Archív novinek

Prezident HK ČR se sešel s klíčovými zástupci institucí EU a českých zastupitelských úřadů


Prezident HK ČR jednal v Bruselu

 

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky, se 25. října sešel v Bruselu s řadou významných zástupců z institucí Evropské unie a zastupitelských úřadů České republiky. Jeho cílem bylo upozornit na potřebu soustředit se, v období přílišného zaměření na řešení makroekonomických témat, rovněž na témata, která dennodenně trápí české firmy, a nezanedbávat prorůstává opatření.

 

Petr Kužel během setkání upozornil na nutnost znovunastartovat jednotný trh s cílem využít jeho plný potenciál a zabránit přílivu padělaného či zdraví nebezpečného zboží ze třetích zemí, dále pak zatraktivnit učňovské školství a modernizovat uznávání profesních kvalifikací, zlepšit přístup podniků k financím a snižovat administrativní zátěž.

 

V diskusi s předsedou skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru Henri Malossem upozornil, že z Evropské unie přicházejí stále nové a nové předpisy zvyšující mnohdy administrativní zátěž, přestože se česká vláda snaží zátěž snižovat. Malosse zdůraznil roli výboru jako zástupce občanské společnosti na evropské úrovni, respektive poradního orgánu institucí EU, a postěžoval si, že Evropská komise nemá stále ponětí o každodenních problémech malých a středních firem v EU. Hospodářskou komoru ve výboru zastupuje v sekci zaměstnavatelů Ivan Voleš.

 

O otázkách vnitřního trhu a 12 prioritních iniciativ, které Evropská komise hodlá přijmout do konce letošního roku, hovořil Petr Kužel s Françoisem Arbaultem, členem kabinetu komisaře Michela Barniera zodpovědného za vnitřní trh. Petr Kužel především zdůraznil, že je potřeba modernizovat systém uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii a podpořit učňovské školství a řemesla. Arbault uvedl, že Komise neplánuje velkou deregulaci, ale bude po členských státech požadovat odůvodnění, proč jsou některá povolání regulována a snažit se zvýšit mobilitu pracovníků v Evropské unii. V kontextu chystaného návrhu elektronického řešení sporů Petr Kužel zdůraznil, že je potřeba stavět již na existujících infrastrukturách jako jsou systémy alternativního řešení sporů či arbitrážní soudy u hospodářských komor.

 

Jelikož vnitřní trh úzce souvisí s kvalitou pracovního trhu, je potřeba vyhodnotit budoucí požadavky pracovního trhu co do kvalifikací. „Musíme si vyjasnit, jaké vzdělávání by měli absolventi odborných a vysokých škol mít v příštích deseti letech,“ uvedl Kužel. „Není důležité, jak zajímavý obor absolvent má, důležitější je, zda si jej pracovní trh žádá,“ dodal.

 

Při rozhovoru s Jiřím Plecitým, členem kabinetu komisaře Laszló Andora zodpovědného za zaměstnanost a sociální otázky Petr Kužel diskutoval o budoucnosti Evropského sociálního fondu.

 

V budoucí kohezní politice by při podpoře zaměstnání mělo své místo najít právě i učňovské vzdělávání a podpora řemesel“, uvedl Kužel.

 

Bude nutné podpořit i přístup podniků, především pak těch začínajících, k financím. Právě mikropůjčky mohou stát za tvorbou nových pracovních příležitostí. S tím však souvisí propagace a zatraktivnění podnikání v EU. Hospodářská komora České republiky dlouhodobě prosazuje zlepšování přístupu podniků k financím, což se odráží v jejím projektu Rašínovy karty.

 

petrkuzelssjirimplecitym_100_6285.JPG Na setkání s Danielem Callejou Crespo, evropským zmocněncem pro malé a střední podniky, diskutoval Petr Kužel o potřebě zatraktivnit podnikání pro evropskou mládež a studenty. Evropané jsou mnohem méně zvyklí riskovat a být podnikaví. To se však musí změnit. Rovněž je podle Kužela nutné propojit rozdílné světy – vzdělávání, výzkum a podnikání. Bez aplikace výsledků výzkumu a vývoje na trh nemá smysl tyto podporovat miliardami eur. Calleja informoval, že se Generální ředitelství pro průmysl a podnikání bude snažit podporovat prorůstová opatření a především přístup pro firmy k financím, přestože se nyní velká pozornost upírá na makroekonomickou úroveň. Komise chystá akční plán pro financování malých a středních podniků, respektive zlepšení jejich přístupu k úvěrům, k rizikovému kapitálu a v neposlední řadě na kapitálový trh. Dále upozornil, že Komise bude dbát na důslednou implementaci SME testu, tedy posouzení dopadu předkládané legislativy na oblast drobných podniků.

 

„Velké a malé firmy se však potýkají se stejnými problémy. Rozdíl je jen v nulách částky, kterou na jejich řešení vydávají. Musíme si uvědomit, že velké firmy se bez malých neobejdou a malé naopak bez velkých nedokážou na trhy proniknout,“ zdůraznil Kužel.

 

Petr Kužel překvapil evropského zmocněnce pro MSP českými projekty jako je Rating podniků či Řemeslo žije. Rating podniku, projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy, umožňuje podnikatelům získat profesionální rating, jenž mu poskytne pohled na vlastní podnikání „očima odborníků“. Cílem Ratingu MSP není posouzení podnikatelských záměrů společnosti, ale objektivní vystižení její výchozí situace, která může být pro dosažení záměrů klíčovým parametrem. Projekt Řemeslo žije realizuje Hlavní město Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy za podpory ze strukturálních fondů Evropské unie s cílem zatraktivnit řemeslo a zkvalitnit výuku na středních školách vyučujících obory vzdělání s výučním listem pomocí jejich propojení s podniky.

 

Velvyslanec České republiky v Belgickém království Ivo Šrámek Petra Kužela informoval o efektivním mechanismu aplikačního výzkumu v Belgii, který by mohl být dobrým vzorem pro Českou republiku. Belgie – jako jeden z významných obchodních partnerů České republiky je důležitým logistickým místem, odkud odchází zboží do celého světa. Velvyslanec informoval rovněž o nestabilní politické situaci a o budoucím vývoji jaderné politiky Belgie.

 

S velvyslancem ve Výboru stálých zástupců I a současně zástupcem stálé představitelky ČR v EU Jakubem Dürrem, hovořil Petr Kužel o potřebě zajistit lepší kontrolu na vnitřním trhu, dále pak o zlepšení přístupu firem k financím a o významu řemesel a učňovského školství.

 

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU doprovázela prezidenta Hospodářské komory České republiky na jednáních a poskytla organizační pomoc. < Archív novinek