Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 23. dubna – 29. dubna 2012


Nadcházející týden se ponese ve znamení vrcholných zasedání evropských institucí. V týdnu ke svému jednání zasedne v Lucemburku Rada EU pro zahraniční věci, Rada EU pro obecné záležitosti, Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, Rada EU pro zemědělství a rybářství. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení na téma Evropský obranný průmysl, následně bude jednat na plenárním zasedání v Bruselu. Evropská komise pořádá v Aténách akci Aréna dopravního výzkumu, v dánské Kodani má předseda Evropské komise J.M. Barroso v plánu několik veřejných výstupů. Ve Výboru regionů zasedne Komise pro kulturu a vzdělání a následně na půdě Výboru proběhne konference Družstevní bydlení. Výbory Evropského parlamentu mají na pořadu jednání řadu témat, výběrem třeba zmínit Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který bude projednávat obchodní dohodu ACTA, distribuci audiovizuálních děl v EU po internetu a bude hlasovat o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, dále třeba Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který pořádá veřejné slyšení na téma Růst a mobilita: Modernizace směrnice o odborných kvalifikacích.

 

V pondělí 23. dubna proběhne v Lucemburku zasedání Rady pro zahraniční věci a v dánském Horhens začíná třídenní neformální setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele. V řeckých Atenách pořádá Evropská komise 4denní Arénu dopravního výzkumu. Předseda Evropské komise J.M. Barroso v dánské Kodani pronese řeč na jednání Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentu zemí EU (COSAC) a následně povede přednášku na téma Budoucnost Evropské unie. Ve Výboru regionů proběhne zasedání Komise pro kulturu a vzdělání (EDUC) ke stanovisku k programu Horizont 2020, stanovisku k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru a o veřejně přístupných údajích, dále na jednání proběhne prezentace zástupce GŘ EAC na téma Evropské pokyny týkající se strategií pro větší zapojení do vzdělávání dospělých a informování o něm. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení - Evropský obranný průmysl. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu zasedne k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020, Evropském sociálním fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006, iniciativě „Příležitosti pro mladé“, Evropském sociálním podnikatelském fondu a paktu o sociálních investicích jako reakce na krizi. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu zasedne k jednání nad tématy, jako jsou trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, zvláštním ujednání vztahující se na Evropský fond pro regionální rozvoj a na cíl „investice pro růst a zaměstnanost“ a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

 
V úterý 24. dubna v Lucemburku zasedá Rada pro obecné záležitosti. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu bude mít na pořadu jednání Evropský sociální podnikatelský fond, iniciativu „Příležitosti pro mladé“, výměnu názorů s Evropskou komisí ohledně volného pohybu pracovníků z Bulharska a Rumunska, optimalizaci úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude jednat o obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA) mezi členskými státy EU a Austrálií, Kanadou, Korejskou republikou, Spojenými státy, Japonskem, Marokem, Mexikem, Novým Zélandem, Singapurem a Švýcarskem, dále bude jednat o malých a středních podnicích: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí, průmyslových, energetických a další aspektech plynu a ropy těžené z břidlic, roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění), distribuci audiovizuálních děl v EU po internetu, dohodě mezi EU a Ruskem o obchodování s náhradními díly a součástkami motorových vozidel,transevropské energetické sítě a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Dále proběhne společné veřejné slyšení s Výborem pro dopravu a cestovní ruch (článek 51) o Propojení Evropy: formy financování, priority, synergie mezi odvětvími.

 

Ve středu 25. dubna se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Evropský hospodářský a sociální výbor se bude během plenárního zasedání zabývat evropským příkazem k obstavení účtů, evropskými fondy rizikového kapitálu, hladinou akustického tlaku motorových vozidel, označováním energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, fondem soudržnosti, Evropským fondem pro regionální rozvoj. Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude jednat o výroční zprávě ECB za rok 2011, přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetný dohled nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (změna směrnice 2002/87/ES), obezřetné požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy, společná ustanovení týkající se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně, společný systém daně z finančních transakcí a změna směrnice 2008/7/ES. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude jednat o dotvoření jednotného digitálního trhu, programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014 – 2020), transevropské telekomunikační síti a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, výbor dále pořádá Veřejné slyšení - Růst a mobilita: Modernizace směrnice o odborných kvalifikacích. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu bude jednat o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu, provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství, obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu), zeměpisném označení aromatizovaných vinných výrobků, Evropě účinněji využívající zdroje. Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu bude jednat o dohodě o spolupráci EU se zeměmi střední Ameriky, obchodní dohodě EU s Kolumbií a Peru, dále o malých a střední podnicích - konkurenceschopnost a obchodní příležitosti, obchodní aspekty Východního partnerství, dohodě mezi EU a Ruskem o obchodování s náhradními díly a součástkami motorových vozidel, dohodě mezi EU a Ruskem o zavedení nebo zvýšení cla na vývoz surovin z Ruské federace, veřejné zakázky, dohodě ACTA mezi členskými státy EU a Austrálií, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreu, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu pořádá seminář - Účinnost programu pro konkurenceschopnost a inovace.

 
Ve čtvrtek 26. dubna v Lucemburku zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada pro zemědělství a rybářství. Evropská komise přijme měsíční balíček porušení práva EU. Ve Výboru regionů zasedne Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) k návrhu stanoviska k balíčku „Odpovědné podniky“, stanovisku k nařízení, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků a pro malé a střední podniky (2014–2020), stanovisku k balíčku o zadávání veřejných zakázek, dále zde bude probíhat konzultace zúčastněných stran k financování vnější činnosti EU s konferencí o družstevním bydlení. Evropský hospodářský a sociální výbor bude jednat o podpoře trvale udržitelné výroby a spotřeby v EU (průzkumné stanovisko), zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí. Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude mj. jednat o  koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, Evropském sociálním podnikatelském fondu, Evropském fondu rizikového kapitálu, přístupu k základním bankovním službám.Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude hlasovat o strategii pro posílení práv zranitelných spotřebitelů, evropské normalizaci, dále bude jednat o akustickém tlaku motorových vozidel, transevropské energetické sítí a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu bude jednat o mechanismu civilní ochrany Unie. Během schůze koordinátorů se bude řešit zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu, zpráva EU za rok 2011 o koherentnosti rozvojové politiky, ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů, návrh směrnice Rady, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

 

V pátek 27. dubna v Lucemburku zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada pro zemědělství a rybářství. Ve Výboru regionů bude probíhat konzultace zúčastněných stran k balíčku na ochranu osobních údajů.

 

V neděli 29. dubna bude v Evropské centrální bance v německém Frankfurtu nad Mohanem probíhat den otevřených dveří.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Sdělení o politice sousedství a plánu pro Východní partnerství (Ashtonová and Fühle)
  • Návrh rozpočtu EU pro rok 2013 (Lewandowski)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 23/04/2012

 


 

 < Archív novinek