Archív novinek

Týden v evropských institucích 11. – 17. července 2011


Tento týden začíná dnem světové populace a je zároveň posledním týdnem výborů Evropského Parlamentu před letní přestávkou. Nejvýraznější událostí je vystoupení polských ministrů ve všech výborech a jednání o kolektivním odškodnění. V rámci Evropského parlamentu se také uskuteční jednání mnoha výborů k tématům: návrh rozpočtu na rok 2012, Zelená kniha k financování výzkumu a inovací v EU, modernizace veřejných zakázek nebo agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Probíhají výměny názorů o prioritách a plánech polského předsednictví. Jedná Rada EU pro životní prostředí o zásadách preventivních opatření a Rada EU pro hospodářské a finanční věci ohledně zátěžových testů bank, G20. Evropská Komise pořádá informační den PPPs o energeticky úsporných budovách, továrnách budoucnosti a ekologických automobilech a v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru je zahájeno dvoudenní plenární zasedání.

 

V pondělí 11. července 2011 zasedá Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP, aby projednal jednotný evropský železniční prostor a údaje jmenné evidence cestujících (EU-PNR). Výbor pro regionální rozvoj EP se zabývá účinnějším využíváním zdrojů EU, vývojem makroregionálních strategií EU s důrazem na praxi a budoucnost a výměnou názorů s ministrem pro národní rozvoj T. Fellegim o bilanci maďarského předsednictví. V rámci Výboru pro rozvoj zemědělství a venkova EP se projednává zdraví včel a problémy ve včelařství, přechod na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 a vyměňují se názory o budoucím rozpočtu EU 2014–2020 v odvětví zemědělství s D. Cioloşem, členem Komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Výbor pro právní záležitosti EP řeší uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ochranná opatření vyžadována v členských státech a listiny týkající se dědictví a evropského dědického osvědčení. Hlasuje se také o směrnici o mediaci v členských státech, návrhu rozpočtu na rok 2012, o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu, o zemědělství nejvzdálenějších regionů Unie, vlivech veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a o identifikaci a evidenci ovcí a koz. Výbor pro ústavní záležitosti EP jedná o návrhu nařízení o ustanoveních vyšetřovacího práva. V rámci Rady EU proběhne jednání Eurogrup ohledně záležitostí Evropského měnového společenství (EMU). Ve spolupráci s Evropskou komisí se koná dvoudenní informační den PPPs o energeticky úsporných budovách, továrnách budoucnosti a ekologických automobilech. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračují až do čtvrtku literární obědy: In Betwen a delegace VEZ Poslanecké sněmovny ČR se zúčastní setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC).

 

V úterý 12. července 2011 se v rámci Výboru pro zahraniční věci EP koná volba místopředsedy a veřejné slyšení na téma: „Zahraniční politika EU s ohledem na země BRIC“ (rozvíjející se země Brazílie, Rusko, Indie a Čína) a probíhá také výměna názorů s předsedou Rady zástupců Irácké republiky U. Nudžajfím. Rozpočtový výbor EP diskutuje –o trialozích, řeší návrh Komise ohledně rozpočtu 2020, rozpočet 2012 i opravný rozpočet 2011, systém vlastních zdrojů Evropské unie a uvolnění prostředků z evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Projednává se také finanční příspěvek mezi ES a Marokem, rámcový program atomové energie pro výzkum jaderné energie 2012–2013, platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, politika v oblasti nemovitostí, zemědělství nejvzdálenějších regionů Unie a zdanění energetických produktů a elektřiny. Hlasuje se také o rybolovných právech a finančním příspěvku mezi ES a Kapverdskou republikou. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP diskutuje s polskou ministryní práce a sociálních věcí J.Fedakovou a s E.Bienkowskou, polskou ministryní pro regionální rozvoj. Projednává také řešení problému předčasného ukončování školní docházky, modernizaci zadávání veřejných zakázek a agendu pro nové dovednosti a pracovní místa. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP hlasuje o Athénské úmluvě o přepravě cestujících a zavazadel po moři, projednává dohoda mezi EU a Kapverdami o aspektech leteckých služeb, budoucnost DPH, vyměňuje si názory s Evropským sdružením civilního letectví (ECAC) a s maďarským a s polským předsednictvím o dopravě a cestovním ruchu. Výbor pro regionální rozvoj EP dikutuje o pracovním programu polského předsednictví s polskou ministryní pro regionální rozvoj E.Bienkowskou a hlasuje o strukturálních fondech a fondech soudržnosti, o demografické změně a jejich důsledcích pro politiku soudržnosti EU, o modernizaci zadávání veřejných zakázek, nových dovednostech a pracovních místech, o zelené knize k financování výzkumu a inovací v EU. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP diskutuje názory s polským ministrem pro zemědělství a rozvoj venkova a úřadujícím předsedou Rady, M.Sawickim, řeší také společnou organizaci zemědělských trhů, dohodu EU s Marokem o liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a rybolov. Zabývá se také problematikou plýtvání jídlem a projednává strategii pro účelnější potravinový řetězec v EU. V rámci Výboru pro rybolov EP  se hlasuje o zachování a řízení rybolovných zdrojů ve volném moři jižního Tichého oceánu, řeší se boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni, rybolovná práva a koná se neveřejná schůze s výměnou názorů se zástupcem Komise o dohodách se třetími zeměmi v odvětví rybolovu. Výbor pro právní záležitosti EP pořádá veřejné slyšení o koherentním evropském přístupu ke kolektivním žalobám, vyměňuje si názory o prioritách polského předsednictví s polským ministrem spravedlnosti K. Kwiatkowskim a o služebním řádu s M.Šefčovičem, místopředsedou EK a komisařem pro interinstitucionální vztahy. Výbor pro občanské svobody EP projednává spravedlnost a vnitřní věci EP, priority polského předsednictví EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hlasuje o boji proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, o boji proti terorismu a o osobách požívajících mezinárodní ochranu. Výbor pro ústavní záležitosti EP hostí schůzi koordinátorů, hlasuje o postupech společných schůzí výborů, s ohledem na mezinárodní dohody v mezinárodním obchodu. Probíhá jednání Rady EU pro životní prostředí o zásadách preventivních opatření a jednání Rady EU pro hospodářské a finanční věci o zátěžových testech bank, G20, o nadměrném schodku finského rozpočtu, o pracovním programu polského předsednictví a také o otázkách FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership). V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru probíhá veřejné slyšení na téma „Odborné vzdělávání a školení a jeho velká přidaná hodnota“. A ve Výboru regionů řeší vysokorychlostní železnice pro evropskou soudružnost v rámci regionálního rozměru a jednají o budoucnosti dopravy, tzv. Výzvy k bílé knize (V. Dalen.)

 

Ve středu 13. července budou ve Výboru pro zahraniční věci EP diskutovat o situaci v Bělorusku a Sýrii s kosovským ministrem zahraničních věcí, E.Hoxhajem, panevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu a hlasuje se o doporučení o přidružení Moldavska k EU. Rozpočtový výbor EP hlasuje o finančních pravidlech platných pro roční rozpočet Unie a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP projednává před vstupní finanční pomoc Bulharsku a Rumunsku, uděluje absolutorium za rok 2009 a zabývá se Evropskou agenturou pro léčiva. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu směrnici o přemisťování sídel společností a směrnici o uznávání odborných kvalifikací, hlasuje o uvolnění prostředků z fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a projednává podmínky pobytu občanů třetích zemí. Zabývá se také platformou pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Na programu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP je organizovaný zločin v Evropské unii, výbušniny na trhu, žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení, výroční zpráva Eurojustu 2010, dohoda o ochraně údajů EU-USA, minimální normy žadatelů o azyl a Schengenský acquis. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). V Evropské komisi probíhá týdenní zasedání kolegia, koná se tisková konference: „Audiovizuální tvorba: příležitosti a výzvy - jednotný digitální trh v Evropě“ a doporučení: základní platební účet pro spotřebitele. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru je zahájeno dvoudenní plenární zasedání s účastí předsedy EP, J. Buzka, polského místopředsedy vlády a ministra hospodářství, W. Pawlakace a evropské komisařky pro finanční plánování a rozpočet, J. Lewandowski. VEU Senátu ČR jedná o Zelené knize „On-line hazardní hry", rámci EU pro správu a řízení společností a  sdělení o migraci.

 

Ve čtvrtek 14. července projednává Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP modernizaci cel a souhrnný rozpočet EU. K jednání zasedá Coreper II. (Comité des Représentants Permanents).  V rámci Evropské Komise probíhá tisková konference ohledně propagace zemědělských produktů a Výbor regionů pořádá konferenci na téma „Inovace pro silnější regiony - příležitosti v FP7“. Pokračuje plenární zasedání EHSV.

 

V pátek 15. července 2011 jedná Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) a v rámci Rady EU proběhne neformální setkání ministrů pro rozvojovou spolupráci, týkající se koordinace rozvojové pomoci EU.

 

V sobotu 16. července 2011 pořádá polské předsednictví Rady EU konferenci v polském Sopotu na téma „Energetické využití biomasy ze zemědělství a rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve venkovských oblastech“, které se zúčastní ministři zemědělství jednotlivých členských států.

 

Evropská komise tento týden neschvaluje žádné dokumenty.

 

Dokument ke stažení zde .< Archív novinek