Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 17. září - 23. září 2012


V průběhu tohoto týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. V pondělí a úterý zasedne například Výbor pro mezinárodní obchod; jeho členové projednají návrhy týkající se veřejných zakázek, dohody mezi EU a Srbskem, zhodnotí Dohodu o zóně volného obchodu s Jižní Koreou (zhodnocení prvního roku implementace) a zveřejní prezentaci věnovanou obchodu a investičním vztahům EU s klíčovými hospodářskými partnery. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná v pondělí a úterý pozměňovací návrhy k uzavírání koncesních smluv, návrh stanoviska „Zlepšení přístupu MSP k financování,“ pozměňovací návrhy ke změně směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude hlasovat o návrhu zprávy Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí a projedná pozměňovací návrhy k programu Horizont 2020. Výbor pro regionální rozvoj uspořádá v úterý slyšení na téma „Podpora politiky soudržnosti pro malé a střední podniky.“ Komise tento týden vyhlašuje kampaň na téma udržitelné městské mobility. V úterý a ve středu se uskuteční summit EU-Jihoafrická republika a ve čtvrtek summit EU-Čína. V úterý a ve středu se koná plenární zasedání EHSV. Tento týden se také koná schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 17. září

 • V kyperské Nicosii se neformálně setkají ministři pro energetiku k debatě o dopravě a cestování.
 • Komise pořádá každoroční kampaň na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem".
 • Výbor pro rozvoj zasedne k projednání návrhu stanoviska „ERASMUS PRO VŠECHNY“ – Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Dále si poslanci vymění názory ohledně pokroku členských států EU v přiblížení se k cíli 0,7 % hrubého národního důchodu věnovaného rozvoji a projednají návrh stanoviska k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013.

 

 • Výbor pro mezinárodní obchod přijme návrh zprávy týkající se veřejných zakázek, dále otevře debatu o ochraně trhu před nízkými cenami z Číny. Přijme také návrh zprávy Strategie digitální svobody a návrh zprávy Procedury k přijetí Stabilizační a asociační dohody a Interní dohody EU se Srbskem. Představitelé si vymění názory na téma „1 rok od implementace zóny volného obchodu mezi EU a Jižní Koreou“.

 

 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná pozměňovací návrhy k uzavírání koncesních smluv, návrh stanoviska „Zlepšení přístupu MSP k financování,“ pozměňovací návrhy ke změně směrnice o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná návrh zprávy „Nástroj pro propojení Evropy“, projedná pozměňovací návrhy k programu Horizont 2020, návrhy ke zřízení Evropského inovačního a technologického institutu a projedná také doplnění programu Horizont 2020 programem „Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018).“
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů si vymění názory na téma „Energetický plán do roku 2050, budoucnost s energií.“ Projedná pozměňovací návrhy k provádění směrnice o spotřebitelském úvěru, k zadávání veřejných zakázek a k transevropským telekomunikačním sítím. Jednat bude také o přepracovaném znění celního kodexu Unie a pozměňovacích návrzích k dotvoření jednotného digitálního trhu.
 • Dále zasednou výbory - Výbor pro dopravu a cestovní ruch a Výbor pro regionální rozvoj.
 • Evropský výbor regionů uspořádá konferenci k zahájení veřejných konzultací o aktivitách EU týkajících se městské mobility v rámci Bílé knihy o dopravě a konferenci regionálních a místních orgánů pro východní partnerství (CORLEAP) v Moldávii.

Úterý 18. září

 • K jednání usednou členové Coreperu II.
 • V kyperské Nicosii se uskuteční setkání Gender Mainstream k projednání evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015 a strategie Evropa 2020.
 • Pokračuje každoroční kampaň Komise na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem."
 • Evropská služba pro vnější činnost uspořádá 5. summit Evropské unie a Jihoafrické republiky.
 • Pokračuje zasedání Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj a Podvýboru pro bezpečnost a obranu.
 • Během plenárního zasedání se Evropský hospodářský a sociální výbor bude věnovat tématu „Organizovaná občanská společnost v rámci globálního vládnutí".
 • Návrhy spravedlivějších reforem společné zemědělské politiky podá skupina Zelených v Evropském parlamentu.
 • Skupina evropských konzervativců a reformistů se setká u debaty na téma „Evropský maloobchod: Směrem k udržitelnému rozvoji."
 • K jednání zasedne také Výbor pro evropské záležitosti PSP ĆR.

Středa 19. září

 • Proběhne jednání Coreperu I a Coreperu II
 • Pokračuje 5. summit Evropské unie a Jihoafrické republiky organizovaný Evropskou službou pro vnější činnost.
 • Ministři pro spravedlnost a vnitřní věci se setkají s cílem přijmout rozhodnutí o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku.
 • Larnace pokračuje výměna názorů mezi představiteli Evropské sítě pro právní vymáhání technologických služeb a v kyperské Nicosii setkání Gender Mainstream k projednání evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015 a strategie Evropa 2020.
 • V kyperském Limassolu prodiskutují pracovní skupiny rozšíření EU.
 • Pokračuje každoroční kampaň Komise na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem."
 • Zahájení prvního ročníku největší události "Partnerství urbanizace mezi EU a Čínou."
 • Komise také podá návrh na založení Evropských dobrovolných sborů humanitární pomoci.
 • Výbor pro zahraniční věci vydá průběžnou zprávu k víceletému finančnímu rámci 2014-2020. Projedná návrh stanoviska „Interinstitucionální dohoda o spolupráci v rozpočtových a finančních záležitostech,“ návrh zprávy o dohodě zakládající přidružení mezi členskými státy EU a Střední Amerikou, návrh zprávy „Strategie "Digitální svoboda" v zahraniční politice EU“ a doporučení Rady o zřízení společných vízových omezení pro ruské úředníky zapojené do případu Sergeje Magnického.
 • Hospodářský a měnový výbor zváží změny k dokumentu „Směrem k integrovanému evropskému trhu pro platby kartou, přes internet a mobil.“ Zveřejní také výroční zprávu Evropské centrální banky pro rok 2011 a Evropské investiční banky.  Mimo jiné projedná změny dokumentu „Společná evropská právní úprava prodeje“ a dokumentu „Trestní sankce za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem.“ Zváží také návrh zprávy „Směrem k hospodářské a měnové unii.“
 • Výbor pro mezinárodní obchod uspořádá workshop "Směrem k zóně volného obchodu s Japonskem?"
 • V rámci Evropského výboru regionů zasedne Komise pro hospodářskou a sociální politiku.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Organizovaná občanská společnost v rámci globálního vládnutí".
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu podá doporučení Radě, aby došlo k zákazu vydávání víz pro ruské úředníky odpovědné za vraždu Sergeje Magnitského. O tomto doporučení bude hlasovat Výbor pro zahraniční věci dne 20. 9.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů pořádá setkání za účelem udělit ocenění "EuropaBio 2012 pro nejvíce inovativní MSP".
 • Pokračuje schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.

Čtvrtek 20. Září

 • Členové Coreperu I zahajují své čtyřdenní neformální setkání.
 • Pokračuje setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci s cílem přijmout rozhodnutí o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku.
 • V kyperském Limassolu pokačuje diskuze pracovní skupiny na téma rozšíření EU.
 • Zahájení summitu EU-Čína.
 • Pokračuje každoroční kampaň Komise na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem" a událost „Partnerství urbanizace mezi EU a Čínou."
 • V jednání pokračují následující výbory: Výbor pro zahraniční věci, Hospodářský a měnový výbor, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, Výbor pro petice a také Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • Zasedá Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku Evropského výboru regionů.
 • Pokračuje schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.
 • Rada guvernérů ECB přistoupí ve Frankfurtu k přijetí rozhodnutí ohledně měnové politiky eurozóny následované úvodním prohlášením prezidenta ECB a setkáním s médii.

 

tek 21. září

 • Pokračuje neformální setkání členů Coreperu I.
 • V kyperském Limassolu i nadále diskutují pracovní skupiny na téma rozšíření EU.
 • Probíhá také každoroční kampaň Komise na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem."
 • Evropský výbor regionů zahájí Summit regionů k projednání současné ekonomické krize.
 • Pokračuje schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.

 

SObota 22. září

 • Pokračuje neformální setkání členů Coreperu I., každoroční kampaň Komise na téma udržitelné městské mobility s názvem „Přesun správným směrem" a summit k projednání současné ekonomické krize.

 

NEděle 23. září

 • Pokračuje neformální setkání členů Coreperu I.
 • Ministři Výboru spravedlnosti a vnitřních věci zahájí v kyperské Nicosii dvoudenní konferenci.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.09.2012            Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v     oblasti energetické infrastruktury

Do 21.09.2012            Konzultace k evropskému výzkumnému programu pro jadernou syntézu

Do 01.10.2012            Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020

Do 05.10.2012            Státní podpora malým a středním podnikům při přístupu k rizikovému kapitálu

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

 

Dokument ke stažení zde.

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/09/2012

 

 < Archív novinek