Archív novinek

Týden v evropských institucích 23. – 29. května 2011


Tento týden zasedají všechny výbory Evropského parlamentu. V centru pozornosti stojí témata jako zboží dvojího užití, energetický trh, veřejné zakázky, strategie pro suroviny, mobilita pracovníků, politika auditů, jednotná patentová ochrana a Zelená kniha pro financování výzkumu a inovací i řešení sporů v rámci WTO. Očekáváno je hlasování o derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, prioritách energetických infrastruktur, širokopásmových sítích, právech spotřebitelů, maloobchodním trhu a víceletém finančním rámci. Schází se Rada EU pro zahraniční věci k diskusím o bezpečnosti, obraně a rozvojové spolupráci, Rada EU pro obecné záležitosti projedná romskou otázku, Rada EU pro dopravu telekomunikaci a energetiku se věnuje telekomunikaci a v sobotu se uskuteční neformální setkání ministrů pro zemědělství. Komise pořádá akce týkající se průmyslu a trhů pro obranu a bezpečnost, mobilizace MSP, technologie dopravy, duševního vlastnictví, migrace a mobility a různé aktivity v rámci tzv. „Zeleného týdne“ a účastní se Summitu G8. Výbor regionů se věnuje problematice zeleně ve městech, sportu, recese a otevřenosti měst, boje proti rakovině, Baltského moře a implementace cílů strategie EU2020. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci „Potraviny pro všechny“, „European Information Forum“ a veřejné slyšení o dobrovolnictví. V Senátu ČR se koná zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie a seminář věnovaný evropské ekonomické tématice. V neděli se koná konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC).

 

V pondělí 23. května 2011 zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP k jednání o kontrole vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, dále o globální ekonomické zprávě, modernizaci zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě o přistoupení Ruska k WTO (World Trade Organisation). Výbor pro právní záležitosti EP má na programu diskusi s Komisařem M. Barnierem o legislativním programu Evropské komise, projednání směrnice o mediaci v členských státech, soudní spory související s Evropským parlamentem a žádosti o zrušení poslanecké imunity. Výbor pro ústavní záležitosti EP se věnuje změně nařízení o slyšení nominovaných komisařů a o písemných prohlášeních, učiní prohlášení k zápisu ze zasedání Rady a setká se s Komisařkou V. Redingovou. Schází se Rada EU pro zahraniční věci, aby projednala záležitosti týkající se bezpečnosti a obrany. S Komisařkou C. Ashtonovou prodiskutuje problematiku Jižního sousedství, Střední ho Východu, Jižního Kavkazu a Súdánu, dále se bude věnovat společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP), vojenským kapacitám a operacím, jako např. EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině, EUNAVFOR Atalanta, proti-pirátským operacím na pobřeží Somálska a školícím misím EUTM (EU Training Mission), v rámci jednání Rady se formace ministrů pro obranu setká s řídícím výborem Evropské agentury pro obranu (European Defence Agency). V tento den rovněž zasedá Rada EU pro obecné záležitosti, která projedná program zasedání Evropské rady plánované na 24. 06. 2011 a uspořádá debatu o romské otázce v souvislosti se zprávou předsednictví Komise. Evropská komise pořádá konferenci zaměřenou na průmysl a trhy pro obranu a bezpečnost. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konference na téma: „Potraviny pro všechny“, „European Information Forum“ a veřejné slyšení s názvem: „Síť dobrovolnických služeb a jejich kvalita“. V rámci Výboru regionů proběhne konzultace ke spolupráci se Středomořím. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu EP (ALDE EP) pořádá seminář na téma: „Role sociálních a enviromentálních standardů v mezinárodních obchodních dohodách a Skupina Evropských konzervativců a reformistů EP (ECR EP) kulaté stoly k Zimbabwe nazvané: „Co může EU a členské státy udělat pro zajištění svobodných a spravedlivých voleb v Zimbabwe?“.

 

V úterý 24. května 2011 se proběhne hlasování Výboru pro mezinárodní obchod EP obchodních vztazích EU a Kanady a o vyjádření Rady a Evropské komise k dohodě EU a Ruska. Dále uskuteční debatu s generálním ředitelem DG Trade o stavu mezinárodních obchodních vyjednávání a diskusi o efektivní strategii pro suroviny, řešení sporů ve WTO a slyšení k reformě systému všeobecných celních preferencí (GSP - Generalised System of Preferences). Hospodářský a měnový výbor EP  se bude hlasovat o derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a systémech pojištění vkladů a záruk v pojišťovnictví a uskuteční se diskuse s Komisařem M. Barnierem.  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP se bude zabývat agendou pro nové dovednosti a pracovní místa, bezpečností těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách a podporou mobility pracovníků. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na programu společnou schůzi výborů EP a vnitrostátních parlamentů členských států k tématu zlepšení zásobování energií a rozvoj energetických infrastruktur. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP               se bude zabývat modernizací v oblasti cla, kolektivními žalobami a alternativním řešením sporů a pořádá veřejné slyšení na téma modernizace zadávání veřejných zakázek. Výbor pro právní záležitosti EP bude řešit soudní rozhodnutí v oblasti občanského a obchodního práva, jednotnou patentovou ochranu a překlady související s touto problematikou a úpadková řízení v oblasti podnikového práva. Dále se uskuteční hlasování o auditech a diskuse o přehraničním převodu sídla společnosti, zlepšení tvorby právních předpisů, subsidiaritě, proporcionalitě a inteligentní regulaci. Výbor pro ústavní záležitosti EP hlasuje tento den o článku 51 a změně nařízení o slyšení nominovaných komisařů. Schází se Rada EU pro zahraniční věci k projednání témat souvisejících s rozvojovou spoluprací jako např.: zpráva o rozvojové pomoci EU z 24. 06. 2010, vodní zdroje či situace v Súdánu. Uskuteční se jednání COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Evropská komise pořádá konference: „Mobilizace MSP pro budoucnost Evropy“ a „STTP - Strategický plán pro technologii dopravy“, představí návrh ke Strategii pro právo na duševní vlastnictví a návrh balíčku iniciativ pro zlepšení řízení migraci a mobility a zahájí tzv. „Zelený týden“ s podtitulem: „Účinnost zdrojů, menší spotřeba, lepší život“. Výbor regionů pořádá ELCA Research Workshop s názvem: „Současný výzkum důležitosti zeleně v evropských městech“, konferenci k regionální politice a sportu a konzultaci zpravodaje Roberta Pella (IT/EPP) na téma: „Rozvíjení evropské dimenze v oblasti sportu“. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje konferenci „European Information Forum“ a Skupina Evropských konzervativců a reformistů EP (ECR EP) má na programu Evropské fórum pro výrobu.

 

Ve středu 25. května se v rámci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP uskuteční hlasování o sociálních službách obecného zájmu. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP má na pořadu jednání nebezpečné chemické látky, zdanění energie e elektřiny, podnik pro palivové články a vodík, vzájemné hodnocení dle směrnice o službách, EU a sport, jednotný dopravní prostor, ekonomické důsledky a GMO a biologickou rozmanitost (EU2020). Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se věnuje integritě a transparentnosti trhu s energií, závažným haváriím s nebezpečnými látkami, Zelené knize pro financování výzkumu a inovací a diskusím s komisařkou C. Hedegaardovou a s předsedou Evropského inovačního a technologického institutu a Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP má na programu debatu s komisařkou V. Redingovou a komisařem A. Šemetou o programu Evropské komise na období 2011-2012, hlasování o posílení ochrany práv spotřebitelů a efektivnějším a spravedlivějším maloobchodním trhu a pořádá slyšení k vzájemnému hodnocení směrnice o službách. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP má na programu jednání prezentaci pozice Rady k povolením k pobytu a práci a Zvláštní výbor pro politické výzvy EP otevírá dvoudenní jednání na téma - Investice do budoucnosti: Nový víceletý finanční rámec (MFF) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inklusivní Evropu. V rámci Evropské komise pokračuje konference k mobilizaci MSP pro budoucnost Evropy a tzv. „Zelený týden“, koná se týdenní zasedání kolegia a konference při příležitosti mezinárodního dne pohřešovaných dětí 2011 a 10. výročí od založení organizace „Missing Children Europe". K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) i COREPER II. Výbor regionů zahajuje konferenci nazvanou „Open Cities a ekonomická obnova - Proč je otevřenost měst na škodu během recese?“ a konferenci k zahájení Evropského týdne boje proti rakovině: „Důraz na zdravý životní styl“. Ve finském městě Lappeenranta  je zahájeno třídenní „EU-Russia Innovation Forum“. Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR pořádá seminář k tématům: „Nový model řízení hospodářských záležitostí v EU - Revize Paktu stability a růstu - Makroekonomická stabilita - Evropský semestr - Pakt pro euro plus - Evropský mechanismus stability".

 

Ve čtvrtek 26. května se schází Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP k jednání o bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, efektivní strategii pro suroviny a hlasování o integritě a transparentnosti trhu s energií, prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a dále a investicích do digitálního růstu v oblasti širokopásmových sítí. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pořádá veřejné slyšení k vzájemnému hodnocení směrnice o službách a diskutuje s komisaři J. Dallim (zdraví a spotřebitelská politika) a N. Kroesem (digitální agenda) o programu Komise 2011-2012. V Evropské komisi pokračuje tzv. „Zelený týden“ a konference o pohřešovaných dětech, ve Francii je zahájen Summit G8. V rámci Výboru regionů se koná konference „Budapest, Get engaged!“, jednání komise pro Baltské moře, Koordinační komise REGLEG, konzultace zpravodaje Markka Marcully (FI/EPP) s názvem: „Jak mohou místní a regionální orgány přispět k implementaci cílů strategie EU2020?“ a ve spolupráci s CEMR (Council of European Municipalities and Regions) se uskuteční jednání pracovní skupiny pro životní prostředí. V Senátu ČR se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie k tématům: vývoj EU 2010, konvergenční program ČR, Zelená kniha o budoucnosti DPH, mechanismus stability Eurozóny, jednotná patentová ochrana, modernizace veřejných zakázek a majetkové poměry, konference: „Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací“ a jednání Euroclubu.

V pátek 27. května 2011 pokračuje pod záštitou Evropské komise tzv. „Zelený týden“ a Summit G8 ve Francii. Zasedá Rada EU pro dopravu telekomunikaci a energetiku k projednání záležitostí z oblasti telekomunikací jako např.: ochrana infrastruktury pro kritické informace (CIIP), závěry k 2. akčnímu plánu pro e-Government (on-line služby pro veřejnost 2011-2015), rádiové spektrum, ENISA, závěry ke konferenci ITU 2012 k radiové komunikaci a k diskusi o digitální agendě. Ve Výboru regionů se představí projekt „EURO SPORT HEALTH“. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá neformální snídani pro stálé zástupce BUSINESSEUROPE v prostorách Českého domu v Bruselu.

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Návrh nařízení na celní posílení práv na duševní vlastnictví (Šemeta)
  • Sdělení k ochraně finančních zájmů EU před podvody (Redingová a Šemeta)
  • Sdělení ke strategii práv na duševní vlastnictví pro Evropu (Barnier)
  • Návrh nařízení na vytvoření seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci potřebují víza (Malströmová)
  • Sdělení k dialogu o migraci s jižním Středomořím (Malströmová)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek