Archív novinek

Zaměřme se na tvorbu pracovních míst a udržitelný růst!


V říjnu 2010 navrhla Komise 50 opatření pro zlepšení fungování Jednotného trhu a odstranění přetrvávajících bariér a vyzvala zájmové skupiny k zapojení se do veřejné konzultace. Zástupci veřejné sféry, občanské společnosti a podnikatelů diskutovali 8. dubna o postojích a prioritách k Aktu o jednotném trhu, jehož finální verzi předloží Michel Barnier, komisař zodpovědný za vnitřní trh, ve středu 13. dubna. Účastníci debaty se shodli, že Akt by měl být především nástrojem, nikoliv cílem, k opětovnému nastartování růstu a tvorbě pracovních míst. Přestože existuje celoevropská shoda na potřebě odstranit bariéry vnitřního trhu, objevují se individuální snahy některých členských států na ochranu domácích trhů. Tyto snahy se mnohdy promítají do tvorby nových bariér vnitřního trhu a oslabují solidaritu v rámci EU.

 

„Česká republika Akt o jednotném trhu vítá. Při vytipování kritérií pro hodnocení Aktu předčila o mílový krok Komisi a ostatní členské státy“, uvedl Michal Minčev, ředitel odboru pro vnitřní trh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. ČR posuzovala u jednotlivých návrhů aktu jejich realizovatelnost, akceptovatelnost napříč EU a potenciál nastartovat růst ekonomiky. Prioritní opatření, která mohou dle ČR zajistit nejrychlejší a nejefektivnější růst, jsou patent EU, digitální agenda a sektor služeb. Naopak zdrženlivější je ČR u společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob a zásadně odmítá revizi Směrnice o vysílání pracovníků.

 

Vnitřní trh je výsledkem dlouhodobého integračního vývoje, který prochází zatěžkávací zkouškou v podobě krize eurozóny. „Prointegrační procesy jsou v měnové oblasti vážně narušeny, nicméně si lze představit vnitřní trh i bez společné měny“, uvedl profesor Jaroslav Jakš z Metropolitní university v Praze. Poukázal na skutečnost, že se v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí a v neposlední řadě i krizí v oblasti migrace jednotlivé členské země uchylují k větší ochraně domácích trhů.

 

„Prioritami pro podnikatele jsou ta opatření, která přispějí k obnovení růstu a tím i ke zvýšení zaměstnanosti, tedy zejména návrhy na zlepšení přístupu MSP k finančním zdrojům, snížení administrativní zátěže a zjednodušení účetnictví, a dále uvolnění potenciálu služeb a odstranění překážek rozvoje digitální ekonomiky a elektronického obchodu“, uvedl Ivan Voleš, poradce Hospodářské komory ČR pro zahraniční vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Marie Pavlů, ředitelka Enterprise Europe Network v ČR, zdůraznila, že není třeba nuceně zavádět výuku na základních školách a školkách v oblasti podnikání s cílem motivovat k většímu podnikatelskému duchu v Evropě. Cestu k podnikání si totiž najdeme přirozenou cestou, pokud bude kvalitní a funkční podnikatelské prostředí.

 

„Pro české a evropské odbory je nyní prioritou obnovit daňovou spravedlnost, zavést daň z finančních transakcí, bojovat s daňovými úniky a uzavřít daňové ráje“, uvedl Jaroslav Šulc, makroekonom ČMKOS. Evropa si dle odborů zvolila špatný způsob, jak vyjít z krize. „Sanuje banky a finanční instituce, a pomáhá tak viníkům krize. Je potřeba zaměřit se především na udržitelný růst a tvorbu pracovních míst, na rozdíl od fiskální konsolidace“, dodal Šulc. „Evropská komise by se především měla zaměřit na transpozici přijaté legislativy, před přijímáním dalších nových opatření“, zdůraznil Michal Ševera, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a jednatel společnosti SMG s.r.o. Regulatorní iniciativa by se dle jeho slov měla především zaměřit na konkurenceschopný a spravedlivý trh s platebními kartami.

 

Debatu uspořádali Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v rámci projektu zaměřeného na komunikaci prioritních témat EU v Evropském domě. Více informací naleznete zde: http://www.cebre.cz/cz/docs/akt-o-jednotnem-trhu/

Tisková zpráva CEBRE dokument ve formátu pdf
< Archív novinek