Archív novinek

Týden v evropských institucích 12. – 18. září 2011


Nejvýraznější událostí tohoto týdne je plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ve středu pozornosti stojí diskuse o evropské reakci na dluhovou krizi a úsilí o stabilizaci eurozóny, internacionalizace malých a středních podniků a debata generálního ředitele ILO J. Somavii s poslanci. Hospodářský a měnový výbor EP bude projednávat novou strategii spotřebitelské politiky, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude hostit výměnu názorů s místopředsedou Kallasem ohledně směrnice o úpravě pracovní doby v silniční dopravě a vzájemné hodnocení směrnice o službách. Proběhne neformální jednání Rady pro zemědělství a rybolov a Rady pro obecné záležitosti.

 

V pondělí 12. září 2011 je ve Štrasburku zahájeno čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu rozpravami o 10. výročí útoků 11. září 2001 a o jednání v Dohá a strategii EU pro suroviny. Dále bude pozornost věnována zprávám o EU v boji proti terorismu, oblasti auditu a poučení se z krize, rybolovu v Černém moři, bezpečnosti těžby ropy a plynu, podnikání žen v malých a středních podnicích (MSP) a situaci žen v důchodovém věku. Proběhne také neformální jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Polsku a jednání Rady pro obecné záležitosti. V rámci Evropské Komise proběhne dvoudenní výstava „Vlak nápadů - představy o zelené budoucnosti EU“ a informační den o 7. rámcovém programu výzkumu v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií) pro udržitelný růst. Koná se také konference ICLEI (Mezinárodní rady pro lokální environmentální iniciativu) o Evropská úmluvě - Města v Evropě 2020. Výbor regionů hostí konferenci o nové směrnici o energetické účinnosti. Výbor pro zahraniční věci EP projednává podporu EU Mezinárodnímu trestnímu soudu, doporučení Radě, Komisi a ESVČ o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, a také zprávu Michaela Gahlera o delegaci Výboru pro zahraniční věci na jednání Africké unie v Addis Abebě. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu novou strategii spotřebitelské politiky, reformu pravidel státní podpory EU o službách hospodářského zájmu a koherentní evropský přístupu ke kolektivní žalobě. Koná se také evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP debatuje s místopředsedou Kallasem o směrnici o úpravě pracovní doby v silniční dopravě, řeší uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a hlasuje o postupu vzájemného hodnocení směrnice o službách. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP projednává evropský rozměr v oblasti sportu a směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení o aktu jednotného trhu s názvem „Čas na akci!“ a o prioritách rumunské občanské společnosti.

 

V úterý 13. září pokračuje druhým dnem plenární zasedání Evropského parlamentu rozpravami o směrnici o mediaci v členských státech, a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX), o integritě a transparentnosti trhu s energií, o zlepšení tvorby právních předpisů, činnosti Petičního výboru v roce 2010 a internacionalizaci evropských MSP, o strategii EU v oblasti bezdomovectví a také o jiných antropogenních emisích ovlivňujících klima, než jsou emise CO2. Dále se hlasuje o kontrole vývozu a přepravy zboží dvojího užití, o aktech Rady ve společné zemědělské politice, o zrušení nařízení (EHS) č. 429/73 a (ES) č. 215/2000, o vlivu veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, o navigačním systému Galileo, mezinárodní dohodě o tropickém dřevě, dohodě mezi EU a Švýcarskem na označení zemědělských produktů, dohodě EU a Norska na obchodních preferencích pro zemědělské produkty a potraviny, úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v Tichém oceánu, dohodě mezi EU a Brazílií o bezpečnosti civilního letectví a v neposlední řadě o palivových článcích a vodíku, přímých platbách v rámci společné zemědělské politiky a o vývozních úvěrech. Koná se také slavnostní zasedání, kde proběhne projev polského prezidenta Bronisława Komorowského. Probíhá neformální jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Polsku. V rámci Evropská komise pokračuje výstava „Vlak nápadů - představy o zelené budoucnosti“, i konference „ICLEI (Mezinárodní rady pro lokální environmentální iniciativu) o Evropská úmluvě - Města v Evropě 2020“. Koná se týdenní zasedání kolegia, ESPON - informační den i tisková konference ohledně Schengenské řízení a konference o politické a ekonomické situaci v Ghaně. V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná výstava satirických kreseb polského autora Paweła Kuczynskeho, která trvá po celý týden.

 

Ve středu 14. září 2011   pokračuje třetím dnem plenární zasedání Evropského parlamentu přednostními rozpravami o hospodářská krizi a Euru a o postojích Rady k návrhu rozpočtu 2012 a hlasuje se o uvolnění prostředků z EGF - AT/AT&S (Rakousko), z AT/Steiermark and Niederösterreich (Rakousko), z EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht Division 18 (Nizozemsko), z EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Division 18 (Nizozemsko), z EGF/2010/028 NL/Overijssel Division 18, (Nizozemsko), z EGF/2010/030 NL/Noord-Holland and Flevoland Division 18 (Nizozemsko). Dále se hlasuje o technické pomoci z podnětu Komise, o výroční zprávě o kontrola uplatňování práva EU v roce 2009, o jednacím řádu ohledně slyšení kandidátů na komisaře a o právní úpravě, subsidiaritě, proporcionalitě a inteligentní regulaci. Pokračují také rozpravy ohledně situace v Libyi, v Sýrii, o stavu mírového procesu na Blízkém východě a o odstranění nesouladu mezi protikorupčním zákonem a realitou. V rámci Rady EU se uskuteční konference o národnostních, etnických a jazykových menšinách v EU v polském Lublinu. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) i Coreper II. (Comité des Représentants Permanents).

 

Čtvrtek 15. září 2011 je čtvrtým a posledním dnem plenárního zasedání Evropského parlamentu a začíná rozpravami o hladomoru ve východní Africe, o závazku EU před OSN o prevenci a kontrole nepřenosných chorob a o politickém přístupu EU ke Světové radiokomunikační konferenci ITU 2012. Pokračuje hlasováním o doporučení Radě a Komisi pro jednání mezi EU a Moldavskem o dohodě o přidružení a rozpravami o případech porušování lidských práv, konkrétněji o zatčení obránce lidských práv Alese Bjalackého v Bělorusku, o situaci v Jižním Kurdufánu a státu Blue Nil v Eritrei (Súdán) a o případu Dawita Isaaka. V Radě EU pokračuje konference o národnostních, etnických a jazykových menšinách v EU. Evropská komise pořádá tiskovou konferenci „Prozatímní ekonomická prognóza“ a konferenci o vývoji mezd v Evropě. Ve Výboru regionů probíhá konference: „Dynamizace místní ekonomiky v oblasti Středozemního moře“ a oslavy mezinárodního dne demokracie. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP má na programu debatu o genderovém mainstreemu při práci v EP, hlasování o podpoře EU pro ICC s názvem „Tváří v tvář výzvám a překonávání překážek“, o základních lidských právech v EU, strategii 2007-2012 o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (COP 17) v Durbanu v Jižní Africe, o situaci svobodných matek a o příspěvku EU na podporu rovnosti mezi muži a ženami v boji proti kriminalitě mládeže.

 

V pátek 16. září 2011 v Radě EU končí třídenní konference o národnostních, etnických a jazykových menšinách v EU v polském Lublinu a proběhne také neformální jednání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) i Coreper II. (Comité des Représentants Permanents) a v Senátu České republiky přijímá předseda VEU Senátu PČR L. Sefzig, gruzínskou parlamentní delegaci.

 

V sobotu 17. září 2011 zasedá k neformální jednání Rada pro hospodářské a finanční záležitosti.


Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:


  • Schengenská komunikační správa + Nařízení o znovuzavedení hraničních kontrol (Malmström)
 
Dokument ke stažení zde.


< Archív novinek