Archív novinek

Týden v evropských institucích 26. září – 2. říjen 2011


Hlavními tématy tohoto týdne je čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, během kterého je největší pozornost věnována prezidentu Barrosovi a jeho prohlášení o stavu Unie, dále hlasování o 6-Packu, evropskému výzkumu a inovacích a obchodní politice. Jednají také Hospodářský a měnový výbor EP, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP a Výbor pro ústavní záležitosti EP. Rada EU pro zahraniční věci se bude v pondělí zabývat tématy zahraničního obchodu, ve čtvrtek a v pátek proběhne Rada EU pro konkurenceschopnost. Velkou událostí týdne je pak páteční summit Východního partnerství. 

 

V pondělí 26. září 2011 probíhá v rámci Evropského parlament    plenární zasedání, na kterém se bude projednávat financování výzkumu a inovací v EU, obchodní vztahy mezi EU a Palestinou, obchod mezi EU a Tchaj-wanem a budou se probírat následující zprávy: evropská bezpečnost silničního provozu, cestovní ruch v Evropě, přehrady v rozvojových zemích, obchodní politika strategie 2020, rozvojové země a zabezpečování potravin a evropské školy. Rada EU hostí dvoudenní výzkumné symsposium Marie Curie v polské Varšavě, kde se koná také konference „Inovativní odpovědi na sociální dopad krize“ a dvoudenní Evropský mezisektorální výzkumný a inovativní summit. Rada EU pro zahraniční věci bude diskutovat o WTO/DDA, přístupu Ruska do WTO a spolupráci s Indií a Ukrajinou. Evropská komise pořádá až do středy evropskou soutěž pro mladé vědce ve finských Helsinkách a generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova navštíví přes víkend agro výstavu v polských Bednarech. Probíhá 8 informačních dní ICT 2011 o informační management v Lucembursku, třídenní výroční konference Enterprise Europe Network  a Evropský jazykový den. Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP hlasuje o finančních pravidlech platných pro roční rozpočet Unie. Hospodářský a měnový výbor EP hlasuje o řízení ekonomických záležitostí, o obezřetnostních požadavcích pro úvěrové instituce a investiční podniky, o činnosti úvěrových institucí a dohled nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (směrnice 2002/87/ES). Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP hlasuje o agendě pro nové dovednosti a pracovní místa, o směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, o 14. směrnici o právu společností o přeshraničním převodu sídla společností a o návrhu harmonogramu schůzí výboru na rok 2012. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP projednává rámcovou úmluva OSN o změně klimatu (COP 17) v jihoafrickém Durbanu, antibiotika jako hrozbu veřejného zdraví a evropskou strategii zdraví a bezpečnosti při práci 2007-2012. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP hlasuje o modernizaci zadávání veřejných zakázek, o vzájemném hodnocení podle směrnice o službách, o evropském rozměru v oblasti sportu, pravidlech státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu, o modernizaci cel a o strategii pro zlepšení účinnosti potravinového řetězce v EU. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP jedná o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství pro nejvzdálenější regiony Unie. Výbor regionů má na programu národní workshop v Kodani s názvem „Města pro aktivní začleňování“. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá dvoudenní seminář mezi EHSV a Národní tripartitní sociální a hospodářskou radou Ukrajiny (NTSEC).

 

V úterý 27. září 2011 pokračuje v Evropském parlamentu plenární zasedání rozpravami na téma: katastrofy a úlohy civilní ochrany a humanitární pomoci, summit východního partnerství, mírový proces na blízkém východě a v Severní Africe, sexuální orientace a pohlavní identita, napětí mezi Tureckem a Kyperskou republikou. Hlasuje se o ochraně poslanecké imunity Luigiho de Magistrise, o dohodě mezi EU a Mexikem o aspektech leteckých služeb, o dohodě EU a Kapverd o partnerství v rybolovu, o memorandu mezi EU a USA o spolupráci v oblasti letectví, o přeshraniční přepravě eurohotovosti v eurozóně, o zboží a technologie dvojího užití. V Evropské komisi pokračuje soutěž pro mladé vědce v Helsinkách i výroční konference Enterprise Europe Network. Koná se také týdenní zasedání kolegia, informační den o sedmém rámcovém programu a Evropský den turismu 2011. Výbor regionů má na programu národní workshop s názvem „Města pro aktivní začleňování“ tentokrát ve Stockholmu.

 

Ve středu 28. září 2011 pokračuje třetím dnem plenární zasedání Evropského parlamentu. Je zahájeno prohlášením o stavu Unie a pokračuje jednáním o dohledu a koordinaci hospodářských politik, o urychlení postupu při nadměrném schodku, o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy, o rozpočtovém dohledu v eurozóně a nakonec o rozpočtovém rámci členských států. Dále probíhá hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci z 2010/026 PT/Rohde, Portugalsko, z 2011/003 DE/Arnsberg a Dusseldorf, Německo, z 2010/017 DK/Mydtjilland Machinery, Dánsko a z 2009/019 FR/Renault, Francie. Dále jedná o změnách v koncesních listinách Bulharska a Rumunska (dohoda EU-Argentina), (dohoda EU-Austrálie), (dohoda EU-Nový Zéland) a pokračuje rozpravami o Summitu „Země Rio+20". K jednání zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) i Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). V rámci Evropské komise se koná konference Joint Research Centre (JRC) pro podporu potravinové bezpečnosti a globálního vedení a je taktéž zahájena úvodní konference o spolupráci zaměstnavatelských služeb PARES (Partnership between Employment Services). Výbor pro ústavní záležitosti EP projednává vývoj v rámci COSAC (konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti) a nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům EP, Rady a Komise. Dále se zabývá změnami v článku 48 odstavce 2 jednacího řádu EP a Kodexem chování poslanců EP ve věci finančních zájmů a konfliktů zájmů. Výbor regionů organizuje jednání Komise pro školství, mládež, kulturu a výzkum EDUC v bulharské Sofii.

 

Čtvrtek 29. září 2011 je čtvrtým a posledním dnem plenárního zasedání Evropského parlamentu a začíná jednáním Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pokračuje diskusemi o změně nařízení č.1927/2006 a dále obecnými pokyny pro státní podporu poskytovanou energeticky náročným odvětvím. V tento den začíná zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost a v části konkurenceschopnost proběhne diskuse o standardizačním balíčku, průmyslové konkurenceschopnosti, patentovém soudu a profesních kvalifikacích. Evropská komise pořádá úvodní konferenci o partnerství a spolupráci zaměstnavatelských služeb – PARES (Partnership between Employment Services) a pokračuje konferencí o začlenění evropského vnitřního trhu s energetikou 2014. V rámci Komise pak probíhá seminář o uvědomění si vesmírné situace. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se koná konference o lodním průmyslu. Stejně tak zasedá Výbor regionů má na programu národní workshop s názvem „Města pro aktivní začleňování“ tentokrát v Lille, organizuje konferenci „Regionální vlády proti digitální propasti – nasazení modelu včetně e-governmentu“ a Evropský kongres o dvojím občanství v polském Rybniku.

 

V pátek 30. září 2011 pokračuje zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost a v části výzkum proběhnou diskuse o 7. RP Euratom a Inovační unii. Dále se v Polsku koná summit Východního partnerství. Evropská komise organizuje konferenci o budoucnosti základních znalostí hodnocení v rámci sedmého rámcového programu. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci o evropské dobrovolné aktivitě cizinců a také zasedá Výbor regionů, v jehož rámci pokračuje Národní workshop „Města pro aktivní začleňování“, tentokrát v Krakowě a koná se 7. jednání pro přírodní zdroje NAT.

              

V sobotu 1. října 2011 pořádá Evropská Komise „Evropský den práce“. V neděli 2. října 2011 je Evropskou Komisí organizována konference na podporu vnitřního trhu (SIMFO).

 

 

Evropská komise tento týden neschvaluje žádné dokumenty.

 

Dokument ke stažení zde .

 < Archív novinek