Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 5.-11. listopadu 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu tohoto týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Hospodářský a měnový výbor, jenž se bude v pondělí věnovat oblasti daní a hospodářské soutěže v EU, a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který se bude zabývat Nástrojem pro propojení Evropy, uzavíráním koncesních smluv a bezpečností energetického a ocelářského průmyslu v EU. V pondělí proběhne dvoudenní summit mezi zástupci EU a Asií (ASEM) a dvoudenní konference věnovaná programu Horizont 2020. V úterý se Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu zaměří na strategii digitální svobody, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci na zlepšení přístupu MSP k financování a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na oblast jednotného trhu EU a cel. Téhož dne Výbor pro mezinárodní obchod projedná dvoustranné investiční dohody mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, současný stav trojstranných jednání a sociální odpovědnost podniků. Dále se bude věnovat dohodám EU s Kolumbií a Peru, konkurenceschopnosti v odvětví bavlny, přístupu MSP k úvěrům a vztahům mezi EU a Irákem. Evropská komise vydá ve středu ekonomickou předpověď pro období 2012-2014 a ve čtvrtek přijme akční plán věnovaný automobilovému průmyslu. V pátek se setkají členové Rady pro finanční a hospodářské otázky s cílem projednat rozpočet EU pro rok 2013.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů


Pondělí 5. listopadu 

 • Členové Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) pořádají ve Vientiane 9. summit tzv. Asijsko-evropského setkání (ASEM) k diskuzi o záležitostech společného zájmu (příkladem potravinová a energetická bezpečnost, udržitelný rozvoj, krize, sociálně-kulturní záležitosti a budoucnost ASEM). 
 • V Nicosii se v rámci kyperského předsednictví koná konference věnovaná příspěvku Marie Sklodowska-Curie k programu Horizont 2020 a podpoře strategie Evropa 2020.
 • Ve Štýrském Hradci se konají tzv. „Dialogy občanů“ za účasti místopředsedkyně Komise a rakouského místokancléře.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají pozměňovací návrhy ke stanovení akčního programu pro oblast daní v EU pro období 2014-2020 (FISCALIS) a k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednají pozměňovací návrhy k tzv. „Nástroji pro propojení Evropy“. Dále proběhne elektronické hlasování o přijetí pozměňovacích návrhů a mandátu pro vyjednávání „Transevropské telekomunikační sítě“, hlasování o přijetí návrhu stanoviska k úloze politiky soudržnosti EU a jejích subjektů při provádění nové evropské energetické politiky a návrhu stanoviska k uzavírání koncesních smluv. Členové dále přijmou otázku týkající se vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v EU a ocelářského průmyslu EU.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají návrh stanoviska k politice hospodářské soutěže 2011 a pozměňovací návrhy k uzavírání koncesních smluv a k zadávání veřejných zakázek. 
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise ve Velké Británii konferenci k diskuzi o roli a budoucnosti Velké Británie uvnitř jednotného trhu EU.

Úterý 6. listopadu

 • Pokračuje 9. summit tzv. Asijsko-evropského setkání (ASEM). 
 • V rámci Rady EU proběhne v Nicosii neformální setkání ministrů pro kohezní politiku. 
 • Pokračuje konference věnovaná příspěvku Marie Sklodowska-Curie. 
 • V rámci kyperského předsednictví se v Limassolu setkají členové Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů a proběhne konference na podporu spolupráce politických a celních center členských států EU. 
 • Zástupci Evropského účetního dvora pořádají tiskové setkání týkající se jejich zprávy věnované implementaci rozpočtu EU pro rok 2011. 
 • Členové Výboru pro zahraniční věci přijmou návrh zprávy „Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU“ a návrh stanoviska k dokumentu „Energetický plán 2050, budoucnost s energií“. 
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod projednají postoj Rady k tzv. přechodné úpravě pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Dále si vymění názory ohledně současného stavu trojstranných jednání, projednají návrh stanoviska k sociální odpovědnosti podniků a povedou debatu se zástupci OECD o obchodu s investicemi v rozvojových zemích. Projednají pozměňovací návrhy ohledně obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru a návrh usnesení k udržitelnosti odvětví bavlny. Budou také hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Financování obchodu a investování malých a středních podniků EU: snadnější přístup k úvěru na podporu internacionalizace“, o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, o návrhu stanoviska k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem a o uzavírání koncesních smluv; 
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají pozměňovací návrhy k dokumentu „Veřejné finance v EMU - 2011 a 2012“ a návrh zprávy „Rámec záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků“. Poprvé si vymění názory ohledně informačních dokumentů o investičních produktech a o zprostředkování pojištění. Také přijmou návrh zprávy „Proveditelnost zavedení dluhopisů stability“. 
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednají pozměňovací návrhy ke zlepšení přístupu MSP k financování. Budou jednat s Radou o „Programu pro sociální změny a inovace“ a také o Evropském sociálním fondu. Dále přijmou návrh zprávy „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na období 2014–2020“. 
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají pozměňovací návrhy ke změně směrnice o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Dále budou hlasovat o přijetí zprávy týkající se harmonizace právních předpisů členských států v souvislosti s dodáváním pyrotechnických výrobků a měřidel na trh. Také projednají návrh zprávy o správě jednotného trhu, o zavedení akčního programu pro oblast cel v EU pro období 2014-2020 (CUSTOMS) a pozměňovací návrhy ke zlepšení přístupu MSP k financování. 
 • Proběhne veřejné slyšení členů skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu věnované iniciativě Komise týkající se udržitelného rozvoje rybářských oblastí. 
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se odehraje konference věnovaná zapojení osob s mentálními a jinými problémy do pracovního procesu. 
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 7. listopadu  

 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Limassolu 87. valné shromáždění členů Rady evropských energetických regulátorů, setkání centrálních koordinačních jednotek pro celní spolupráci a konference na podporu spolupráce politických a celních center členských států EU.
 • Evropská komise vydá ekonomickou předpověď pro období 2012-2014 zahrnující statistiky věnované mimo jiné HDP, inflaci, zaměstnanosti a veřejným financím 27 členských států, EU jako celku a Eurozóny. 
 • Proběhne setkání členů skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu k diskuzi o výhodách a nevýhodách kvót navrhovaných Komisí v rámci připravované směrnice o rovnosti zastoupení žen a mužů v představenstvech velkých podniků.
 • Členové Výboru regionů budou diskutovat o návrhu stanoviska k návrhu směrnice „Statut a financování evropských politických stran a nadací“. 
 • Proběhne 37. schůze členů Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR (téma nucená sterilizace).

Čtvrtek 8. listopadu

 • Pokračuje setkání centrálních koordinačních jednotek pro celní spolupráci.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Nicosii konference s názvem „Strategie EU 2020“ za účelem debaty mezi zástupci odborů a jiných zájmových skupin o společných budoucích akcích v oblastech společného zájmu. 
 • Evropská komise přijme plán tzv. „Automobily 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl“ s cílem podpořit obchodní podmínky, zvýšit konkurenceschopnost v globálním měřítku, posílit mobilitu a vyřešit situaci do budoucna prostřednictvím výzkumné činnosti a inovací. 
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku organizují workshop „Obnovitelné zdroje energie v rámci evropského jednotného trhu s energií“.
 • Členové Rady guvernérů Evropské centrální banky zasednou ve Frankfurtu k jednání o přijetí rozhodnutí týkajícího se měnové politiky Eurozóny a poté povedou tiskovou konferenci. 
 • V Berlíně proběhne valné shromáždění členů Asociace evropských hraničních regionů.

Pátek 9. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu I. 
 • Členové Rady pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN) projednají rozpočet EU na rok 2013 a na toto téma rovněž zasedne dohodovací výbor. 
 • Pokračuje konference „Strategie EU 2020“. 
 • Proběhne seminář členů skupiny Evropská lidová strana. 
 • Členové Zelených/Evropské svobodné aliance zorganizují v Aténách veřejnou konferenci na téma řešení současné krize v EU. 
 • Pokračuje valné shromáždění členů Asociace evropských hraničních regionů. 
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

SObota 10. listopadu
Neplánují se žádné důležité akce.

 

NEděle 11. listopadu
Neplánují se žádné důležité akce.


Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.11.2012            Konzultace na téma  reformy struktury bankovního sektoru v EU v rámci vnitřního trhu

Do 29.11.2012            Konzultace na téma „Možný rámec pro regulaci tvorby a používání ukazatelů sloužících jako měřítka pro finanční a jiné smlouvy“

Do 14.12.2012            Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21.12.2012            Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23.12.2012            Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28.12.2012            Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04.01.2013            Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 5/11/2012.

 < Archív novinek