Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 18. června - 24. června 2012


Tento týden se ponese ve znamení zasedání výborů Evropské parlamentu a řady „environmentálních“ konferencí a workshopů organizovaných v rámci evropského týdne udržitelné energie. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP pořádá workshop na téma „Budování evropské digitální infrastruktury“ a v rámci svého jednání povede rozpravu nad zavedením rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ (2014–2020), změnou nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, programem pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014 – 2020) a bude projednávat pozměňovací návrhy k navrženému programu „Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí“, a dále návrh zprávy k dotvoření jednotného digitálního trhu. Výbor pro mezinárodní obchod EP pořádá slyšení k přístupu evropských MSP ke kapitálu pro internacionalizaci. V Lucemburku k dvoudennímu jednání zasedne Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a Rada EU pro zemědělství a rybolov. V rámci Evropské komise proběhne 2. shromáždění k Digitální agendě. V brazilském Rio de Janeiro následně proběhne konference „Rio + 20: konference OSN o udržitelném rozvoji“.

 

V pondělí 18. června v Lucemburku zasedne Rada EU pro zemědělství a rybolov. V rámci Evropské komise bude do úterý v dánské Kodani probíhat fórum o strategii EU pro oblast Baltského moře. Pod taktovkou Evropské komise začne v EU „Týden udržitelné energie“. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP povede rozpravu nad zavedením rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ (2014–2020), změnou nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, programem pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (2014 – 2020). Hospodářský a měnový výbor EP bude projednávat návrh zprávy k proveditelnosti zavedení dluhopisů stability a pozměňovací návrhy k obchodováním zasvěcených osob a manipulací s trhem (zneužívání trhu), trestním sankcím za obchodování zasvěcených osob a manipulací s trhem. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci s názvem „Společně k nízkouhlíkové Evropě: Energetický výzkum odpovídající občanské společnosti“. V mexickém Los Cabos začne dvoudenní summit G20 za účasti zástupců evropských institucí (EK, EHSV).

 

V úterý 19. června Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP pořádá slyšení k právům cestujících ve všech druzích dopravy. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP se bude zabývat zprávou o vzájemném hodnocení zátěžových testů provedených v evropských jaderných elektrárnách, bude hlasovat o mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, Fondu soudržnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, dále bude projednávat pozměňovací návrh k „Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí“ a projednávat návrh zprávy k dotvoření jednotného digitálního trhu. Hospodářský a měnový výbor EP bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy ke změně nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. Výbor regionů pořádá konferenci o evropském projektu GREEN eMOTION.

 

Ve středu 20. června se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Proběhne zasedání kolegia Komise. Výbor pro mezinárodní obchod EP pořádá slyšení k přístupu evropských MSP ke kapitálu pro internacionalizaci, v rámci svého jednání se pak bude zabývat návrhem zprávy ke změně nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Ve výboru dále proběhne výměna názorů k Celnímu kodexu EU (přepracované znění). Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude projednávat pozměňovací návrhy k hladině akustického tlaku, online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů), alternativnímu řešení sporů u spotřebitelských sporů a změna nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), dále ve výboru proběhne výměna názorů k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) a bude projednán návrh stanoviska „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ a návrh stanoviska k rozvoji transevropské dopravní sítě. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude projednávat pozměňovací návrhy k programu EU pro sociální změny a inovace, dále pozměňovací návrhy k „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“ a dále k aspektům zaměstnanosti při minimalizaci regulační zátěže pro malé a střední podniky. Výbor bude dále projednávat návrh zprávy k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014 - 2020). Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP pořádá workshop na téma „Budování evropské digitální infrastruktury“. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci s názvem „Aktivace seniorů - humání pracovní podmínky pro starší pracovníky“. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádá slyšení na téma „Výzvy copyrightu: práva duševního vlastnictví - výjimky, omezení, spravedlivé užívání“. Organizace spojených národů pořádá v brazilském Rio de Janeiru 3denní konferenci s názvem „Rio + 20: konference OSN o udržitelném rozvoji“. V Poslanecké sněmovně ČR zasedne Výbor pro evropské záležitosti.

 

Ve čtvrtek 21. června se k jednání sejde Coreper II (Výbor stálých zástupců II). V rámci Rady EU k jednání v Lucemburku zasedne EUROGROUP a k dvoudennímu jednání dále zasedne Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. V rámci Evropské komise proběhne 2. Shromáždění k Digitální agendě. Výbor pro mezinárodní obchod EP přijme návrh doporučení k návrhu usnesení o doporučení Komise týkající se rozhodnutí Rady o zahájení jednání mezi Evropskou unií a Japonskem, přijme návrh stanoviska k obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy a Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA dále bude hlasovat o přijetí pozměňovacích návrhů ke zřízení evropského nástroje sousedství a zřízení nástroje stability, a přijme návrh stanoviska k „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k akustickému tlaku motorových vozidel, programu Spotřebitelé na období 2014-2020. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP bude hlasovat o přijetí návrhu stanoviska k programu EU pro sociální změny a inovace, dále k návrhu programu „Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a obchodní příležitosti“ a také k aspektům zaměstnanosti při minimalizaci regulační zátěže pro malé a střední podniky. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádá konferenci - Vize pro sociální Evropu: 60leté výročí založení Společenství uhlí a oceli - setkání zástupců S&D, neziskových organizací a obchodních unií. V německém Frankfurtu nad Mohanem k jednání zasedne Rada guvernérů a Generální rada Evropské centrální banky.


V pátek 22. června pořádá Výbor regionů konzultaci zúčastněných stran ke sdělení Komise o evropském partnerství pro inovace - zemědělská produkce a udržitelnost KOM(2012) 079. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá akci s názvem „Energetická účinnost: Setkání signatářů paktu s podnikatelským prostředím s cílem přeměnit plány v činy“.

 

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Sdělení o nové integrované strategii boje proti obchodování s lidmi (Malmström)
  • Měsíční balíček porušení práva EU
  • Eurobarometr o jazycích a statistický průzkum znalosti cizích jazyků mezi teenagery

 

Probíhající veřejné konzultace

  • Do 21.06.2012 Konzultace o budoucnosti evropského insolvenčního práva
  • Do 20.07.2012 Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě
  • Do 13.07.2012 Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu
  • Do 07.08.2012 Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 18/06/2012
< Archív novinek