 21. dubna a v pátek 22. dubna je v evropských institucích pracovní volno.

 

S ohledem na velikonoční pondělí bude následující týdenní přehled publikován v úterý 26. dubna 2011.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Rozpočet 2012 (Lewandowski)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek