Archív novinek

Týden v evropských institucích 20. – 26. června 2011


Hlavním tématem tohoto týdne je Evropská rada, která se bude zabývat evropským semestrem, doporučeními k národním programům reforem, finanční stabilitou Evropy a přistoupením Chorvatska. Proběhne mini plenární zasedání a jednání výborů Evropského parlamentu. Hlavní pozornost bude věnována: hlasování o novém prezidentovi Evropské centrální banky, kompromisu ohledně tzv. „6-pack“, Eickhoutově zprávě ke klimatu a o právech spotřebitele. Očekáváno je slavnostní zavedení nového společného registru transparentnosti (23. června 2011) a diskuse o politice soudržnosti, trialogu k rozpočtu pro rok 2012, společné zemědělské politice a ekonomické správě. Koná se zasedání Rady EU pro zahraniční věci, Rady EU pro hospodářské a finanční věci, Rada EU pro obecné záležitosti a Rada EU pro životní prostředí. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení k místnímu rozvoji a ochraně dětí před sexuálním násilím. V Poslanecké sněmovně ČR se koná schůze Výboru pro evropské záležitosti a Senát ČR přivítá předsedu Evropského parlamentu J. Buzka s delegací. Komise vydá dlouho očekávanou revizi směrnice o energetické účinnosti.

 

V pondělí 20. června 2011 zasedá Rozpočtový výbor EP společně se Zvláštním výborem pro politické výzvy a rozpočtové prostředky EP pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013, aby projednaly víceletý finanční rámec po roce 2013, jeho přípravu a další kroky. Zasedá Rada EU pro zahraniční věci a věnuje pozornost následujícím tématům: Evropské jižní partnerství, mírový proces na Středním východu, situace v Súdánu, Albánii a Bělorusku a revize Evropské politiky sousedství. Koná se rovněž zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční věci, jehož hlavní agendou je Pakt stability a růstu, rozpočtový dohled v eurozóně, makroekonomická nerovnováha, rozpočtové rámce členských států, poskytování záruk Evropskou investiční bankou, Evropský semestr, statistiky a kodex pro zdanění podniků. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D EP) má na programu dvoudenní konferenci s názvem: „Obnovená sociální demokracie čelící evropským výzvám" a akci týkající se regionu Středozemní moře. Evropská komise organizuje konferenci: „Nenechte si ujet vlak: dovednosti, vzdělání a práce" a udílení cen EU za současnou architekturu. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma: „LEADER jako nástroj pro místní rozvoj", ve spolupráci s Rakouskem pokračuje po celý týden v pořádání výstavy nazvané: „In Between Austria Contemporary", v jejímž rámci se konají literární obědy „In Between“. Výbor regionů má na programu akci „Výzvy správy metropolí v rámci federálních systémů“ a dvoudenní kongres o budoucnosti „TownTwinning“. Senát ČR přivítá předsedu Evropského parlamentu pana Jerzyho Buzka s delegací a organizuje konferenci nazvanou: „Finanční perspektiva EU a priority ČR".

 

V úterý 21. června 2011 se schází Výbor pro mezinárodní obchod EP, aby projednal obchodní a investiční strategii, přechodná ustanovení pro bilaterální investiční dohody, novou obchodní politiku pro Evropu v rámci Strategie 2020 a na závěr vyslechl prezentaci Komise dvou posouzení dopadů týkajících se oblasti Mercosur. Hospodářský a měnový výbor EP pořádá výměnu názorů s P.A.Coxovou, předsedkyní vlády Bermud a ministryní financí a debatu s G. Matolcsym, předsedou Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a ministrem financí Maďarska a v neposlední řadě projedná globální ekonomickou správu. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP má na pořadu jednání debatu s Komisí o implementaci environmentální legislativy a hlasování o strategii v oblasti surovin. Výbor pro právní záležitosti EP bude projednávat pracovní dokumenty Řím II (Wallis), diskutovat o patentech, soudním systému pro patentové spory, insolvenčním řízení v kontextu smluvního práva EU, alternativním řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných záležitostech, směrnici o přeshraničním převodu sídla společnosti a uspořádá slyšení o inteligentní regulaci a sledování uplatňování právních předpisů EU. Rada EU pro obecné záležitosti má na programu zasedání přípravy na Radu Evropy (23. - 24. června 2011) a program Rady EU na následujících 18 měsíců. Schází se rovněž Rada EU pro životní prostředí, aby projednala havárie s nebezpečnými látkami, pěstování geneticky modifikovaných rostlin, ochranu vodních zdrojů a integrovaný, udržitelný vodní management, Strategii biodiversita EU 2020 a plán na konkurenceschopnou, nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. V rámci Evropské Komise pokračuje konference: „Nenechte si ujet vlak: dovednosti, vzdělání a práce" a jsou zahájeny konference na téma: „Chytrá města a podněty společnosti“, „Budoucí iniciativy pro registraci vozidel" a „Chemical Policies - New Graduate Scheme " a akce několikadenní nazvaná: „Evropské fondy přispějí na romskou integraci“. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení k ochraně dětí před sexuálním zneužíváním. V rámci Výboru regionů se koná výroční konference a valná hromada: Perspektivy pro budoucnost Severního moře, konference: „Networking pro podniky z regionů východních vnějších hranic“, workshop nazvaný „Výzvy správy metropolí v rámci federálních systémů“.

 

Ve středu 22. června je zahájeno mini plenární zasedání Evropského parlamentu v Bruselu diskusemi o přípravách na Evropskou Radu (24. Června 2011), společné zemědělské politice, ekonomické správě, vyhořelém palivu a radioaktivním odpadu, emisích skleníkových plynů a riziku úniku uhlíku. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE EP) pořádá veřejné slyšení: „Propojení evropských dopravních a energetických infrastruktur“ a skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL EP) slyšení k tématu: Strategické partnerství EU-Balkán. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents), v rámci Evropské komise se koná týdenní zasedání kolegia, tisková konference nazvaná: „Kroky k úsporám energie“ a je očekáváno přijetí nové Strategie proti podvodům. Ve Výboru regionů se uskuteční 7. zasedání Komise pro přírodní zdroje NAT a konference při příležitosti výroční valné hromady k desátému výročí ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). V Poslanecké sněmovně ČR se koná schůze Výboru pro evropské záležitosti (VEZ), jejímiž hlavními tématy budou pozice ČR na zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. června 2011. 

 

Ve čtvrtek 23. června pokračuje druhým dnem mini plenární zasedání Evropského parlamentu diskusemi o trialogu k rozpočtu pro rok 2012, politice soudržnosti (strategii po roce 2013 a implementace v období 2007 - 2013, agendě evropských měst, přeshraniční spolupráci, efektivitě integrovaného operačního programu ERDF a strukturálních fondů). Uskuteční se hlasování o jmenování prezidenta Evropské centrální banky (ECB), Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci v záležitosti General Motors Belgie, celních opatřeních mezi EU a Andorou, bezpečnosti letectví mezi EU a Kanadou, politice soudržnosti, přeshraniční spolupráci, efektivitě ERDF a strukturálních fondů, makroekonomické nerovnováze, nadměrném schodku, rozpočtových rámcích členských států, rozpočtovém dohledu v eurozóně, právech spotřebitele, evropském roku aktivního stárnutí, vyhořelém palivu a radiaktivním odpadu, trialogu k rozpočtu 2012, společné zemědělské politice, emisích skleníkových plynů a riziku úniku uhlíku a 5. zprávě o soudržnosti a strategii po roce 2013. V tento den je rovněž zahájeno zasedání Evropské rady k ekonomickým otázkám v rámci Evropského semestru, národním programům reforem (NRP), finanční stabilitě, růstu zaměstnanosti, politice azylu a migrace, jmenování předsedy ECB a k přístupu Chorvatska. Ve Výbor regionů se uskuteční jednání Komise pro životní prostředí, změny klimatu a energetiky ENVE.

 

V pátek 24. června 2011 pokračuje zasedání Evropské rady a v rámci Evropské Komise je ukončena akce ohledně evropských fondů přispívajících na romskou integraci a koná se konference s názvem: „Regiony pro hospodářskou změnu".

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení ke strategii proti podvodům (Šemeta)
  • Směrnice o energetické účinnosti a úsporách (Oettinger)    
  • Zelená kniha ke směrnici o profesních kvalifikacích (Barnier)  
 
Dokument ke stažení zde
 
                                


< Archív novinek