Archív novinek

Týden v evropských institucích 5. prosinec – 11. prosinec 2011


Hlavním tématem týdne je zasedání Evropské rady o budoucnosti Evropy. K jednání se dále sejde Rada pro konkurenceschopnost a Rada pro obecné záležitosti. Zasedne rovněž Hospodářský a měnový výbor, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP. Evropská komise má v plánu organizaci několika zajímavých konferencí jako je například konference o vytváření efektivního evropského trhu s obnovitelnou energií a tři tiskové konference. Jedna z nich se týká přístupu k financím pro malé a střední podniky a pro sociální podnikání. Pod záštitou Rady EU/Polského předsednictví se koná konference o městském rozměru politiky soudržnosti. Výbor regionů má v plánu akci s názvem „Sociální služby jako klíč k dosažení strategie Evropa 2020“ a tematický dialog o regulaci strukturálních fondů. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci k Bílé knize o dopravě. CEBRE se s KZPS podílí na pořádání dvou debat s názvem „Jak budou vypadat strukturální fondy po roce 2013“ a se SZ Brusel „Jaký bude dopad nástroje pro propojení Evropy?“.

 

V pondělí 5. prosince 2011 pořádá Rada EU / Polské předsednictví konferenci ve Varšavě o finančních aspektech právní pomoci v trestních věcech ve státech Unie (pokračuje i v úterý). V pondělí a v úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost, která má na programu závěry k provádění průmyslové politiky Unie, prezentaci Komise o programu konkurenceschopnosti a o malých a středních podnicích, přijetí závěrů k Fóru jednotného trhu, téma celní spolupráce či směrnici o propojení registru firem. V úterý povede diskusi o programu Horizon 2020 a sdělí závěry o partnerství v oblasti výzkumu a inovací. K jednání se sejde rovněž Rada pro obecné záležitosti. Zhodnotí pokrok nového finančního rámce 2014 – 2020 a sdělí závěry k rozšiřujícímu balíčku. Představí též prezentaci Komise o růstu v rámci ekonomických výzev pro státy eurozóny a pro ostatní státy. Evropská komise přijme první inovační úmluvu, organizuje konferenci o nerovnosti v Evropě a budoucnosti sociálního státu a fórum o sociálně zodpovědné restrukturalizaci. Všechny tři akce probíhají i v úterý 6. prosince. Evropský hospodářský a sociální výbor má v plánu konferenci k Bílé knize o dopravě a Výbor regionů pořádá tematický dialog o regulaci strukturálních fondů 2014 – 2020. Zasedá Hospodářský a měnový výbor EP, který organizuje veřejné slyšení o přezkumu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) pro MiFID a MiFIR2. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP jedná o Evropském roku občanů 2013 a povede rozpravy o Absolutoriu 2010, například o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur, ochraně zdraví při práci a o změně nařízení (ES) č. 883/2004. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pořádá výměnu názorů o spolupráci skrze systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, o víceletém finančním rámci 2014 – 2020 a o společném základu daně z příjmu právnických osob. Rozpočtový výbor EP diskutuje o úloze politiky soudržnosti ve vzdálených regionech Unie v souvislosti se strategií Evropa 2020. K jednání dále zasedá Podvýbor pro lidská práva EP, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP, Výbor pro rozvoj EP a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP, který jedná i ve čtvrtek 8. prosince. V rámci Senátu České republiky se místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůšková zúčastní Společného parlamentního zasedání o sociální soudržnosti a demografickém vývoji v udržitelné Evropě, které potrvá do středy 7. prosince. Zástupci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny České republiky až do úterý zasedají na meziparlamentním setkání v Bruselu.

 

V úterý 5. prosince 2012 má Komise na programu Evropskou konferenci novinářů k reformě společné zemědělské politiky. Výbor regionů pořádá konzultaci o návrhu nařízení Parlamentu a Rady o vytváření nástrojů k propojování Evropy. CEBRE spolupořádá s KZPS v Praze debatu s názvem „Jak budou vypadat strukturální fondy po roce 2013“.

 

Ve středu 7. prosince 2012 se v rámci Komise koná konference o vytváření efektivního evropského trhu s obnovitelnou energií. Proběhne týdenní zasedání kolegia a rovněž několik tiskových konferencí; k budoucnosti daně z přidané hodnoty, k návrhu o nástrojích pro vnější akce 2014 – 2020 a k přístupu k financím pro malé a střední podniky a pro sociální podnikání. Bude podán legislativní návrh k ustavení Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) a také nelegislativní návrh k cenám farmaceutik a transparentnosti odškodňovacích opatření. K jednání zasedne Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). Evropský hospodářský a sociální výbor iniciuje konferenci o decentralizované výrobě biopaliv a spotřebě v Durbanu, v Jižní Africe. Výbor regionů má v plánu konferenci s názvem „Sociální služby jako klíč k dosažení strategie Evropa 2020“ a konferenci o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Poslanecký klub Evropské lidové strany pořádá seminář v Marseille, ve Francii nazvaný „Ochrana našich občanů, našeho hospodářství a našich hodnot“, jež bude trvat i následující den ve čtvrtek. CEBRE spoluorganizuje se Stálým zastoupením České republiky v Bruselu debatu na téma „Jaký bude dopad nástroje pro propojení Evropy?“.

 

Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se pod záštitou Rady / Polského předsednictví koná ve Varšavě konference o městském rozměru politiky soudržnosti, která potrvá do pátku. Ve Frankfurtu nad Mohanem proběhne tisková konference a jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky. K jednání zasedne Výbor pro mezinárodní obchod EP. Bude projednávat závěry Unie k mezinárodní dohodě o kakau a návrh usnesení o práci dětí v sektoru kakaa. Bude se zabývat regionálními úmluvami o evropsko – středomořských pravidlech původu, obchodní a investiční strategií pro Středozemní moře po revolucích Arabského jara a výměnou informací v energetice mezi Unií a třetími zeměmi. Dojde k výměně názorů k Transatlantické hospodářské radě EU – USA a k současnému stavu hospodářských partnerství. Jednat bude i Výbor pro zahraniční věci EP a Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádá seminář o obraně kolektivního vyjednávání na ochranu demokracie v Unii a konferenci o nových finančních prostředcích pro dopravu, Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu má v plánu seminář pod názvem „Azbest. Vyřešený problém?“ a Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance plánuje zajímavou konferenci o lidských právech a dohodě o volném obchodu s Indií.

 

V pátek 9. prosince 2011 proběhne důležité zasedání Evropské rady, na němž se budou probírat celková ekonomická situace v Evropě, zlepšení fiskální disciplíny, stanovení priorit v podpoře růstu, snížení regulační zátěže, zprávy ministrů financí o koordinaci daňových politik či neméně důležitá výměna názorů členských států eurozóny o posílení ekonomické konvergence. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení o změnách evropského bankovního sektoru a nových finančních pravidlech.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:


  • Finanční nástroje v oblasti vnějších vztahů (Ashton, Piebalgs, De Gucht, Fuele, Georgieva)
  • Sdělení o nové strategii k DPH (Šemeta)
  • Legislativní návrh týkající se rizikového kapitálu (Barnier)
  • Akční plán pro přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy (Tajani, Barnier, Rehn, Šemeta)
  • Evropské integrované karty Zelené knihy (Almunia, Barnier)
  • Iniciativa pro sociální podnikání (Barnier)

 

Dokument ke stažení zde

 < Archív novinek