Archív novinek

Týden v evropských institucích 19. – 25. září 2011


V tomto týdnu je hlavním bodem jednání několika výborů EP. Výbor pro rozvoj EP hlasuje o biomase a jejím dopadu na rozvoj, o strategii EU pro Střední Asii a o obchodních a investičních bariérách. Výbor pro mezinárodní obchod EP řeší modernizaci cel, překážky obchodu a investic a doporučení Radě, Komisi a ESVČ o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Hospodářský a měnový výbor EP projednává obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a hlasuje o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, o budoucnost DPH a globální ekonomické správě. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu agendu pro nové dovednosti a pracovní místa. V rámci Rady EU také koná neformální jednání ministrů pro energetiku v polské Wroclavi. V Evropské Komisi se koná týdenní zasedání kolegia a v Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční plenární zasedání jehož hlavními body jsou diskuse "2012 konference OSN o udržitelném rozvoji a přípravné práce v EU", Small Business Act, obnovitelná energie, lidská práva a standardizace.

 

V pondělí 19. září 2011 19.9.2011 se v rámci Rady EU koná dvoudenní neformální jednání ministrů pro energetiku v polské Wroclavi. V Evropské komisi probíhá Evropský týden mobility a konference o rovnosti mezi ženami a muži. Zasedá Podvýbor pro lidská práva EP a věnuje pozornost situaci ohledně lidských práv v Rusku a v oblasti severního Kavkazu a aktuální informaci o vývoji v severní Africe, na Blízkém východě a ve státech Perského. Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP se zabývá dopadem finanční krize na odvětví obrany v členských státech EU a vyměňuje si názory s Agostinem Miozzem, výkonným ředitelem pro reakci na krize a operativní koordinaci (ESVČ), o aktuální situaci v Libyi. Výbor pro mezinárodní obchod EP probírá Evropsko-středomořskou dohodu mezi ES a Izraelem o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA), a hlasuje o protokolu Organizace spojených národů o střelných zbraních a o jednání o mezinárodním obchodu. Hospodářský a měnový výbor EP projednává obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky a hlasuje o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, o budoucnost DPH a globální ekonomické správě. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na programu agendu pro nové dovednosti a pracovní místa, provádění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, 14. směrnici o právu společností o přeshraničním převodu sídla společností, statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, přezkum evropské politiky sousedství, vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a vstup a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se věnuje zprávě z návštěvy delegace výboru v evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), úmluvě organizace spojených národů o změně klimatu (COP 17) v Durbanu, rezistenci vůči antibiotikům jako nebezpečí pro zdraví lidí, přezkum strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2007–2012, podmínkám pro dovoz krmiv a potravin z Japonska po havárii ve Fukušimě a sociálním a ekonomickým důsledkům pěstování geneticky modifikovaných organismů. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP projednává návrh zprávy evropské agentury pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) a jednotnou patentovou ochranu.

 

V úterý 20. září 2011 se schází Rada EU pro zemědělství a rybolov ohledně revize systému EU pro rozdělování potravin. V rámci Evropská Komise se koná konference o rovnosti mezi ženami a muži, konference o dvojím využití exportu 2011 (dual-use exporter) a tisková konference o modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Proběhne také setkání předsedy VEU Senátu ČR, L. Sefziga s 1. místopředsedou Parlamentu Moldavské republiky panem Vladimirem Plahotniucem. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů hostí workshop „Elektrická auta a výzvy mobility v době změn“. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu má na programu slyšení na téma „Umlčování tisku: svoboda tisku a sdělovacích médií v bývalé Jugoslávské republice a Makedonii“. Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá v Praze debatu s názvem „Nová finanční perspektiva EU 2014-2020“.

 

Ve středu 21. září pořádá Rada EU konferenci „Půdní organická hmota - CO2 v souvislosti se skleníkovým efektem“ a  konferenci o ochraně osobních údajů v polské Varšavě. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) i Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). V  Evropské Komisi se koná týdenní zasedání kolegia a v Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční plenární zasedání jehož hlavními body jsou diskuse "2012 konference OSN o udržitelném rozvoji a přípravné práce v EU", Small Business Act, obnovitelná energie, lidská práva a standardizace. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) má na programu skupinové slyšení o migraci mladých žen a Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu konferenci na téma „Volby a přechod k demokracii - historická příležitost pro Tunisko?“. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá konferenci „Ukrajina za 20 let - výzvy budoucnosti a v rámci Skupiny Evropských konzervativců a reformistů se uskuteční konference „Nad rámec tradičních zaměstnaneckých politik - může Evropa znovu získat svou konkurenceschopnosti?

 

Ve čtvrtek 22. září jsou zahájena jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Austrálií, o dohodě se třetími zeměmi, hlavně USA a Kanadou a o přistoupení Bulharska a Rumunska do Schengenu. Koná se také neformální setkání ministrů obrany v Polsku. V rámci Evropská Komise končí Evropský týden mobility a konají se konference „OpenForum Europe - otevřená vize pro Evropu 2012-2015“, a „Lekce o zdravotních investicích ze strukturálních fondů“. Evropská centrální banka má na programu jednání Rady guvernérů o měnové politice v Eurozóně v německém Frankfurtu. V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje plenární zasedání diskusí "2012 konference OSN o udržitelném rozvoji a přípravné práce v EU", jednáním o Small Business Act, obnovitelné energie, lidských právech a standardizaci. Výbor regionů pořádá konferenci "Místní kroky směrem k inovacím unie". Výbor pro zahraniční věci EP jedná o spolupráci mezi ES a Uzbekistánem ohledně textilních výrobků a o rozpočtové kontrole finanční pomoci EU pro Afghánistán. Výbor pro rozvoj EP hlasuje o biomase a jejím dopadu na rozvoj, o strategii EU pro Střední Asii a o obchodních a investičních bariérách. Výbor pro mezinárodní obchod EP řeší překážky obchodu a investic, doporučení Radě, Komisi a ESVČ o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, modernizaci cel a dohodu mezi EU a Marokem o liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu. Hlasuje také o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii. V rámci Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP se koná slyšení o služebním řádu úředníků Evropských společenství a probíhá výměna názorů o platných pravidlech týkajících se „oznamování“ (čl. 22a a čl. 22b) a disciplinárního řízení. Hospodářský a měnový výbor EP jedná o kolektivním odškodnění v oblasti antimonopolního režimu, o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže a o vydávání euromincí. V rámci Senátu ČR se koná 17. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá konferenci „ICT inovace za účelem kvalitnějšího života a zdravého stárnutí“. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance má na programu veřejnou konferenci „Energetický plán 2050 šetrnější k životnímu prostředí“.

 

V pátek 23. září 2011 probíhá jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci o směrnici o evropském ochranném příkazu (13577/09) v trestních věcech. K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Evropská Komise pořádá třídenní soutěž EU pro mladé vědce ve finských Helsinkách, Noc vědců 2011 a konferenci REACH registrace. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova navštíví přes víkend agro výstavu v polských Bednarech. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se koná v Paříži konference Rady sociální charty Evropy po 50 letech: „Co bude dál?“

              

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení o modernizaci vysokoškolského vzdělávání (Vassiliou)      
  • Plán pro energeticky účinnější Evropu (Potočnik)
 
Dokument ke stažení zde .< Archív novinek