Archív novinek

Evropa 2020: Doporučení pro Českou republiku


V rámci pravidelného hodnocení plnění cílů Strategie Evropa 2020 vydala Evropská komise včera (30. května) soubor doporučení pro jednotlivé členské státy s cílem realizovat rozpočtová opatření a hospodářské reformy. Ty by měly vést k posílení růstu, tvorbě pracovních míst a finanční stabilitě. Komise rovněž vydala samostatné doporučení pro eurozónu. Doporučením předcházelo zveřejnění Roční analýzy růstu na rok 2012 (listopad 2011) a zpracování národních programů reforem včetně stabilizačních/konvergenčních programů. Doporučení budou následně projednána a schválena členskými státy během června. Tomuto procesu, v rámci něhož Komise a členské státy posuzují rozpočtové plány jednotlivých členských zemí od ledna do června každého roku, říkáme Evropský semestr. Ten vznikl loni s ohledem na potřebu lepší ekonomické správy a koordinace hospodářských politik.


Z dokumentu Komise vyplývá, že se řada členských států vydala cestou rozpočtových opatření. Nicméně upozorňuje, že by konsolidace neměla zapomínat na prorůstová opatření. Vážným problémem Evropy je nezaměstnanost, především pak nezaměstnanost mládeže na jihu Evropy. Komise doporučuje lépe sladit dovednosti a odbornou přípravu a reagovat na potřeby trhu práce. S tímto problémem se rovněž potýká český trh práce. V České republice vzdělávací programy neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů, kteří si pak stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Potenciál pro nová pracovní místa se dle Komise nachází také v odvětví služeb, energetiky a digitálního hospodářství. Celkově je ale potřeba vytvářet příležitosti k rozvoji podnikání. Komise určila hlavní kroky směrem k plné hospodářské a měnové unii, včetně bankovní Unie, integrovaného finančního dozoru a jednotného systému pojištění vkladů. Tento proces bude muset zohlednit právní otázky, jako je Smlouva a ústavní změny, a zároveň dát větší demokratickou legitimitu a odpovědnost dalším integračním krokům. Komise také doporučuje Radě, aby zrušila postup při nadměrném schodku v případě Bulharska a Německa a navrhuje rozhodnutí Rady se závěrem, že Maďarsko podniklo účinné kroky k nápravě nadměrného schodku a že pozastavení jeho závazků Fondu soudržnosti na rok 2013 lze zrušit. Hloubkové přezkumy dvanácti členských států (netýká se ČR) ukazují, že stále čelí makroekonomické nerovnováze, kterou je nutno napravit a důkladně sledovat.


Pro Českou republiku Komise v letošním roce předpokládá stagnaci růstu HDP, které by však v roce příštím mohlo zaznamenat růst o 1,5 %. Nedobré zprávy předpovídá i pro oblast nezaměstnanosti, která by se letos měla zvýšit na 7,2 %. Pozitivně hodnotí řadu přijatých opatření na posílení udržitelnosti penzijního systému, reformy daňového systému a zlepšení výkonnosti veřejného sektoru včetně zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Přestože Komise pozitivně hodnotí reformní kroky v oblasti důchodů (doporučení Rady v roce 2011), doporučuje zavést další změny ve veřejném důchodovém systému k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti. Je potřeba přehodnotit plány umožňující předčasný odchod z trhu práce a zajistit širokou účast mladších pracovníků v plánovaném fondovém systému ke zlepšení přiměřenosti důchodů. Na seznamu doporučení z roku 2011 rovněž zůstávají aktivní politika zaměstnanosti, zefektivnění veřejné správy a udržitelnost veřejných financí, a to i přes viditelný pokrok v této oblasti.

 

Výzvou pro ČR však zůstává podpora ekonomické obnovy a růst v dlouhodobém horizontu. K tomu by mohlo napomoci zlepšení kvality výběru daní, zkvalitnění veřejné správy (především přijetí Služebního zákona), lepší využití potenciálu pracovního trhu a využití inovačního potenciálu. Celková míra nezaměstnanosti ČR je sice pod průměrem EU, ale ženy s dětmi a jiné sociálně ohrožené skupiny obtížně realizují svůj potenciál na trhu práce. Dřívější návrat z rodičovské dovolené, který by mohl zabránit ztrátě dovedností, je podmíněný větší dostupností služeb péče o dítě, zejména u dětí mladších tří let. Protože pouze 3 % dětí mladších 3 let využívá oficiální zařízení služeb péče o dítě (oproti 24 % v EU-27 v roce 2009), je třeba dalších opatření s cílem zvýšení účasti rodičů s malými dětmi na trhu práce. Potenciál růstu pro ČR nese i oblast inovací. Nedostatečná aplikace výsledků výzkumu a vývoje do praxe je však jeho překážkou, stejně jako neefektivní veřejná podpora v této oblasti.< Archív novinek