Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 1. října - 7. října 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem například Výbor pro ústavní záležitosti, jenž uspořádá workshop s názvem „Výzvy víceúrovňového řízení EU“ se zaměřením na fungování vnitřního trhu. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná jaderné zátěžové testy a Rozpočtový výbor změny návrhu rozpočtu pro rok 2013. V úterý pořádá Komise konferenci věnovanou Nástroji pro propojení Evropy a ve středu představí návrh „Vnitřní trh II: Společně k růstu prostřednictvím prohloubení vnitřního trhu v oblasti služeb, růstu, zaměstnanosti a soudržnosti“. V úterý uspořádají zástupci Aliance liberálů a demokratů pro Evropu seminář s názvem „Elektrická mobilita - budoucí výzvy pro automobilový průmysl“. EHSV ve čtvrtek pořádá konferenci věnovanou problematice a konkurenceschopnosti dřevozpracujícího a nábytkářského sektoru a členové Výboru pro evropské záležitosti PS se budou zabývat mj. pozicemi, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 18. a 19. října 2012. Ve čtvrtek pořádá CEBRE společně s partnery panelovou diskuzi na téma „Jednotný evropský patent“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 1. října

 • Předseda Komise zahájí v Lisabonu soutěž o Evropskou cenu za sociální inovace s cílem posílit povědomí o potenciálu inovací a jejich vlivu na růst, rozvoj podnikání a řešení současných ekonomických výzev.
 • V rámci Výboru regionů zasedne komise pro přírodní zdroje k projednání otázek týkajících se spotřebitele a udržitelné zemědělské produkce.
 • Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE-NGL) pořádají v kyperské Nicosii tzv. pracovní dny za účelem diskutovat o problémech Kypru, Středního východu a pokroku Kyperského předsednictví.

Úterý 2. října

 • V rámci kyperského předsednictví se uskuteční „Evropský den hospodářské soutěže“.
 • Komise pořádá konferenci věnovanou Nástroji na propojení Evropy“.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci se setkají na mimořádné schůzi se zástupci delegace zemí Magrebu k debatě o vztazích mezi EU a Tuniskem.
 • Členové Smíšeného poradního výboru v rámci EHSV poprvé usednou k provedení monitoringu vývoje přístupových jednání s Černou Horou.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu uspořádá seminář s názvem „Elektrická mobilita- budoucí výzvy pro automobilový průmysl“ za účelem objasnit modely inovací, výzkumu a vývoje v konkrétních zemích a adaptaci systémů mobility osob a zboží coby podmínek strategie „Evropa 2020“.
 • Pokračují tzv. pracovní dny skupiny GUE/NGL.
 • Představitelé Evropského parlamentu a národních parlamentů si vymění názory o budoucnosti a integraci Evropské unie v kontextu současné ekonomické krize.
 • Proběhne jednání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 3. října

 • Uskuteční se jednání zástupců Coreperu I.
 • V kyperské Nicosii proběhne 18. fórum členů Národní etické rady věnované tématům etiky v souvislosti se vzděláváním, výzkumnou činností, inovacemi a správou dat.
 • Zasedne kolegium komisařů a komisař Barnier uspořádá tiskovou zprávu k návrhu „Vnitřní trh II: Společně k růstu prostřednictvím prohloubení vnitřního trhu v oblasti služeb, růstu, zaměstnanosti a soudržnosti“.
 • K diskuzi o rovnosti pohlaví usednou členové Evropského parlamentu.
 • Očekává se projednání a přijetí změn k návrhu rozpočtu pro rok 2013 členy Rozpočtového výboru.
 • EHSV pořádá konferenci na téma „Sociální podniky a strategie Evropa 2020: inovativní řešení pro udržitelnost Evropy“.
 • Pokračují tzv. pracovní dny skupiny GUE/NGL.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu povede debatu s názvem „Oživení Evropy - naše alternativní vize budoucnosti“ se zaměřením na politické, akademické a kulturní aspekty.

Čtvrtek 4. října

 • V rámci Rady EU se v Lucemburku uskuteční pracovní setkání ministrů Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.
 • Členové Rady pro výzkum (ERC) svolají plenární zasedání se zástupci jednotlivých organizačních složek.
 • V Pafosu se odehraje první jednání členů útvaru „CSDP Olympiad“ představující evropskou iniciativu k výměně mladých úředníků inspirovanou programem Erasmus.
 • Pokračuje fórum členů Národní etické rady.
 • Jednání týkající se mimo jiné problematiky jaderných zátěžových testů uspořádají za účasti koordinátorů a komisaře Oettingera členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
 • Proběhne workshop členů Výboru pro ústavní záležitosti s názvem „Výzvy víceúrovňového řízení EU“ se zaměřením na evropskou integraci, dilema hospodářské a měnové unie, princip subsidiarity a vnitřní trh.
 • Pokračuje schůze členů Rozpočtového výboru k projednání rozpočtu pro rok 2013.
 • Proběhne společná konference Evropského hospodářského a sociálního výboru, Komise a Evropského parlamentu věnovaná problematice dřevozpracujícího a nábytkářského sektoru a konkurenceschopnosti tohoto odvětví s cílem provést úpravy v současném právním rámci.
 • Pokračují tzv. pracovní dny skupiny GUE/NGL.
 • Pracovně se setkají členové Skupiny evropských konzervativců a reformistů.
 • Členové Výboru pro evropské záležitosti uspořádají 34. schůzi k projednání mimo jiné změny směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty v případě poukázek, řešení problémů úvěrových a investičních institucí a vybírání silničních poplatků.
 • Guvernéři Evropské centrální banky zveřejní na setkání ve Slovinsku strategii monetární politiky Eurozóny. Poté proběhne tisková konference.
 • CEBRE s partnery pořádá panelovou diskuzi na téma „Jednotný evropský patent“.

tek 5. října

 • Zasednou členové Coreperu I.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Rady pro výzkum.
 • Pokračuje fórum členů Národní etické rady.
 • Pokračuje jednání členů útvaru „CSDP Olympiad“.
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů zorganizuje setkání tzv. „Skupiny partnerství mezi Evropským parlamentem a Taiwanem“.
 • Dojde k představení členů a činnosti neformální pracovní skupiny specializované na tvorbu rizikové politiky.
 • K jednání usednou členové politického a bezpečnostního výboru.

SObota 6. října

 • Neočekávají se žádné důležité události.

NEděle 7. října

 • Neočekávají se žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01.10.2012            Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020

Do 05.10.2012            Státní podpora malým a středním podnikům při přístupu k rizikovému kapitálu

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 01/10/2012.

 

 < Archív novinek