Archív novinek

Týden v evropských institucích 10. říjen – 16. říjen 2011


V rámci mini plenárního zasedání Parlamentu se budou řešit především systémy zajištění pojištění, budoucnost DPH nebo Americký zákon práce. Ve výborech bude hlavní téma obchodní a investiční bariéry a nevyvážený obchod Unie a Číny (Výbor pro mezinárodní obchod), Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů uspořádá společné setkání s národními parlamenty a Výbor pro právní záležitosti bude jednat o insolvenčním řízení v kontextu práva obchodních společností v EU nebo o koordinaci ochranných opatření požadovaných na společnostech. Sejde se taktéž Rada pro zahraniční věci, Rada pro životní prostředí a Rada pro obecné záležitosti. Celý týden probíhá Evropský týden regionů a měst. Ve středu pořádá CEBRE a SZ Brusel debatu o odborných kvalifikacích.

 

V pondělí 10. října 2011 se ve Varšavě a v Bruselu koná Evropský inovační summit, který pokračuje až do čtvrtka 13. října. V Lucembursku se sejde Rada pro zahraniční věci a Rada pro životní prostředí. Pod hlavičkou Rady Evropské unie se dále uskuteční Konference o konkurenčním a integrovaném trhu jako záruka energetické bezpečnosti v Krakowě, kde se koná i 4. Evropské fórum dědictví. Obě dvě akce potrvají i v úterý 11. října, Fórum dědictví pak i ve středu. V polské Varšavě proběhne Konference o sdílení osvědčených postupů zelené ekonomiky vůči Rio +20 a Konference o implementaci právních předpisů EU pokračující taktéž den následující (úterý). V Evropské komisi proběhne slyšení o účincích umělého osvětlení na zdraví a začíná Evropský týden regionů a měst 2011. Ten se prolíná do celého týdne a končí ve čtvrtek 13. října. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje Konferenci o investicích do sociálního bydlení: ekonomické modely čelící politice EU. Výbor pro rozvoj EP pořádá výměnu názorů s Jeanem-Paulem Bacquetem a Jeanem-Louisem Christem. Jedná o rybolovných právech a partnerství s Marokem v oblasti rybolovu a pokračuje výměnou názorů s Robem Vosem a s Filippem Grandim z Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP zahajuje jednání o Absolutoriu 2010 a podává zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2011 o režimu jednotné platby s cílem zlepšit finanční řízení a č. 6/2011 o projektech cestovního ruchu. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP řeší jednotný železniční prostor, změnu nařízení (ES) č. 1406/2002 o zřízení Evropské agentury pro námořní bezpečnost a podává zprávu o politice hospodářské soutěže. Dále jedná o využívání údajů evidence cestujících a kosmické strategii Evropské unie pro občany. Výbor pro právní záležitosti EP má na programu jednání o změně směrnic 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES v propojení obchodních a podnikových rejstříků, a hlasuje o řešení občanských, obchodních a rodinných sporů, Athénské úmluvě o přepravě cestujících a zavazadel po moři a evropském rozměru v oblasti sportu. V rámci výboru se dále koná schůze o řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 128) a podává se žádost o zbavení imunity Georgiose Toussase a o ochranu imunity Viktora Uspaskiche. Hospodářský a měnový výbor EP jedná o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky a hlasuje o něm. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP má na programu setkání s vnitrostátními parlamenty a uvítací projev předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka. Pokračuje klíčovou debatou o budoucnosti politiky jednotného trhu, o iniciativě vedoucích představitelů Unie v evropském růstu a diskutuje o mobilitě občanů a o ochraně spotřebitelů. Výbor pro rybolov EP jedná o rybolovných právech o partnerství s Marokem, dále o změně nařízení č. 302/2009 o plánu obnovy populace tuňáka obecného a plánu pro populaci lososa v Baltském moři. Výbor pro ústavní záležitosti EP projednává revizi článku 70 o interinstitucionálním jednání v legislativních postupech a podává zprávu o občanství s názvem "Odstranění překážek pro výkon práv občanů EU“.

 

V úterý 11. října 2011 se v Lucembursku koná jednání Rady pro obecné záležitosti a k jednání zasedá i Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). Probíhá týdenní zasedání kolegia Komise a také několik konferencí. Výbor regionů se schází na plenárním zasedání a stejně tak tomu je ve středu 12. října. Výbor pro rozvoj EP hlasuje o financování rozvoje, o rozpočtové kontrole finanční pomoci v Afghánistánu a o úmluvě OSN o změně klimatu (COP 17) v Durbanu. Důležitým bodem jednání je situace žen ve válce a rozpočtová kontrola humanitární pomoci řízená úřadem Humanitární pomoci Evropské komise (ECHO).

Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP se koná slyšení o účinnosti financování z prostředků EU a je prezentována případová studie o obnovitelné energii v Itálii. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP jedná o programu na podporu rozvoje integrované námořní politiky, hlasuje o projednávaných tématech z předešlého dne, o společném leteckém prostoru členských států s Gruzií a o Evropsko – středomořské dohodě EU a Jordánska. Pokračuje výměnou názorů s Peterem Griffithsem a projednává změnu směrnice 2003/96/ES o předpisech Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Výbor pro právní záležitosti EP zahajuje rozpravu o Zelené knize o on-line distribuci audiovizuálních děl v EU. Výbor pro zahraniční věci EP jedná o podpoře Unie Mezinárodnímu trestnímu soudu proti problémům a též o partnerství Švýcarska a Evropské Unie. Hlasuje například o dohodě s Austrálií o zpracování údajů jmenné evidence cestujících leteckými dopravci. Výbor pro mezinárodní obchod EP jedná o rozšíření smlouvy o textilních výrobcích s Uzbekistánem, o systému všeobecných celních preferencí, o obchodních vztazích Unie a Kanady, o nařízení (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz hovězího masa nebo o současném stavu Světové obchodní organizace. Hlasuje o dohodě s Marokem o liberalizaci zemědělských a rybolovných produktů, modernizaci cel a o obchodních a investičních bariérách. Rozpočtový výbor EP jedná o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii a o prostředcích z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Dolní a Horní Rakousko a Hellas (Řecko). Hlasuje o postoji Parlamentu k rozpočtu na 2011. V Hospodářském a měnovém výboru EP se jedná o koherentním evropském přístupu ke kolektivní žalobě a probíhá slyšení s Jean-Claudem Trichetem. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zahajuje klíčovou debatu o řízení jednotného trhu a digitálních službách a o zadávání veřejných zakázek. Výbor pro rybolov EP pořádá hlasování o boji proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni a prezentuje studii s názvem „Perspektivy pro nový Evropský rybářský fond". Dále jedná o organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Výbor pro ústavní záležitosti EP projednává změny jednacího řádu v Kodexu chování poslanců Parlamentu ohledně finančních zájmů a konfliktu zájmů. Hlasuje o ustanoveních vyšetřovacího práva z 19. dubna 1995 (95/167/ES, Euratom, ESUO) a o změně nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Parlamentu, Rady a Komise. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP hlasuje o začleňování rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu, jedná o budoucnosti žen v Turecku s vizí do roku 2020 a pořádá slyšení s názvem „Ženy a změna klimatu“. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se zabývá přístupem k právnímu zástupci v trestném řízení a komunikací s ním po zatčení, dále se zabývá standardy práv, podporou a ochranou obětí trestných činů. Skupina evropských konzervativců a reformistů organizuje setkání, kde se debatuje o významu sběru evropských dat v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a workshop o budoucnosti zdravotnického akčního plánu, který se koná také ve středu.

 

Středa 12. října 2011 se nese v duchu plenárního zasedání Evropského parlamentu, kde se bude projednávat především přistoupení Bulharska a Rumunska do Schengenského prostoru nebo situace v Jemenu a Bahrajnu. Zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Komise ve středu v Petrohradě zahajuje Evropsko – ruský letecký summit pokračující ve čtvrtek a je naplánován taktéž Informační den o budoucích nových technologiích sedmého rámcového programu (7. RP). V Bruselu pak pokračuje jednání o společné zemědělské politice po roce 2013 a o rozšiřujícím balíčku 2011. Komise dále navrhuje evropské smluvní právo, posílení obchodu a rozšíření výběru pro spotřebitele. Zasedá Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, kde jsou prezentovány legislativní návrhy o reformě společné zemědělské politiky. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu má na programu Konferenci s názvem "Můžeme financovat hlavní infrastruktury Evropy?" a jednání o cestovním ruchu a nových výzvách pro Evropu po přijetí Lisabonské smlouvy. V rámci Skupiny Evropských konzervativců a reformistů je pořádáno slyšení o možnostech, jak čelit hrozbě pirátství. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance zahajuje veřejnou debatu s názvem "Korupce - překážka modernizace v Rusku?“ a Skupina Evropa Svobody a Demokracie organizuje konferenci a debatu na téma "Příprava na Euro BreakUp". CEBRE pořádá ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při U debatu o uznávání odborných kvalifikací.

 

Ve čtvrtek 13. října pokračuje v Evropském parlamentu plenární zasedání, kde se bude projednávat budoucnost DPH, Americký zákon práce, Evropská záruka Evropské Investiční bance na ztráty z úvěrů, dohoda mezi Unií a Kapverdami o aspektech leteckých služeb, systémy zajištění pojištění, implementace článku 10 OSN o Protokolu o vývozním povolení, dovozu a tranzitu střelných zbraních, a obchodní opatření pro země účastnící se Evropského stabilizačního procesu. Rada Evropské unie pořádá v Krakowě neformální setkání ministrů pro sport, které se koná i následující den v pátek. Evropská komise organizuje tiskovou konferenci k programu o změně rozvojové politiky Unie. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) má v plánu (stejně tak v pátek) zasedání předsednictva v Bulharsku v Sofii, kde bude debatovat o lepší a efektivnější Evropě. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance má v programu konferenci nazvanou „Tváří v tvář drakovi - bude Čína tím, kdo drží klíč k zelené ekonomice?" Viceprezident SPČR Stanislav Kázecký se zúčastní jednání EXCO (Výkonné rady) BUSINESSEUROPE.

 

V pátek 14. října zasedá Coreper I. (Comité des Représentants Permanents) a Komise zahajuje Konferenci ke světovému dnu norem 2011: konkurenceschopnost prostřednictvím standardizace.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:
·        Legislativní návrhy společné zemědělské politiky po roce 2013 (Ciolos)
·        Právní nástroj volitelného evropského práva prodeje (Redingová)
·        Rozšíření komunikace a stanovisko k žádosti Srbska o členství v EU (Füle)
·        Rozvojová politika komunikace EU a rozpočtová podpora (Piebalgs a Füle)
Dokument ke stažení zde 


< Archív novinek