Archív novinek

Možnosti zapojení do programů vnější pomoci EU zaměřených na rozvojovou spolupráci


 

Evropská komise nabízí především prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro rozvojovou spolupráci řadu možností, jak se zapojit se do programů vnější pomoci zaměřených na rozvojovou spolupráci se třetími zeměmi. Jedná se jak o tzv. „měkké“ projekty, zaměřené zejména na posilování kapacit místních orgánů či implementaci rámcových strategií, tak o „tvrdé“ projekty, zaměřené zejména na zvyšování životní úrovně ve třetích zemích. CEBRE ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vypracovalo přehled možností, jak se do rozvojové spolupráce zapojit a prosadit se tak na podnikatelsky zajímavých třetích trzích. Zatímco zakázky na dodávky se realizují prostřednictvím pravidelně zveřejňovaných výzev, v oblasti služeb se firmám nabízí především možnost stát se součástí konsorcia nebo subdodavatelem firem, které jsou zapojené do rámcových kontraktů EU.

 

  

Afghánistán

Na začátku října otevřela Evropská komise výzvu na dodávky zboží pro podporu Ministerstva zdravotnictví v Kábulu. Výzva je rozdělena do tří oblastí, a to na IT a síťové vybavení, nábytek a další kancelářské vybavení a generátory, elektrické transformátory, UPS zařízení a další elektrické vybavení.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133488/C/SUP/AF

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

Na oblast zdravotnictví je zaměřen i další program, který si klade za cíl podpořit afghánskou vládu ve snaze zlepšit zdravotní stav obyvatel země, zejména prostřednictvím většího rozšíření poskytované veřejné zdravotní péče. Program je rozdělen na několik částí, které se zaměřují na implementaci národních zdravotních a prevenčních plánů, zajištění technické podpory, podporu reforem veřejných nemocnic, posílení kapacit zdravotnického personálu, rozvoj dalších politik souvisejících s rozšířením zdravotní péče atd. Evropská komise přispívá na program částkou 125 000 000 EUR.

 

Referenční číslo: DCI-ASIE/2011/023-451

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

Další program EU zaměřený na Afghánistán si klade za cíl vytvořit prosperující a stabilní zemědělské komunity pomocí zvýšení množství a hodnoty zemědělské produkce. Zaměřit se přitom chce především na zlepšení kvality zemědělské půdy. V rámci programu je financována řada aktivit zaměřených na technickou spolupráci s příslušnými afghánskými ministerstvy, zlepšení vodohospodářské správy, posílení kapacit pracovníků Ministerstva zemědělství, zapojení soukromého sektoru do tvorby zemědělských politik atd. EU na program přispívá celkem částkou 60 000 000 EUR.

 

Referenční číslo: DCI/2012/023-449

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Alžírsko

Evropská komise se chystá otevřít výzvu na vypracování studie týkající se vytvoření schématu sanačního systému v Alžírsku. Zpracovatel nejprve diagnostikuje současnou situaci, navrhne několik variant řešení, z nichž se poté vybere jedno, které bude sloužit jako základ pro vytvoření národního schématu sanačního systému. Rozpočet na tuto výzvu je 2 000 000 EUR a výzva by měla být otevřena v průběhu listopadu 2012.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133507/D/SER/DZ

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Burkina Faso

Evropská komise schválila 23. října 2012 projekt na podporu fotovoltaických elektráren, což by mělo snížit závislost státu na dodávkách energie z vnějšku, zlepšit systém distribuce elektřiny, podpořit další zavádění fotovoltaických elektráren a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Výsledkem výzvy by mělo být postavení fotovoltaické elektrárny o výkonu 22 MWc, která bude rozvádět elektřinu do dalších oblastí země. Součástí výzvy je i posilování kapacit a technická asistence. Příspěvek EU do projektu činí 25 000 000 EUR.

 

Referenční číslo: CRIS BF/FED/24177

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Čad

Evropská komise vyhlásila výzvu, jejímž cílem je vytvoření plánů místního rozvoje v několika regionech Čadu v rámci Programu pro místní rozvoj a správu přírodních zdrojů (PADL-GRN). Cílem je zlepšit životní podmínky obyvatel žijících v těchto regionech a zajistit potravinovou bezpečnost a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Na výzvu je vyčleněno 3 048 980 EUR a termín pro předložení návrhů je 28. ledna 2013.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133-323/M/ACT/TD

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Egypt

Evropská komise vyhlásila výzvu na podporu dodávek vody a sanitačních systémů v Egyptě v rámci programu IWSP II (Improved water and wastewater service programme – Phase II). Zhruba 10 000 000 EUR bude využito především na zvýšení dodávek vody z 80% na 99% a sanitačních služeb z 12% na 40% jak v městských, tak ve venkovských oblastech. Dalším cílem výzvy je zlepšit kapacity co se týče plánování, implementace a provozu firem zaměřených na vodohospodářskou správu a zlepšit jejich technickou výkonnost.

 

Referenční číslo: ENPI/2012/023-390

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Filipíny

Evropská komise se snaží podpořit účast evropských podniků, zejména malých a středních, na filipínském trhu a diverzifikovat export a investice. Cílem této iniciativy je usnadnit přístup na filipínský trh pomocí prosazování zájmů u filipínské vlády, podnikatelského sektoru a dalších zúčastněných stran. Zároveň se snaží ukázat Filipíny jako atraktivní trh pro evropské podniky, který má velký potenciál růstu a který se může stát branou pro ostatní země v Jihovýchodní Asii. Výsledkem by mělo být posílení exportu a vyšší zastoupení evropských na Filipínách.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133465/L/ACT/PH

Otevřeno do 20.12.2012.

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Ghana

Evropská komise se chystá v prosinci tohoto roku otevřít výzvu na dodávku laboratorního vybavení a vybavení metrologických pracovišť pro testovací a kalibrační laboratoře v Ghaně. Výzva bude rozdělena na několik částí, jako například základní laboratorní vybavení, chromatografy, analyzátory, váhy a závaží, mrazáky, lednice, inkubátory atd.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133510/D/SUP/GH

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Indonésie

Evropská komise se snaží podpořit účast evropských podniků, zejména malých a středních, na indonéském trhu a diverzifikovat export a investice. Cílem této iniciativy je usnadnit přístup na indonéský trh pomocí prosazování zájmů u indonéské vlády, podnikatelského sektoru a dalších zúčastněných stran. Zároveň se snaží ukázat Indonésii jako atraktivní trh pro evropské podniky, který má velký potenciál růstu a který se může stát branou pro ostatní země v Jihovýchodní Asii. Výsledkem by mělo být posílení exportu a vyšší zastoupení evropských v Indonésii.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133506/L/ACT/ID

Otevřeno do 7.1.2013.

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Kazachstán

V rámci Ročního akčního programu pro Kazachstán vyhlašuje Evropská komise výzvu na posílení právních norem a reformu soudnictví prostřednictvím skutečné implementace národních politik souvisejících s polidštěním justičního systému. Reforma se zaměřuje především na zvýšení ochrany práv jednotlivců a na přiblížení se evropským a mezinárodně schváleným standardům v oblasti ochrany lidských práv. EU vyčlenila na tuto oblast 12 000 000 EUR.

 

Referenční číslo: DCI-ASIE/2012/023-120

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Kuba

Evropská komise připravuje v rámci Ročního akčního programu pro Kubu výzvy zaměřené na dvě oblasti. První z nich je podpora potravinové bezpečnosti na Kubě a cílem je posílit decentralizovaný systém správy potravinové bezpečnosti a zlepšit technické, environmentální a socio-ekonomické kapacity malých farem, družstev a dalších soukromých subjektů Na tuto oblast je vyčleněno 9 500 000 EUR. Druhou oblastí je usnadnění výměny expertních poznatků, zkušeností a studií s Kubou. Výsledkem by mělo být posílení administrativních kapacit kubánských institucí, tak aby se mohla implementovat vybrané oblasti ekonomické reformy. Dalším cílem je posílit vztahy mezi Kubou a EU v oblastech, které jsou významné pro obě strany. Na tuto oblast je vyčleněno 3 500 000 EUR.

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Libanon

Evropská komise připravuje vyhlášení výzvy na technickou podporu pro posílení kapacit strategického plánování na vybraných ministerstvech v Libanonu. Konkrétně se bude jednat o Ministerstvo sociálních věcí, Ministerstvo turismu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo průmyslu. Cílem výzvy je podpořit efektivitu a zodpovědnost ministerstev a zlepšit koordinační kapacitu v různých oblastech. Na výzvu je vyčleněno 950 000 EUR a měla by být otevřena v průběhu listopadu 2012.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133515/D/SER/LB

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

  
 

Malajsie 

Evropská komise se snaží podpořit účast evropských podniků, zejména malých a středních, na malajském trhu a diverzifikovat export a investice. Cílem této iniciativy je usnadnit přístup na malajský trh pomocí prosazování zájmů u vietnamské vlády, podnikatelského sektoru a dalších zúčastněných stran. Zároveň se snaží ukázat Malajsii jako atraktivní trh pro evropské podniky, který má velký potenciál růstu a který se může stát branou pro ostatní země v Jihovýchodní Asii. Výsledkem by mělo být posílení exportu a vyšší zastoupení evropských v Malajsii. 
 

Referenční číslo: EuropeAid/133697/L/ACT/MY

Otevřeno do 18.2.2013
Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz 
  

 

Mozambik

Během listopadu tohoto roku by měla být vyhlášena výzva zaměřená na dohled nad stavebními pracemi při stavbě koridoru Milange-Mocuba v Mozambiku. Jedná se o druhou fázi projektu, během které by mělo být vystaveno asi 110km silnic splňujících nároky na provoz kamionové dopravy a vylepšení zhruba 150km venkovských silnic. Rozpočet pro tuto výzvu činí 4 200 000 EUR.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133466/D/SER/MZ

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Nikaragua

Roční akční program pro Nikaraguu se zaměřuje na dvě oblasti. Tou první je prevence proti organizovanému zločinu a pašování drog, a to zejména prostřednictvím podpory a posílení kapacit národních úřadů zaměřených na oblast boje proti organizovanému zločinu. Cílem je především navrhnout a implementovat strategie pro boj proti kriminalitě a posílit kapacity policie. Na tuto oblast je vyčleněno 10 000 000 EUR. Druhou oblastí je program na podporu technického vzdělávání a odborného školení. Hlavním cílem je podpora implementace Národní strategie pro technické a odborné vzdělání a školení a zajistit, že se obyvatelstvu Nikaragui dostane požadovaného technického vzdělání, které bude v souladu s požadavky trhu práce. Na druhou oblast je vyhrazeno 15 000 000 EUR.

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Pobřeží slonoviny

prosinci 2012 by měla Evropská komise vyhlásit výzvu na podporu kapacit plánování a vytváření sektorových politik v této zemi. Výzva bude zaměřená především na boj proti chudobě a na posílení kapacit dlouhodobého plánování v oblasti rozvoje. Plánovaný rozpočet na tuto výzvu je 2 500 000 EUR.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133467/D/SER/CI

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz

 

 

Střední Asie

V rámci spolupráce s regionem Střední Asie se zaměřuje Evropská komise na dva cíle. V rámci programu Central Asia Invest III chce Komise podpořit rozvoj soukromého sektoru ve Střední Asii, zejména pak malé a střední podniky. Na regionální úrovni se jedná především o posílení role organizací působících jako prostředníci a zvýšení jejich kapacity co se týče ovlivňování politik, tak aby podporovaly rozvoj mikro a malých podniků, zlepšovaly prostředí pro MSP a podporovaly regionální ekonomickou integraci. Na tento program je vyčleněno 5 000 000 EUR. Druhým programem je CADAP 6 (Central Asia Drug Action Programme – Phase 6) jehož cílem je podpořit země tohoto regionu v boji proti drogám a přijmout principy EU co se týče drogové politiky. Cílem je také posílit spolupráci zemí v regionu v boji proti drogám. I na tento program je vyhrazena částka 5 000 000 EUR.

 

Více informací na brussels@cebre.cz

 

 

Vietnam

Evropská komise se snaží podpořit účast evropských podniků, zejména malých a středních, na vietnamském trhu a diverzifikovat export a investice. Cílem této iniciativy je usnadnit přístup na vietnamský trh pomocí prosazování zájmů u vietnamské vlády, podnikatelského sektoru a dalších zúčastněných stran. Zároveň se snaží ukázat Vietnam jako atraktivní trh pro evropské podniky, který má velký potenciál růstu a který se může stát branou pro ostatní země v Jihovýchodní Asii. Výsledkem by mělo být posílení exportu a vyšší zastoupení evropských ve Vietnamu.

 

Referenční číslo: EuropeAid/133489/L/ACT/VN

Otevřeno do 20.12.2012

 

Více informací zde nebo na brussels@cebre.cz




< Archív novinek