Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 22. října - 28. října 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku věnované rozpočtovým a finančním záležitostem EU, rozvojové politice EU a kontrole vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití a konkrétně obchodní dohodě s Japonskem. V pondělí zasednou k jednání o společné zemědělské politice ministři Rady pro zemědělství a rybolov, ve čtvrtek a v pátek ministři Rady pro životní prostředí a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu budou mít témata o udržitelném rozvoji, mechanismu civilní ochrany, ustanovení tzv. schengenského acquis, manipulaci s trhem či ochraně finančních zájmů EU. V rámci kyperského předsednictví bude v pondělí zahájena třídenní konference sítě Enterprise Europe Network, dvoudenní konference o podpoře zaměstnanosti mládeže a dvoudenní jednání na podporu pracovního tréninku a konkurenceschopnosti podniků. V úterý proběhne konference o finančních programech EU pro období 2014-2020. Ve středu a ve čtvrtek se setkají zástupci států Středozemí s cílem posílit součinnost a zhodnotit současnou regionální situaci. K jednání zasednou také členové politických stran. Výběrem středeční diskuze Skupiny Aliance liberálů či páteční kongres členů Skupiny evropských socialistů. Členové Výboru regionů projednají ve středu záležitosti ohledně „Nástroje pro propojení Evropy“ a programu Horizont 2014-2020 a ve čtvrtek vztahy EU s Tureckem. Ve čtvrtek a pátek proběhne v rámci Celní unie diskuze o celních záležitostech EU. Ve středu se uskuteční schůze členů Výboru pro evropské záležitosti v Senátu ČR a ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 22. října

 • Ministři Rady pro zemědělství a rybolov povedou v rámci legislativního balíčku reformy společné zemědělské politiky diskuzi o návrzích týkajících se přímých plateb farmářům a změny návrhu na financování, řízení a monitorování SZP.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Paphosu každoroční konference sítě EEN.
 • Setkání pracovní skupiny Euroguidance v Larnace bude věnované otázkám celoživotního poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.
 • V Nicosii proběhne konference předsednictví na téma „Priority zaměstnanosti se zaměřením na strategickou podporu zaměstnanosti mládeže“.
 • Členové pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst se setkají v Limassolu.
 • Odehraje se jednání generálních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu na podporu pracovního tréninku a konkurenceschopnosti podniků.
 • Proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku věnované otázkám rozpočtu EU pro rok 2013, Evropskému roku občanů a budoucnosti rozvojové politiky EU.

Úterý 23. října

 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Pokračuje konference sítě EEN.
 • Pokračuje konference předsednictví na téma Priority zaměstnanosti.
 • Pokračuje setkání pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst.
 • Pokračuje setkání generálních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu pro podporu pracovního tréninku.
 • Pokračuje setkání pracovní skupiny Euroguidance.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne konference spolu se školením o evropských programech a možnostech využívání finančních příspěvků z EU v období 2014-2020 a neformální setkání členů poradního Výboru pro zaměstnanost v Nicosii.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů ve Štrasburku.
 • Komise pořádá ve spolupráci s dánským Ministerstvem vědy, inovací a vysokoškolského vzdělávání konferenci „Innova 2012“ v Kodani za účelem otestování evropské politiky inovací.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu věnované víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020, protokolu k evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi ES a Izraelem, režimu Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci a rezoluci o obchodní dohodě mezi EU a Japonskem.
 • Proběhne setkání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 24. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Pokračuje konference sítě EEN.
 • V Nicosii proběhne neformální setkání členů poradního Výboru pro zaměstnanost.
 • Zástupci států Středozemí se setkají s cílem sjednotit úsilí o zajištění budoucnosti Středozemí, posílit součinnost a zhodnotit současnou situaci.
 • Pokračuje konference „Innova 2012“.
 • V rámci Výboru regionů zorganizují ve Valencii členové Výboru pro politiku územní soudržnosti seminář věnovaný účinku tzv. Nástroje pro propojení Evropy v kontextu územní soudržnosti a v Paříži proběhne konference s názvem „Území hranice, regionální a národní politiky, koordinace programu Horizont 2014-2020“.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají veřejné slyšení věnované tématu občanské společnosti, prevence a snížení potravinových ztrát a potravinového odpadu.
 • Zástupci Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu organizují ve Štrasburku seminář „Směrem k roku 2014: jediné sídlo Evropského parlamentu a volby do Evropského parlamentu“ k diskuzi o změně Lisabonské smlouvy, alternativách sídla ve Štrasburku a zlepšení komunikace se členy národních parlamentů a médii.
 • Proběhne setkání Skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Štrasburku.
 • Proběhne 36. schůze Výboru pro evropské záležitosti Senátu ČR.

Čtvrtek 25. října

 • Ministři Rady pro životní prostředí projednají v Lucemburku návrh směrnice týkající se recyklace lodních plavidel a zváží přijetí závěrů v souvislosti s nadcházející konferencí OSN „Rio+20“ o udržitelném rozvoji.
 • Ministři Rady pro spravedlnost a vnitřní věci podebatují v Lucemburku o návrhu rozhodnutí o „Unijním mechanismu civilní ochrany“ a o uplatňování ustanovení schengenského acquis.
 • Pokračuje setkání zástupců států Středozemí.
 • Členové pracovní skupiny v rámci Celní unie se setkají v Limassolu k diskuzi o celních záležitostech EU.
 • V Nicosii proběhne setkání zpravodajů skupiny Informačního systému EU o sociální ochraně.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu.
 • Členové pracovní skupiny v rámci Výboru regionů projednají vztahy EU s Tureckem.
 • Pokračuje setkání členů Skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Štrasburku.
 • Proběhne 35. schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

tek 26. října

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Ministři Rady pro spravedlnost a vnitřní věci povedou v Lucemburku debatu o návrzích Směrnice o trestních sankcích za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a Směrnice o ochraně finančních zájmů EU.
 • Pokračuje diskuze Celní unie.
 • Pokračuje setkání zpravodajů Informačního systému EU.
 • Členové Dohodovacího výboru zasednou k překlenutí nesouladu v rámci principu spolurozhodování mezi Evropským parlamentem a Radou EU.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v Bukurešti konference věnovaná návrhu směrnice „Program kreativní Evropy 2014-2020: příspěvek kulturních a tvůrčích odvětví k udržitelnému růstu v EU“ s cílem podpořit sociální dialog mezi akcionáři.
 • Ve Francii proběhne kongres Skupiny evropských socialistů.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

SObota 27. října

 •  Pokračuje kongres Skupiny evropských socialistů.

NEděle 28. října

 • Pokračuje kongres Skupiny evropských socialistů.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 04.11.2012            Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací

Do 05.11.2012            Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice

Do 13.11.2012            Konzultace na téma  reformy struktury bankovního sektoru v EU v rámci vnitřního trhu

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21.12.2012            Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28.12.2012            Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04.01.2013            Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 22/10/2012.

 < Archív novinek