Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 8. října - 14. října 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem například Hospodářský a měnový výbor, jež se bude v pondělí věnovat akčnímu daňovému programu v EU a v úterý zlepšení přístupu malých a středních podniků k financím a návrhu stanoviska ke společné evropské právní úpravě prodeje. V pondělí projedná Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku návrh stanoviska ke změně směrnice o povinném auditu účetních závěrek a  v úterý Výbor pro zaměstnanost a sociální věci sociální odpovědnost podniků. Ve středu se členové Výboru pro zahraniční věci budou zabývat vztahy EU s Kazachstánem a Ruskem a členové Výboru pro mezinárodní obchod dohodami mezi EU a Kanadou a USA. Členové téhož výboru přijmou ve čtvrtek návrh stanoviska k přepracovanému znění „Unijního celního kodexu Společenství“ a návrh usnesení k obchodním vyjednáváním mezi EU a Japonskem. V pondělí a úterý se setkají ministři financí a hospodářství, ve čtvrtek a v pátek ministři průmyslu. Tento týden se také konají otevřené dny Výboru regionů a plenární zasedání Výboru regionů, které bude věnováno mimo jiné programu pro konkurenceschopnost podniků a veřejným zakázkám. Komise přijme tzv. „Balíček rozšíření EU 2012“, projedná vztahy EU s Kosovem a Chorvatskem a Sdělení k průmyslové politice.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 8. října

 • V Lucemburku se setkají ministři financí zemí Eurozóny k projednání záležitostí souvisejících s hospodářskou a měnovou unií.
 • Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu na Kypru pořádají konferenci věnovanou kyperskému předsednictví.
 • Výbor regionů pořádá tzv. „Open Days“.
 • Členové Výboru pro rozvoj si vymění názory ohledně strategie EU v oblasti lidských práv a možnosti zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci usednou k projednání kompromisních pozměňovacích návrhů k tzv. „Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro období 2014–2020“, dále uzavírání koncesních smluv a programu „ERASMUS PRO VŠECHNY“. Také projednají pozměňovací návrhy k programu „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ a ke změně „Směrnice o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému pro vnitřní trh“.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu projednají návrh zprávy o zavedení akčního programu pro oblast daní v EU pro období 2014–2020 a vymění si názory s komisařem pro hospodářskou soutěž.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku přistoupí k jednání o pozměňovacích návrzích ke zřízení programu „Horizont 2020“, zavedení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020, strategickému programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu a k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v období 2014–2018, který doplňuje Horizont 2020. Budou se věnovat také návrhu stanoviska ke změně směrnice o povinném auditu účetních závěrek.
 • Proběhne plenární zasedání členů Výboru regionů, kteří povedou debatu na téma hospodářská obnova, politika soudržnosti a strategie Evropa 2020, konkrétně se budou zabývat rolí regionů a měst.
 • Zástupci Evropské centrální a Federální rezervní banky města New York se účastní ve Frankfurtu konference s názvem „Bankovní financování - Trhy, nástroje a důsledky pro firemní úvěry a reálnou ekonomiku“.
 • Členové senátu budou v Bruselu participovat na setkání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci za účelem projednání reformy pro ochranu dat.

Úterý 9. října

 • Ministři Rady pro hospodářské a finanční záležitosti povedou v Lucemburku jednání věnované řešení krize v Portugalsku, dani z finančních transakcí a změnám monitoringu implementace Evropského semestru a přípravám zasedání G20.
 • Pokračuje konference věnovaná CY PRES.
 • V Limassolu se setkají členové pracovní skupiny Evropského portálu pracovní mobility.
 • V Nicosii se setkají generální ředitelé a pracovníci zabývající se městským vývojem s cílem podpořit sociální integraci v EU.
 • V Lucemburku se uskuteční jednání ministrů Rady pro hospodářské a finanční záležitosti.
 • Ve Výboru regionů pokračují tzv. „Open Days“.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj EP přijmou návrh stanoviska „ERASMUS PRO VŠECHNY“ a dále si vymění názory s komisařem pro rozvoj o dosažení rozvojových cílů tisíciletí a výhledu do budoucna.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají návrh zprávy týkající se zlepšení přístupu MSP k financování a pozměňovací návrh k programu „Směrem ke skutečné HMU“.  Přijmou návrh stanoviska k společné evropské právní úpravě prodeje, návrh zprávy věnované sankcím za manipulaci s trhem a zprávy „Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2012“.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci přijmou návrh stanoviska ve formě dopisu k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k uzavírání koncesních smluv, k programu „ERASMUS PRO VŠECHNY“, programu „Směrem ke skutečné HMU“ a ke směrnici o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci. Proběhne také výměna názorů k sociální odpovědnosti podniků.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou hlasovat o mandátu k jednání o bezpečnosti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři a přijmou návrh zprávy o nástroji pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti. Také projednají pozměňovací návrhy k transevropským telekomunikačním sítím.
 • Členové Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se v rámci meziparlamentního setkání výborů budou věnovat debatě o reformě evropského rámce ochrany údajů s názvem „Budování důvěry v digitálním, globálním světě“.
 • V rámci plenárního zasedání Výboru regionů projednají jeho členové nový finanční rámec pro období po roce 2013, program pro konkurenceschopnost podniků a MSP (2014 - 2020), téma veřejných zakázek, program „Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU“.
 • Představitelé skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance organizují seminář věnovaný posílení role národů a regionů.
 • Pokračuje konference ECB a Federální rezervní banky NYC.
 • Členové Senátu se i nadále účastní debaty o reformě ochrany dat a místopředsedkyně Stálé komise Senátu se účastní „Open days“ Výboru regionů s cílem debatovat o kohezní politice.
 • Proběhne setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 10. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Ministři Rady pro konkurenceschopnost povedou v Lucemburku jednání na téma výzkum a inovace, Horizont 2020 a ustanovení „Oblasti evropského výzkumu“ do roku 2014.
 • V rámci kyperského předsednictví se v Limassolu setkají členové pracovní skupiny Evropského portálu pracovní mobility.
 • Pokračují tzv. „Open days“.
 • Komisaři budou v kolegiu přijímat Sdělení k průmyslové politice, „Balíček rozšíření EU 2012“ a zprávu o pokroku v jiných kandidátských zemích. Projednají studii věnovanou Stabilizační a asociační dohodě s Kosovem a přístupovým přípravám Chorvatska.
 • Proběhne druhá výměna názorů členů Výboru pro zahraniční věci na téma doporučení dohody EU s Kazachstánem a Ruskem. Členové také zváží přijetí Společného informačního systému pro vnější vztahy a prodiskutují návrh energetického plánu do roku 2050. Dojde také na prezentaci komisaře Štefana Füle týkající se „Balíčku rozšíření EU 2012“.
 • Proběhne workshop členů Výboru pro mezinárodní obchod věnovaný komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou. Členové téhož výboru si vymění názory ohledně přidělování celních kvót na dovoz dřeva z Ruska do EU, zváží návrh doporučení dohody o celní spolupráci mezi EU a Kanadou, doporučení dohody mezi EU a USA o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska a další makrofinanční pomoci Gruzii.
 • Proběhne debata členů Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k zadávání veřejných zakázek, jednání o návrhu stanoviska k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a projednání kompromisních pozměňovacích návrhů k dotvoření jednotného digitálního trhu a k rozvoji transevropské dopravní sítě.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj přijmou návrh stanoviska k transevropské dopravní a telekomunikační síti, k podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, k zadávání veřejných zakázek, k organizaci společného trhu se zemědělskými produkty, k nástroji pro propojení Evropy, k přístupu MSP k financování, k energetickému plánu do roku 2050 a uzavírání koncesních smluv.
 • V rámci plenárního zasedání Výboru regionů předloží jeho členové návrh na založení ad hoc komise pro revizi jednacího řádu a projednají témata důchodového programu, společného strategického rámce pro období 2014-2020 a tzv. „Energetického plánu do roku 2050“. Také přistoupí k přezkumu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru a otevřeného přístupu k údajům. Ve Štrasburku také zasedne Valná hromada členů evropských regionů.
 • Pokračuje účast členů senátu na debatě o reformě ochrany dat a „Open days“.
 • Proběhne setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 11. října

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • jednání na téma průmyslu, vnitřního trhu a ochrany spotřebitele zasednou v Lucemburku ministři Rady pro konkurenceschopnost.
 • Pokračuje setkání členů pracovní skupiny Evropského portálu pracovní mobility.
 • V Protarasu proběhne setkání členů Evropské RTD sítě určené pro hodnocení výzkumných programů a inovativních strategií.
 • Pokračují tzv. „Open days“.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci přijmou návrh zprávy týkající se doporučení dohody mezi EU a Kazachstánem a Ruskem a uspořádají workshop věnovaný situaci na Ukrajině.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod si vymění názory na téma rozvojových aspektů práv k duševnímu vlastnictví týkajících se genetických zdrojů a jejich dopadu na snižování chudoby v rozvojových zemích. Budou také hlasovat o zjednodušeném postupu v rámci přidělování celních kvót na dovoz dřeva z Ruska do EU. Přijmou návrh stanoviska k přepracovanému znění „Unijního celního kodexu Společenství“, návrh zprávy o obchodních a ekonomických vztazích s USA, návrh doporučení ke změně koncesí v souvislosti se zpracováním drůbežího masa v EU, Brazílii a Thajsku a návrh usnesení k obchodním negociacím mezi EU a Japonskem. Projednají a přijmou výsledek třístranných jednání o implementaci dvoustranné ochranné doložky a stabilizačního mechanismu pro obchod s banány v rámci asociační dohody mezi EU a Střední Amerikou a přijmou návrh stanoviska k asociační dohodě mezi EU a Střední Amerikou.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou polemizovat o novém programu evropské spotřebitelské politiky, přijmou návrh zprávy o dotvoření jednotného digitálního trhu a směrnice o spotřebitelském úvěru a návrh stanoviska k rozvoji transevropské dopravní a telekomunikační sítě. Projednají návrh stanoviska k energetickému plánu do roku 2050 a budoucnosti s energií. Vymění si také názory ohledně přístupu MSP k financování.
 • V rámci 4. meziparlamentního setkání usednou členové Výboru pro regionální rozvoj spolu se zástupci parlamentů členských států k projednání politiky soudržnosti pro období 2014–2020 společného strategického rámce a smluv o partnerství.
 • Pokračuje zasedání členů Valné hromady evropských regionů.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají v Nicosii seminář na téma mediální svobody v eurostředomořském prostoru.
 • Pokračuje účast místopředsedkyně Stálé komise Senátu na „Open days“.
 • Den české energetiky, Brusel
 • Zástupce CEBRE poskytne podporu viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy, panu Kázeckému, na jednání Výkonné rady Businesseurope v Bruselu.

tek 12. října

 • Zasednou členové Coreperu I.
 • Pokračuje setkání členů Evropské RTD sítě.
 • Komise organizujíeve spolupráci s Výborem regionů konferenci na téma: „Partnerství pro biohospodářství v evropských regionech“.
 • Pokračuje zasedání členů Valné hromady evropských regionů.
 • Pokračuje seminář na téma mediální svobody v eurostředomořském prostoru.

SObota 13. října

 • Neočekávají se žádné důležité události.

NEděle 14. října

 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Nicosii konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU, které se účastní i předseda Senátu a místopředseda VEU.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 08/10/2012.

 

 < Archív novinek