Archív novinek

Týden v evropských institucích 21. listopad – 27. listopad 2011


Tento týden zasednou k jednání téměř všechny výbory Evropského parlamentu. Sejde se Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku (formace pro energetiku). Pod záštitou Komise se koná 3. prioritní konference o konkurenceschopnosti evropského průmyslu a konference o tržním dozoru a strojní technice. Rada EU/Polské předsednictví zahájí konferenci o integrovaném přístupu k rozvoji v Poznani. V rámci Výboru regionů se sejde valné shromáždění evropských regionů 2011 v Portugalsku a rovněž se koná kongres obchodních a průmyslových komor euroregionu Alpského středomoří. CEBRE spolupořádá několik akcí, jako je debata o plánu společné evropské infrastruktury v Praze, dále debatu o administrativní zátěži a sektorový seminář o obnovitelné energii v Bruselu. Hospodářská komora České republiky organizuje v Praze konferenci o ochraně výnosů spotřební daně.

 

V pondělí 21. listopadu 2011 pořádá Komise Výroční výzkumnou konferenci 2011. Výbor regionů organizuje konferenci s názvem „Mladí lidé jako nástroj pro ustavení programu zdravotní politiky“, která pokračuje v úterý, a v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne veřejné slyšení o distribuci potravin pro nejchudší obyvatele Unie. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP projedná aktuální zprávy o vnitřním trhu, úvěrové smlouvy týkající se residenčních nemovitostí, zmíní stav jednání s USA o bezpečnosti spotřebního zboží a bude hlasovat o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. K jednání zasedne taktéž Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP (zasedá i v úterý), Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP (zasedá i ve středu), Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP (zasedá i v úterý), Výbor pro právní záležitosti EP (zasedá i v úterý) a Výbor pro petice EP (zasedá i v úterý). CEBRE společně s KZPS a Zastoupením Evropské komise pořádá v Praze debatu o plánu společné evropské infrastruktury.

 

V úterý 22. listopadu 2011 má Výbor regionů v plánu konferenci o výsledcích a perspektivách INTERREG B. Výbor pro mezinárodní obchod EP diskutuje o současném stavu jednání o mezinárodním obchodu, o makrofinanční pomoci třetím zemím, o dohodě o označení původu potravin mezi Unií a Gruzií, o obchodní strategii Světové banky v období 2011 – 2021, o změně nařízení (ES) č. 617/200 a o úmluvě o panevropsko-středomořských pravidlech původu. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projedná hodnocení evropské strategie zdraví a bezpečnosti při práci, statut evropské družstevní společnosti, podmínky vstupu státních příslušníků třetích zemí a těch, co vstupují za účelem sezónního zaměstnání. Zástupci Komise vystoupí s příspěvkem o strukturálních fondech a s programem pro sociální změny a inovace. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP představí studii o specifických dopadech transevropské energetické a telekomunikační infrastruktury a o bariérách a osvědčených postupech při testování malých a středních podniků. Proběhne též výměna názorů o strategickém přístupu k bezpečnému energetickému zásobování. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP jedná o přístupu k platebním účtům, o vymáhání práv duševního vlastnictví a hlasuje o modernizaci cel, o jednotném digitálním trhu a o obchodní nevyváženosti mezi Unií a Čínou. Ve Výboru pro regionální rozvoj EP dojde k výměně názorů o fondu soudržnosti a o zvláštních ustanoveních evropských fondů – ERDF a ESF. Výbor se sejde taktéž ve středu. V úterý jedná rovněž Rozpočtový výbor EP, Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP, Výbor pro rybolov EP a Výbor pro kulturu a vzdělání EP. Tyto výbory zasedají i ve středu. Sejde se také Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP. Skupina Evropských konzervativců a reformistů debatuje o vytváření přístupné společné rybářské politiky pro drobné rybáře.

 

Ve středu 23. listopadu 2011 proběhne Týdenní zasedání kolegia. Komise pořádá tiskovou konferenci o reformě politiky auditu, tiskovou konferenci nazvanou „Erasmus pro všechny a kreativní Evropa 2014 – 2020“. Pořádá také 6. Evropské fórum o právech dítěte a přijme zprávu o postupu jaderných zátěžových testů. K jednání zasedne Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). Pod záštitou Výboru regionů se koná valné shromáždění evropských regionů 2011 v Portugalsku, jež trvá až do pátku, a kongres obchodních a průmyslových komor euroregionu Alpského středomoří. Výbor pro mezinárodní obchod EP jedná o dohodě proti padělatelství, o dohodě s Marokem o liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, o evropské normalizaci a o výměně informací v energetice se třetími zeměmi. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projednává rámec o správě a řízení evropských společností. Zástupci Komise vystoupí s příspěvkem o nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP hlasuje o plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, o vesmírné strategii občanů Unie, o nevyváženosti obchodu mezi Unií a Čínou, o posílení spolupráce v patentové ochraně, o globální počítačové bezpečnosti a o účinném využívání zdrojů.    Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP proběhne slyšení o evropské standardizaci, dále se jedná o schválení zemědělských a lesnických vozidel a o zprávě o evropském občanství 2010. Skupina Evropských konzervativců a reformistů má na programu veřejné slyšení o perspektivě elektrických vozidel. CEBRE organizuje debatu na téma „Jak se vyhnout nadbytečné administrativní zátěži po roce 2012“ v Bruselu.

 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v rámci Komise koná Evropské fórum mládeže o bezpečnosti silničního provozu, které končí až následující den v pátek. Je taktéž pořádána 3. prioritní konference o konkurenceschopnosti evropského průmyslu - výzvy a příležitosti. Komise také organizuje konferenci o tržním dozoru a strojní technice a konferenci o informačních a komunikačních technologiích a o patentech. Zaštiťuje mimo jiné i praktický veletrh INTERREG IVC 2011. Rada EU / Polské předsednictví zahájí konferenci o integrovaném přístupu k rozvoji v Poznani. K jednání se sejde Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku, formace pro energetiku – hlavními tématy je energetická účinnost, pravidla pro energetickou infrastrukturu, vnitřní trh s elektřinou a off-shore energetické zdroje. V Poznani proběhne Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Krakowě výroční seminář o sdělovacích prostředcích občanské společnosti (taktéž v pátek) a slyšení o přínosu migrujících podnikatelů pro ekonomiku Unie. Výbor regionů zahájí konferenci o zvyšování povědomí a prevence v boji proti násilí a válkám trvající do pátku 24. listopadu. CEBRE společně s Czechtrade a Stálým zastoupením ČR při EU a dalšími partnery v Bruselu pořádá sektorový seminář o obnovitelné energii. Hospodářská komora České republiky organizuje v Praze konferenci o ochraně výnosů spotřební daně.

 

V pátek 25. listopadu 2011 se koná neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj v Poznani. Zasedne taktéž Coreper I. (Comité des Représentants Permanents).

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Integrovaný program pro vzdělávání, odborný výcvik a mládež po roce 2013 (Vassiliou)
  • Alternativní řešení sporů (Dalli)
  • Follow-up Zelené knihy kauditu (Barnier)
  • Sdělení o jaderné bezpečnosti a výsledky zátěžových jaderných testů (Oettinger)
  • Evropská strategie o „open data“ (Kroes)
  • Zpráva o administrativní zátěži pro malé a střední podniky (Barroso / Tajani)
  • Výroční přehled růstu / Annual Growth Survey 2012 (Barroso, Andor, Rehn)
  • Zelená kniha o stabilitě dluhopisů (Rehn)
  • Nařízení o hlubším fiskálním dohledu (Rehn)
Dokument ke stažení zde

 < Archív novinek