Archív novinek

Týden v evropských institucích 13. – 19. června 2011


Tento týden se ponese ve znamení výborů Evropského parlamentu, které se schází k diskusím o globální ekonomické správě, Evropském semestru, financování výzkumu a inovací, základních právech, závěrech předsednictví v různých oblastech, volném pohybu pracovníků a mobilitě a začleňování postižených. V centru pozornosti stojí hlasování o prezidentovi ECB, systémech záruk v pojišťovnictví, strategii pro suroviny a zejména právech spotřebitele. Evropská komise se věnuje tématům: komodity a nerostné suroviny, životnímu prostředí, klimatickým změnám a digitální agendě i kvalitě vody. Koná se dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, zasedá Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formaci ministrů pro dopravu a Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V rámci Výboru regionů se konají konference ke strategii Evropa 2020 a monitoringu, k záležitostem EU a Danube a semináře zaměřené na energetiku a služby pro bezdomovce. V Poslanecké sněmovně se schází Eurogroup a v Senátu ČR se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie.

 

Pondělí 13. června 2011 je pro evropské instituce dnem volna.

 

V úterý 14. června 2011 se schází Hospodářský a měnový výbor EP, který má na programu: hlasování a následné jmenování prezidenta Evropské centrální banky (dále jen ECB) a diskusi o globální ekonomické správě. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se věnuje především kontrole nebezpečí závažných havárií za přítomnosti nebezpečných látek a prezentaci Evropské komise na téma:  „Ochrana zdrojů pitné vody“.  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude společně s Radou a Komisí jednat o zelené knize k financování výzkumu a inovací, pozici Evropského parlamentu k rozpočtu na rok 2012 a uskuteční prezentaci studie o spolupráci v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. V rámci Evropské komise se koná konference nazvaná: „Komodity a nerostné suroviny - Výzvy a politické odpovědi“ a v Poslanecké sněmovně ČR se schází k jednání Eurogroup. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje tímto dnem ve spolupráci s Rakouskem výstavu s názvem: „In Between Austria Contemporary", která bude probíhat až do 7. července 2011. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE EP) pořádá akci k problematice vlastnictví v EU a pravdám a omylům s ní spojených.

 

Ve středu 15. června zasedá Hospodářský a měnový výbor EP, aby projednal: technické požadavky inkasa v eurech či Evropský semestr a uskutečnil hlasování o prezidentovi ECB a systémech záruk v pojišťovnictví. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP uskuteční výměnu názorů s ředitelem Agentury pro základní práva, projedná bezpečnost těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, mobilita a začleňování postižených, volný pohyb pracovníků v EU a prostředky ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Následně bude na programu hlasování o bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, EU a Číně (otázky nevyváženého obchodu) a slyšení týkající se Agendy pro nové dovednosti a pracovní místa. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP věnuje pozornost Evropskému semestru, revizi evropské strategie na rok 2007-2012 o zdraví a bezpečnosti při práci či dodavatelským řetězcům pro zemědělské podniky: struktuře a dopadům. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP pořádá veřejné slyšení společně s Výborem pro zahraniční věci EP na téma „Dopady současné situace v jižním Středomoří na energetickou bezpečnost“, věnuje se pravidlům programu Galileo, financování výzkumu, strategii pro suroviny či agendě pro nové dovednosti a pracovní místa. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP      bude hlasovat o právech spotřebitelů, posílení obrany práv spotřebitelů a technických požadavcích inkasa v eurech, dále vyslechne prezentaci studie o vnitřním digitálním trhu a prezentaci Evropské komise o síti ECC (European Consumer Centres Network) a bude řešit online gamblerství v rámci vnitřního trhu. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP projedná spolu Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví Evropský ochranný příkaz, prodiskutuje výroční zprávu Agentury EU pro základní práva za rok 2010, výroční zprávu o ochraně údajů za rok 2010, rovné zacházení s osobami, všeobecnou dohodu o ochraně údajů, závěry maďarského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hlasování se bude týkat přístupu veřejnosti k dokumentům, politiky EU pro boj proti terorismu, ochrany osobních údajů v EU, Agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů, seznamu cestovních dokladů a na závěr výbor vyslechne zprávu o směrnici o uchovávání údajů. V tento den je V EU zahájen třídenní „Future Network & Mobile Summit 2011" a koná se tisková konference k činnosti EDPS (European Data Protection Supervisor). V rámci Senátu ČR se uskuteční v pořadí již 14. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) k energetické účinnosti, průmyslové politice a readmission. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje dvoudenní plenární zasedání, kde zazní projev ministryně pro evropské záležitosti, z maďarského ministerstva zahraničí (hodnocení maďarského předsednictví Rady) a projev komisaře pro regionální politiku. Závěr bude věnován přípravě stanovisek výboru.  Výbor regionů  má na programu konferenci na téma: Evropa 2020 - "Monitoring Platform Workshop 2011".

 

Ve čtvrtek 16. června zasedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP k diskuzím o modernizaci zadávání veřejných zakázek a hlasování o tématech: mobilita a začleňování postižených, volný pohyb pracovníků v EU, strukturální fondy a Fond soudržnosti, obchod EU a Čína, potraviny pro nejchudší v EU a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v Dánsku. Pozornost věnuje také boji proti chudobě, Evropskému semestru, vstupu a pobytu občanů třetích zemí (sezónní zaměstnání, převedení v rámci společnosti) či výměně názorů s komisařem Andorem týkající se doporučení pro členské státy. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se tento den zabývá účastí na akcích a provádění programu Evropského společenství pro atomovou energii (2012–2013), hlasuje o těžbě ropy v pobřežních vodách a programu Galileo, vyslechne představení studie na téma „Strategie EU v oblasti energetiky v jižním Středomoří“ a přivítá maďarské ministry pro strategické záležitosti (konkrétně průmyslem a výzkumem) a pro informace a komunikaci. Na závěr programu jednání je zařazeno slyšení na téma „Obnovitelná energie v regionu MEDA“.  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP                 očekává prezentaci závěrů maďarského předsednictví ke konkurenceschopnosti a k modernizaci cla. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se zabývá závěry předsednictví o začlenění Romů, podmínkami pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a jednotným postupem pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení a v neposlední řadě jmennou evidencí v EU (EU-PNR). Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku se schází k jednání o dopravě: směrnici o jednotné železnici, bílé knize k dopravě či programu NAIADES pro vodní dopravu. Uskuteční se jednání COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). Evropská komise má na pořadu dne konferenci: „Program GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a klimatické změny“, „Digital Agenda Assembly", tiskovou konferenci na téma: Kvalita vody pro koupání - výroční zpráva a informační den s názvem „Oceány zítřka 2012". V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje plenární zasedání projevem ministryně pro evropské záležitosti a projevem komisaře pro regionální politiku, je zahájena - v rámci „InBETWEEN“ -  série literárních obědů 2011. Výbor regionů má na programu konferenci: Strategie a prostor EU versus Danube a seminář CPRM k energetice nazvaný „Obnovitelná či jaderná? Jaké jsou současné teritoriální možnosti v oblasti energie?“ Do Bruselu přijede prezident SPČR Jaroslav Hanák a setká se s komisařem Karlem De Guchtem, vrchním ředitelem pro průmysl Heinzem Zourkem a evropskými poslanci.

 

V pátek 17. června 2011 se koná jednání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele k následujícím tématům: směrnice o mateřské dovolené, rovné zacházení s osobami, aktivní stárnutí a solidarita, implementace politiky zaměstnanosti členských států, národní program reforem, podpora zaměstnanosti mladých, boj proti dětské chudobě či implementace strategie pro postižené (2010-2020). K jednání znovu zasedá COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). V Evropské komisi pokračuje konference: Program GMES a klimatické změny a „Digital Agenda Assembly" a pokračuje informační den „Oceány zítřka 2012". Ve Výboru regionů organizuje valné shromáždění CPMR (Intermediterranean Commission) a seminář: „Řízení služeb poskytovaných bezdomovcům - jednotné nebo různorodé modely napříč Evropou?“. Prezident SPČR Jaroslav Hanák se během své návštěvy Bruselu dále setká se zástupci generálního sekretariátu Rady EU, prezidentem belgického svazu Alain De Smedtem, vrchním ředitelem Komise pro dopravu Mathiasem Ruetem a zástupci BUSINESSEUROPE. V podvečer se před prostory Českého domu uskuteční pátý ročník open-air festivalu Czech Street Party.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Pro tento týden nejsou hlášeny žádné dokumenty ke schválení
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek