Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 28. května - 3. června 2012


Pracovní týden v bruselských institucích naplno začne až v úterý a to s ohledem na pondělní svátek. Tento týden ke svému jednání zasedne Rada EU pro konkurenceschopnost a Rada EU pro obecné záležitosti. Evropská komise pořádá konferenci „Mise růst“. Ke svému jednání zasednou výbory Evropského parlamentu, výběrem třeba zmínit Výbor pro mezinárodní obchod, který bude projednávat změnu nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití nebo návrh usnesení o dopadu krize na evropský kožedělný průmysl, dále lze zmínit Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, společném ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, k obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými, dále tento výbor pořádá veřejné slyšení k součinnosti mezi politikou soudržnosti a programem Horizont 2020. Závěrem týdne proběhne v dánském Horsens neformální setkání ministrů zemědělství.

 

V pondělí 28. května v rámci Evropského parlamentu proběhne v dánském Horsens společné parlamentní zasedání ACP-EU (Sdružení státu Afriky, Karibiku a Pacifiku). Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny bude do 1. 6. 2012 pokračovat v bilaterálních jednáních v USA.

 

V úterý 29. května zasedá Rada EU pro obecné záležitosti. Evropská komise pořádá konferenci „Mise růst“. Výbor pro mezinárodní obchod bude projednávat - změnu nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, návrh usnesení o dopadu krize na evropský kožedělný průmysl, zřízení nástroje partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi, roční finanční výkazy, konsolidované finanční výkazy a související zprávy některých forem podniků a bude hlasovat o přijetí stanoviska k obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru. Výbor pro regionální rozvoj bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k programu EU pro sociální změny a inovace se zřízením evropského nástroje sousedství. Ve Výboru regionů zasedne dočasná komise ad hoc pro rozpočet EU k prezentaci závěrečné studie „Vytvoření větší součinnosti mezi rozpočty EU, členských států a nižších než národních úrovní“.

 

Ve středu 30. května se k jednání sejde Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Proběhne zasedání kolegia Komise. Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu bude projednávat - návrh nařízení, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, zřízení nástroje stability a bude hlasovat o návrhu doporučení k dohodě mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel, k dohodě mezi Evropskou unií a Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny Ruskou federací a hlasovat o přijetí stanoviska k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Hospodářský a měnový výbor EP bude projednávat pozměňovací návrhy k transevropské energetické infrastruktuře a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES, atraktivnosti investování v Evropě a k ročním finančním výkazům, konsolidovaným finančním výkazům a souvisejícím zprávám některých forem podniků. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude projednávat pozměňovací návrhy k optimalizaci úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti, bude hlasovat o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2012/000 TA 2012 – Technická pomoc z podnětu Komise, dále bude projednávat návrh usnesení „Na cestě k obnově vedoucí k růstu pracovních míst“. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude projednávat - transevropskou energetickou infrastrukturu a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES, iniciativu pro sociální podnikání – Iniciativa pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací, „Erasmus pro všechny“ – Programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, a bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, společném ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP tento den dále upořádá veřejné slyšení k součinnosti mezi politikou soudržnosti a programem Horizont 2020. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude projednávat pozměňovací návrhy k transevropské energetické síti a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES, iniciativě pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací, dále bude projednávat návrhy zprávy k zadávání veřejných zakázek a bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska „Transevropské energetické sítě a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES“. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude projednávat - strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantiku, zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich provoz. Výbor pro regionální rozvoj EP bude projednávat - inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce, Evropský sociální fond a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006, Fond soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma Podnikatelky a konferenci zúčastněných stran k právům cestujících v letecké přepravě.

 

Ve čtvrtek 31. května zasedne Rada EU pro konkurenceschopnost a Rada EU zahraniční věci (obchod). Evropská komise pořádá Bruselské ekonomické fórum. Hospodářský a měnový výbor EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy k evropským fondům sociálního podnikání, atraktivnosti investování v Evropě, evropských fondech rizikového kapitálu, transevropské energetické infrastruktuře a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude hlasovat - optimalizace úlohy územního rozvoje v politice soudržnosti, zřízení evropského nástroje sousedství a na cestě k obnově vedoucí k růstu pracovních míst, dále bude projednávat pozměňovací návrhy k programu EU pro sociální změny a inovace, malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí, aspekty zaměstnanosti spojené se snížením regulační zátěže malých a středních podniků. Rozpočtový výbor EP bude projednávat návrh stanoviska k Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, dále k zvláštnímu ujednání vztahující se na Evropský fond pro regionální rozvoj a na cíl „investice pro růst a zaměstnanost“ a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, dále na půdě Výboru proběhne výměna názorů k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci na období 2014–2020, „Erasmus pro všechny“ – Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k programu spotřebitelé na období 2014–2020, zavádění a provozování evropských systémů družicové radionavigace, programu EU pro sociální změny a inovace, dále bude projednávat - harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění), program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014 – 2020) a společné evropské právní úprava prodeje. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce a k strategii politiky soudržnosti EU pro oblast Atlantiku. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá dvoudenní 7. zasedání Evropského fóra pro integraci.

 

V pátek 1. června se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Evropská komise pořádá v portugalském Lisabonu slavnostní vyhlášení výsledků Evropského kulturního dědictví. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v estonském Tallinnu slyšení k digitalizaci Estonska - srovnávací příklady dobré praxe.


V neděli 3. června proběhne v dánském Horsens neformální setkání ministrů zemědělství.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Růst a zaměstnanost: doporučení pro jednotlivé země (Barroso)
  • Konvergenční zpráva 2012 (Rehn)
  • Přijmutí balíčku porušení práva EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 28/05/2012
< Archív novinek