Archív novinek

Tisková zpráva: Dost bylo podnětů a kritiky, nastal čas na implementaci!


Dost bylo podnětů a kritiky, nastal čas na implementaci!

 

Co trápí malé a střední podniky (MSP), co brání v jejich dalším rozvoji a jakými cestami lze usnadnit a podpořit jejich podnikání? To byly některé z otázek, o nichž v pondělí 19. září 2011 diskutovali hosté debaty Jak zlepšit pozici malých a středních podniků v ČR a EU?, kterou v Praze ve spolupráci se zástupci MSP a agenturami CzechInvest a CzechTrade uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU a Enterprise Europe Network.

 

MSP jsou motorem české ekonomiky (podílejí se z 55 % na vyprodukované přidané hodnotě a z 62 % na zaměstnanosti). Nedaří-li se české ekonomice, odráží se to na situaci MSP a naopak. Především kvalitní podnikatelské prostředí může zajistit jejich stabilní růst a tím i větší zaměstnanost. V žebříčku konkurenceschopnosti zemí sestavovaném Světovým ekonomickým fórem klesla Česká republika za poslední dva roky z 31. na 38. místo. To českou vládu přimělo k ambicióznímu plánu posunout ČR do dvacítky nejkonkurenceschopnějších zemí do roku 2020. Na schválení vládou čeká nová Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, která je dle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy komplexním souhrnem návrhů, co je v oblasti konkurenceschopnosti potřeba v ČR zlepšit od inovací, přes infrastrukturu až po korupci ve státní správě. „Je potřeba dosáhnout shody na implementaci a že nastal čas dělat průřezové věci“, zdůraznil Tlapa. Změny je nutné učinit i u podpůrných nástrojů, jež musí být zaměřené na udržitelnost. Právě o to se snaží státní agentura CzechTrade. Dle jejího generálního ředitele Ivana Jukla je potřeba získat kvalitní informace o trzích, jež usnadní přístup českých MSP na zahraniční trhy. S problémy při přístupu na cizí trhy se MSP setkávají nejen na třetích trzích, ale i v rámci vnitřního trhu. „Legislativa je stále napříč EU rozlišná“, zdůraznila Marie Pavlů z Europe Enterprise Network ČR. Při přístupu na vnitřní trh podnikatele nejvíce trápí oblast vysílání pracovníků, poskytování služeb a uznávání kvalifikací. „EEN poskytuje informace o legislativě v EU, o inovačních aktivitách a podpůrných programech“, informovala Pavlů.

 

Jedním z pilířů zmiňované strategie jsou také inovace. Čechům se totiž příliš nedaří přenášet výsledky výzkumu a vývoje na trh. Nepomáhá tomu ani štědrá podpora výzkumu a vývoje. Podporu inovací ve firmách realizuje agentura CzechInvest prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Dle generální ředitelky Evy Svobodové je však potřeba v novém finančním období 2014-20 zrychlit a zjednodušit proces projektových žádostí a administraci projektů. „Pomohl by jednotný centralizovaný program“, uvedla Svobodová. Dle dotazníkového šetření AMSP ČR z června 2011 by firmy v novém OPPI uvítaly orientaci na zavedení nových technologií, zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření výroby. Řada inovačních MSP se také potýká s rizikovým kapitálem. Od října 2010 podporuje Czechinvest akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství pro firmy všech velikostí. Pomocí tohoto projektu nazvaného Czechlink mohou podniky získat kontakt se zahraničními investory a být kapitálově posíleny. I sám CzechInvest hodlá inovovat a ve čtvrtek 22. září představí balíček nových produktů, informoval generální ředitel agentury Miroslav Křížek. Dle výsledků dotazníkového šetření provedeného od půlky července do půlky září na portále businessinfo.cz na zakázku MPO ČR a CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU trápí naše podnikatele nejvíce přílišná regulace a neustálé změny v legislativě. Dále pak vysoké zdanění práce, netransparentnost při zadávání veřejných zakázek, špatná platební morálka, složitá vymahatelnost práva, korupce a drahé bankovní úkony. „To vše má na konkurenceschopnost naší země přímý vliv“, zdůraznil Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. Dle Kužela je potřeba pokračovat ve snižování zátěže, včetně té, která k nám přichází z Bruselu, řádně implementovat RIA, a s podnikateli veřejně diskutovat transpozici evropské legislativy. „Jedině tak se zamezí zaplevelení české legislativy“, dodal Kužel. Spokojení nejsou podnikatelé ani s veřejnými zakázkami, které by rádi viděli dělené na loty. Dle Soni Van Deleenové, generální ředitelky Svazu českých moravských výrobních družstev, trpí česká správa přílišným resortismem. Výsledkem je špatná komunikace mezi ministerstvy a nevyjasněné kompetence. Negativní dopad na podnikatelskou sféru má i nepředvídatelnost státních orgánů. Dle Van Deleenové je také státní podpora příliš zaměřena na velké a technologické firmy a zapomíná na inovační výrobní podniky. 

 

Konferenci uspořádaly 19. září 2011 MPO ČR společně s agenturami CzechTrade, CzechInvest, sítí Europe Enterprise Network, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a její zakladatelé HK ČR, SP ČR a KZPS ČR. Více informací získáte na www.cebre.cz a emailu brussels@cebre.cz

 

Více informací a prezentace řečníků zde.

 < Archív novinek