Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 3.-9. prosince 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro zahraniční věci, který se bude v pondělí věnovat sociální odpovědnosti podniků, spolupráci s Irákem, vlivu migrace na trh práce a situaci v Egyptě, Srbsku, Kosovu a na Islandu, či Hospodářský a měnový výbor, který projedná ve čtvrtek oblast důchodů. V úterý zasedají ministři financí a hospodářství, kteří budou jednat o bankovní supervizi, zdanění elektřiny a daňových únicích v oblasti DPH. Zasedání Rady ECOFIN tradičně předejde v pondělí setkání skupiny Eurogroup. Téhož dne projednají ministři Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku téma obnovitelných zdrojů energie. Ve čtvrtek se koná jednání ministrů Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele na téma vysílání pracovníků poskytujících služby. V rámci kyperského předsednictví se v úterý koná konference „E-government“ a ve čtvrtek „Kyperské energetické fórum“ k odhalení potenciálu zemního plynu. Komise ve středu vydá sdělení o balíčku zaměstnanosti mládeže, zahájí druhou fázi konzultací s evropskými sociálními partnery ohledně stáží a předloží návrhy vedoucí ke změně nástrojů státní podpory. Ve čtvrtek přijme Komise balíček k boji proti daňovým únikům. K jednání zasednou také členové politických stran. Pod záštitou Výboru regionů proběhne konference „Řízení hospodářské správy a našich měst a regionů“ a v druhé polovině pracovního týdne setkání komise na téma společné zemědělské politiky, územní soudržnosti a investic do oblasti energie. Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v pondělí závěrečná konference „Evropského roku aktivního stárnutí“ a čtvrteční seminář pro mladé evropské podnikatele za účelem diskuze o tzv. „Akčním plánu pro podnikání“, obchodním prostředí a podmínkách přístupu na trh. Členové také podebatují ve čtvrtek o obnovitelné energii a v pátek uspořádají konferenci na téma „Bílé knihy o dopravě“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 3. prosince

 • V rámci Rady EU proběhne jednání členů Eurozóny o záležitostech HMU. Také zasednou ministři Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku k jednání o situaci na trhu s energií a k přijetí závěrů ohledně obnovitelných zdrojů energie (zahrnujících mimo jiné vytvoření vnitřního s elektřinou).
 • Pod záštitou kyperského předsednictví se na Maltě setkají zástupci Rady školících expertů k proškolení hodnotitelů Schengenského prostoru. V Nikósii také proběhne konference „E-government“ věnovaná tématu interoperability, přeshraniční službě, bezpečnosti informací, novým technologiím a elektronickému zadávání veřejných zakázek.
 • Členové Komise pořádají v Londýně konferenci s názvem „Evropská kosmická řešení“ věnovaná tématu vesmíru a v Kodani konferenci „Zítřejší města: akce dnes“ v rámci výměnného a naučného programu URBACT na podporu udržitelného rozvoje evropských měst.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu povedou výměnu názorů s francouzským a německým ministrem financí.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu budou hlasovat o přijetí zprávy věnované sociální odpovědnosti podniků, o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem, o integraci migrantů a jejím účinku na trh práce a povedou debatu o situaci v Egyptu, Srbsku, Kosovu a na Islandu.
 • Členové Skupiny evropských socialistů zorganizují spolu s Evropskou nadací pokrokových studií událost „Návrat politiky plné zaměstnanosti“.
 • Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne závěrečná konference tzv. „Evropského roku aktivního stárnutí“ věnovaná shrnutí témat zdravého a aktivního stárnutí a penzí.

Úterý 4. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Ministři Rady pro hospodářské a finanční záležitosti zasednou k jednání za účelem dosažení obecného přístupu k revidovaným pravidlům pro finanční trhy a k mechanismu bankovní supervize, který zahrnuje nařízení ohledně dohledu Evropské centrální banky nad úvěrovými institucemi a nařízení zřizující Evropský orgán dohledu. Dále zhodnotí stav nařízení týkajícího se zdanění elektřiny a energie a podebatují o metodách boje proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty.
 • Pokračuje setkání Rady školících expertů ohledně Schengenského prostoru a konference „E-government“.
 • V rámci kyperského předsednictví se v Pafosu setkají představitelé evropských agentur pro bezpečnost potravin.
 • Pokračuje konference „Evropská kosmická řešení“ a konference „Zítřejší města: akce dnes“.
 • Proběhne pracovní setkání Skupiny Evropských konzervativců a reformistů a setkání pracovní skupiny „Přátelé Pákistánu“ k debatě o pracovním postavení žen a jejich zastoupení na vedoucích pracovních pozicích.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru organizují v Santiagu de Chile setkání reprezentantů Evropské unie a Latinské Ameriky na téma civilní společnosti a rozmluvu u kulatého stolu na téma implementace Aarhuské úmluvy v kontextu jaderné bezpečnosti.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 5. prosince

 • V rámci Rady EU proběhne v Nikósii setkání mezi členy představenstva Evropské sítě pro veřejnou správu a evropskými odbory zastupujícími státní úředníky ke stanovení budoucích priorit.
 • Pokračuje setkání Rady školících expertů ohledně Schengenu.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Pafosu setkání poradního výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • V rámci Komise pokračuje konference „Evropská kosmická řešení“. Zasedne kolegium komisařů. Komise také uspořádá konferenci věnovanou spravedlivému a efektivnímu zpoplatnění silnic, v rámci které zveřejní výsledky veřejné konzultace o vybírání silničních poplatků. Dále vydá sdělení o balíčku zaměstnanosti mládeže zahrnující doporučení Rady o tzv. „garancích pro mládež“, zahájí druhou fázi konzultací se sociálními partnery za účelem vypracování kvalitního rámce pro oblast stáží a předloží dva návrhy vedoucí ke změně dvou klíčových nástrojů státní podpory: zmocňovacích nařízení a procesních nařízení.
 • Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice uspořádají mezinárodní konferenci na téma kurdské otázky v Turecku a jeho členství v Evropské unii.
 • Členové Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádají seminář věnovaný obchodním vztahům mezi Evropskou unií a Ruskem a aktuální roli Světové obchodní organizace.
 • Pod záštitou Výboru regionů proběhne konference „Řízení hospodářské správy a řízení našich měst a regionů“ v souvislosti s rámcovým programem pro životní prostředí a setkání Komise pro přírodní zdroje k debatě o mořském a námořním udržitelném růstu a o společné zemědělské politice.
 • Pokračuje rozmluva na téma implementace Aarhuské úmluvy v kontextu jaderné bezpečnosti a setkání reprezentantů EU a Latinské Ameriky na téma civilní společnosti.

Čtvrtek 6. prosince

 • Proběhne jednání ministrů Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele o návrhu směrnice věnované vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Cílem návrhu směrnice je chránit pracovníky a vyjasnit regulační rámec. Tématem debaty bude také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, sociální změny a inovace a hospodářská správa v rámci Evropy 2020.
 • Ministři Rady pro spravedlnost a vnitřní věci budou představiteli kyperského předsednictví informováni o aktuální situaci v oblasti Společného evropského azylového systému, protiteroristické strategie EU, Stockholmského programu a Schengenského informačního systému.
 • Pokračuje setkání představenstva Evropské sítě pro veřejnou správu s evropskými odbory zastupujícími státní úředníky.
 • V Nikósii proběhne 2. „Kyperské energetické fórum“ k odhalení potenciálu zemního plynu a Kypru coby evropského dodavatele energie.
 • Pokračuje setkání Rady školících expertů ohledně Schengenského prostoru a setkání poradního výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • Komise přijme balíček k boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají návrh stanoviska k agendě o udržitelných důchodech.
 • V rámci Výboru regionů proběhne setkání Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku k prodiskutování rámce EU pro místní a regionální investiční činnost v oblasti energie a stanoviska k obnovitelným zdrojům energie.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne seminář pro mladé evropské podnikatele za účelem diskuze o tzv. „Akčním plánu pro podnikání“, obchodním prostředí a podmínkách přístupu na trh a také debata v Kataru o využitelnosti a vhodnosti biomasy jako zdroje obnovitelné energie. Dále pokračuje setkání reprezentantů EU a Latinské Ameriky na téma civilní společnosti
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá konferenci „Férový obchod pro automobily“ s cílem prezentovat výsledky studie „Externí náklady automobilů v EU-27“ a debatovat o důsledcích pro občany coby daňové poplatníky a životní prostředí.
 • V Lublani proběhne seminář mládeže Evropské lidové strany.
 • V rámci Evropské centrální banky se ve Frankfurtu odehraje konference věnovaná tématům dluhu, ekonomického růstu a makroekonomických politik a ve Frankfurtu zasedání Rady guvernérů.

tek 7. prosince

 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb.
 • Pokračuje informativní schůzka o aktuální situaci v oblasti Společného evropského azylového systému, protiteroristické strategie EU, Stockholmského programu a Schengenského informačního systému.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne „Marketingové fórum“ k diskuzi o vývoji PR odvětví.
 • Pod záštitou Výboru regionů se odehraje setkání členů Komise pro územní soudržnost věnované tématům legislativního balíčku kohezní politiky EU a regionální podpory v souvislosti se strategií Evropa 2020.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají konferenci na téma „Bílá knihy pro dopravu“ a zapojení civilní společnosti do tvorby a provádění politik. Dále pokračuje seminář pro mladé evropské podnikatele.
 • Pokračuje seminář mládeže Evropské lidové strany.
 • Pokračuje konference věnovaná tématům dluhu, růstu a makroekonomických politik.

SObota 8. prosince

 • Pokračuje seminář mládeže Evropské lidové strany.

NEděle 9. prosince

 • Pokračuje seminář mládeže Evropské lidové strany.
 • Členové Skupiny evropských socialistů pořádají tzv. „Mezinárodní den proti korupci“ a večerní událost pro ministry zahraničních věcí.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 14. 12. 2012     Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21. 12. 2012     Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23. 12. 2012     Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28. 12. 2012     Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04. 01. 2013     Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14. 01. 2013     Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

Do 07. 02. 2013     Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 15. 02. 2013     Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 30. 03. 2013     Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 3/12/2012.

 

 < Archív novinek