Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 24. září - 30. září 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu tohoto týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. V pondělí zasedne například Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku; jeho členové projednají návrhy týkající se veřejných zakázek, víceletého finančního plánu EU či veřejného rozpočtu pro rok 2013. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projedná v pondělí a úterý fungování a správu jednotného trhu a uspořádá veřejné slyšení na téma Společná evropská právní úprava prodeje. Komise se bude zabývat problematikou Cloud computing. Kyperské předsednictví pořádá čtyřdenní konferenci národních akreditačních útvarů podporujících fungování jednotného trhu a dvoudenní konferenci na téma Mezinárodní den družstev. Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá v průběhu týdne řadu setkání k projednání budoucnosti a rozvoje EU a sdílených politik, příkladem je akce „Občanská společnost v akci - monitoring udržitelného rozvoje a širší záběr FTA: Poučení ze zkušeností EU“. Ve čtvrtek uspořádá Výbor regionů debatu k návrhu Komise o obnovitelných zdrojích energie. K jednání také přistoupí řada politických stran, výběrem například úterní setkání Skupiny evropských konzervativců a reformistů k přehodnocení auditu a podpoře firemní transparentnosti. 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 24. září

 • Rada pro obecné záležitosti projedná mnoholetý finanční rámec 2014-2020.
 • Rada pro zemědělství a rybolov projedná návrh nařízení týkající se rozvoje venkova, který je součástí legislativního balíčku pro reformu společné zemědělské politiky (SZP).
 • Uskuteční se 1. setkání expertní skupiny SEVESO k projednání implementace směrnic a přístupu dalších zemí. 
 • V Larnace ke schůzi zasedne sekretariát Trojky k asistenci při přípravě setkání pracovní skupiny Evropské veřejné administrativní sítě. 
 • Evropskou unii budou na 67. valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku reprezentovat prezident Komise Barroso, Vysoká představitelka Catherine Ashton, členové Komise Georgieva, Hedegaard, Piebalgs a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.
 • Tiskovou konferenci Evropského parlamentu uspořádá prezident Evropského parlamentu Martin Schulz a mluvčí moldavského parlamentu Marian Lupu.
 • Na zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku europoslanci projednají pozměňovací návrhy k zajištění bezpečnosti činností týkajících se průzkumu a produkce ropy a zemního plynu na moři. Dále se očekává přijetí návrhu stanoviska k zadávání veřejných zakázek a návrhu k průběžné zprávě v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Členové výboru budou také hlasovat o rozpočtu Evropské unie na rok 2013.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů uspořádá veřejné slyšení na téma Společná evropská právní úprava prodeje, projedná kompromisní pozměňovací návrhy k dokumentu Dvacet hlavních obav evropských občanů a podniků týkající se fungování jednotného trhu.
 • Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz zasedne k projednání tématu „Korupce a podvody ohrožující finanční zájmy EU“.
 • Odehraje se veřejné slyšení Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu k tématu Odstraňování tržní manipulace.

 

Úterý 25. září

 • jednání usednou členové Coreperu II.
 • Pokračuje diskuze Rady pro zemědělství a rybolov k návrhu nařízení týkajícího se vývoje venkova, který je součástí legislativního balíčku pro reformu společné zemědělské politiky (SZP).
 • Pokračuje setkání expertní skupiny SEVESO.
 • Kyperské předsednictví pořádá konferenci národních akreditačních útvarů.
 • V kyperské Larnace proběhne konference zorganizovaná k představení výsledků výzkumu věnovanému tématu: "Ekologické a nízkorozpočtové zemědělství: Implementace inovací v reakci na výzvy EU". 
 • Pokračuje 67. valné shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů si vymění názory k zadávání veřejných zakázek a na téma lepší správa jednotného trhu, projednají kompromisní pozměňovací návrhy k dokumentu „Dvacet hlavních obav evropských občanů a podniků týkajících se fungování jednotného trhu" a budou hlasovat o mandátu k zahájení jednání o Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Na zasedání Komise bude informovat v otázce „Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí".
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci s názvem „Krok směrem k silnější Evropě" s cílem podpořit implementaci „Dohody pro růst a zaměstnanost," jež je součástí strategie Evropa 2020.
 • Zasedne také Výbor regionů k již vydanému stanovisku k návrhu Komise s názvem „Posílené partnerství Výzkumného evropského prostoru pro dokonalost a růst". 
 • Skupina evropských konzervativců a reformistů povede debatu o „Přehodnocení hodnoty auditu: směrem k větší transparentnosti, kvalitě a nezávislosti". 
 • Setká se také Politický a bezpečnostní výbor.

Středa 26. září

 • Proběhne jednání Coreperu I a Coreperu II.
 • V Nicosii bude zahájeno neformální setkání ministrů obrany k diskuzím na téma vnější vztahy a zahraniční věci.
 • Pokračuje 1. setkání expertní skupiny SEVESO.
 • Také pokračuje konference národních akreditačních útvarů.
 • Kyperské předsednictví pořádá v Nicosii debatu na téma korupce a transparentnost a v Larnace konferenci o rozvoji venkova a udržitelném zemědělském přístupu pro středomořské a další oblasti.
 • Radní pro vnější vztahy v rámci kyperského předsednictví se setkají během pracovní akce v Pafosu.
 • Pokračuje 67. valné shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
 • Evropská komise se setká k přijetí Zprávy o zvýšení vlivu kulturních a tvůrčích odvětví na růst a zaměstnanost. Komisaři také usednou k projednání agendy sestavené členy generálního sekretariátu.
 • Hospodářský a měnový výbor si poprvé vymění názory ohledně zvláštních úkolů Evropské centrální banky týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi. Členové povedou debatu o změnách Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a přijmou návrh zprávy „Směrem k integrovanému evropskému trhu pro platby kartou, přes internet a mobil“.
 • V rámci Výboru regionů zasedá komise pro územní kohezní politiku.
 • K diskuzi usedne Rada evropských obcí a regionů ve španělském Cadizu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá schůzi v rámci Veřejného fóra WTO v Ženevě k projednání tématu „Občanská společnost v akci - monitoring udržitelného rozvoje a širší záběr FTA: Poučení ze zkušeností EU“. 

 

Čtvrtek 27. září

 • Pokračuje neformální setkání ministrů obrany, konference národních akreditačních útvarů a pracovní akce radních pro vnější vztahy.
 • Kyperské předsednictví zorganizuje seminář určený pro NGOs.
 • V kyperské Nicosii bude zahájena 4. konference profesionálních služeb, která umožní setkání firem, bank, mezinárodních korporací a vlády za účelem výměny zkušeností a informací o mezinárodních trendech.
 • Členové „Studijní skupiny pro letové poplatky" Rozšířeného výboru usednou k diskuzi v Limassolu.
 • Během neformálního setkání v Limassolu naváží pracovní vztahy ředitelé Útvaru rozvoje venkova.
 • Pokračuje 67. valné shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
 • Evropská komise se setká k přijetí strategie Cloud computing za účelem rozšířit celosvětovou internetovou síť a podpořit zaměstnanost a k přijetí měsíčního balíčku týkajícího se porušení smlouvy.
 • K debatě o budoucnosti leteckého průmyslu a k podání návrhů na podporu konkurenceschopnosti tohoto odvětví zasednou členové Komise.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu uspořádá pracovní workshop.
 • Pokračuje setkání Rady evropských obcí a regionů ve španělském Cadizu.
 • Proběhne debata o vydaném návrhu stanoviska Výboru regionů k návrhu Komise „Obnovitelné zdroje energie: významný hráč na evropském trhu s energií."
 • K 15. setkání dojde mezi členy Komise pro vzdělání, mládež, kulturu a výzkum.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru se setkají k projednání reformy Společné zemědělské politiky a na schůzi věnované budoucnosti Evropské unie následované debatou.
 • Evropská lidová strana pořádá seminář Mládeže Evropské lidové strany s názvem „Evropská kooperace“.

 

tek 28. září

 • Zasednou členové Coreperu I.
 • Nadále pokračuje konference národních akreditačních útvarů, seminář určený pro NGOs a pokračuje diskuze členů „Studijní skupiny pro letové poplatky" Rozšířeného výboru a neformální setkání ředitelů Útvaru rozvoje venkova.
 • Kyperské předsednictví pořádá v Nicosii konferenci na téma Mezinárodní den družstev organizovanou s cílem nejen zvýšit povědomí o přispění družstev k celkovému rozvoji, ale také podpořit jejich formaci a růst a inspirovat vlády k přípravě politik a pravidel pro jejich efektivnější fungování.
 • Pokračuje 67. valné shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.
 • Pokračuje setkání Rady evropských obcí a regionů ve španělském Cadizu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Nicosii setkání pracovních skupin k projednání evropské situace a návrhů k posílení evropských ekonomik a evropského rozpočtu pro růst a zaměstnanost a v Lisabonu konferenci Útvaru pro pracovní trh věnovaná tématu „Reformy pracovního trhu v reakci na krizi."
 • Pokračuje seminář Mládeže Evropské lidové strany s názvem „Evropská kooperace."
 • Probíhá setkání Politického a bezpečnostního výboru.

 

SObota 29. září

 • Pokračuje konference na téma Mezinárodní den družstev organizovaná kyperským předsednictvím a seminář Mládeže Evropské lidové strany s názvem „Evropská kooperace".

 

NEděle 30. září

 • Dále pokračuje seminář Mládeže Evropské lidové strany s názvem „Evropská kooperace".
 • V rámci Senátu ČR se členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslankyně Gajdůšková a poslanec Lebeda, zúčastní čtvrtého zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve dnech 30.9. - 5. 10. 2012. ve Štrasburku.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01.10.2012            Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020

Do 05.10.2012            Státní podpora malým a středním podnikům při přístupu k rizikovému kapitálu

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích - směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020?.

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/09/20
 
 


< Archív novinek