Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 10.-16. prosince 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Hlavní událostí tohoto týdne je dvoudenní zasedání Evropské rady. Hlavy členských států se budou zabývat zahraniční politikou, implementací iniciativ Aktu o jednotném trhu I a II, Hospodářskou a měnovou unií a v neposlední řadě Evropským mechanismem bankovního dohledu. Tento týden se také koná plenární zasedání Evropského parlamentu věnované mj. dohodám Evropské unie s Kolumbií, Peru a Centrální Amerikou, internacionalizaci a financování obchodních aktivit malých a středních podniků, jednotnému digitálnímu trhu a spolupráci v daňové oblasti. Hospodářský a měnový výbor se setká k projednání Evropského semestru a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k projednání ochrany osobních dat. V pondělí zasednou k jednání členové Rady pro zahraniční věci k přípravě summitů EU s Ruskem, Brazílií a Společenstvím Latinské Ameriky a Karibiku. Tentýž den také zasednou členové Rady pro konkurenceschopnost k projednání průmyslové politiky, celního kodexu a Aktu o jednotném trhu I a II. V úterý se setkají členové Rady pro obecné záležitosti nad tématem kohezní politiky a programem nadcházejícího tria předsednictví. V rámci kyperského předsednictví se uskuteční konference k zakončení Evropského roku 2012 a konference „Inovace v sektoru služeb“. Ve středu pak proběhnou setkání k prohloubení spolupráce v oblasti energetiky. Komise uspořádá v pondělí událost zakončující kampaň na podporu zemědělské politiky a ve středu představí návrh Akčního plánu evropského práva obchodních společností a řízení podniků. Výbor regionů pořádá čtvrteční konferenci věnovanou nezaměstnanosti mládeže a páteční událost zacílenou na správu jednotného trhu a posílení evropského průmyslu. Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru zasednou k dvoudennímu plenárnímu zasedání k projednání témat autorských práv, emisí CO2 z nových automobilů, partnerství Evropské unie se třetími zeměmi a Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělství. Ve středu se uskuteční schůze členů Výboru pro evropské záležitosti v Senátu ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 10. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Proběhne zasedání Rady pro vnější vztahy a zahraniční věci za účelem diskuze o situaci zemí jižního sousedství a o mírovém procesu na Středním východě. Zároveň bude probíhat příprava summitů mezi Evropskou unií a Ruskem, Brazílií a Společenstvím Latinské Ameriky a Karibiku, a ministři také projednají vztahy EU se Spojenými státy americkými.
 • Proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost o průmyslové politice se zaměřením na automobilový sektor, o pravidlech státní podpory a jejich vlivu na konkurenceschopnost a o unijním celním kodexu. Dojde k diskuzi o stále nepřijaté legislativě v rámci Aktu o jednotném trhu I, konkrétně pak o jednotné patentové ochraně, přezkumu odborných kvalifikací, účetní směrnici, zadávání veřejných zakázek a řešení sporů. Ministři také přijmou závěry ohledně priorit Aktu o jednotném trhu II.
 • V Oslu se uskuteční ministerská konference o vzdělávání.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne konference za účelem zakončení Evropského roku 2012 věnovaného tématu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
 • Členové Komise pořádají událost zakončující kampaň s názvem „CAP@50“ zacílenou na výměnu zkušeností a názorů v oblasti zemědělské politiky.
 • Členové Evropského parlamentu zahájí plenární zasedání k jednání o dohodách mezi Evropskou unií a Kolumbií, Peru a Střední Amerikou a o dvoustranných investičních dohodách se třetími zeměmi. Také dojde na prezentaci o financování obchodních a investičních aktivit malých a středních podniků a jejich přístupu k úvěrům za účelem podpory internacionalizace. Dalším tématem na pořadu jednání bude dokončování jednotného digitálního trhu.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru se setkají k projednání Evropského semestru.
 • Mimořádně se setkají také členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k projednání podpory ochrany dat.

Úterý 11. prosince

 • Pokračuje jednání Rady pro konkurenceschopnost o průmyslové politice, státní podpoře, celním kodexu a Aktech o jednotném trhu I a II.
 • Proběhne zasedání Rady pro obecné záležitosti k projednání balíčku kohezní politiky pro období 2014-2020 se zaměřením na víceletý finanční rámec, projednání statutu Evropské soudního dvora a schválení 18měsíčního programu třech nadcházejících předsednictví Rady (Irsko, Litva a Řecko).
 • Pokračuje konference o vzdělávání.
 • Proběhne zasedání správní rady Europolu k přijetí budoucí strategie.
 • Pokračuje událost zakončující „CAP@50“ kampaň.
 • Zasedne kolegium komisařů.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu k hlasování o implementaci dvoustranné ochranné doložky a stabilizačního mechanismu v rámci dohod Evropské unie se Střední Amerikou, Kolumbií a Peru. Proběhne debata o bankovní unii a spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí.
 • Členové Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice organizují ve Francii událost „Vlak za svobodou v Sýrii“ pro podporu nastolení demokratického systému.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne 12. schůze Smíšeného poradního výboru mezi EU a Chorvatskem k diskuzi o roli EHSV v rozhodovacím procesu, o zkušenostech z předešlého začlenění nových států do Evropské unie, o regionální a kohezní politice a využívání prostředků ze strukturálních fondů.
 • Odehraje se pracovní setkání Skupiny Evropských konzervativců a reformistů ve Štrasburku.
 • Proběhne jednání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 12. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pod záštitou kyperského předsednictví se v Pafosu setkají ministři Evropské unie a zemí z jihovýchodní oblasti Středomoří k projednání posílené spolupráce v oblasti energie. Dále proběhne zasedání Stálé rady partnerství pro oblast energií mezi Evropskou unií a Ruskem a pokračuje zasedání správní rady Europolu.
 • Komise představí návrh Akčního plánu evropského práva obchodních společností a řízení podniků.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu k projednání rozpočtu pro rok 2013, nové dohody mezi EU a Ruskem, situace na Ukrajině a v Albánii. Členové také přistoupí k hlasování o Evropském statistickém programu pro období 2013-2017.
 • Proběhne zasedání předsednictví Evropské lidové strany.
 • Členové Skupiny Evropských konzervativců a reformistů se setkají k projednání tématu zadávání veřejných zakázek.
 • Pokračuje pracovní setkání Skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru v rámci plenárního zasedání projednají evropskou strategii v oblasti klíčových technologií, kolektivní správu autorských práv, metody pro dosažení cílů pro rok 2020 v oblasti emisí CO2 z nových automobilů, společný strategický rámec pro fondy, Evropský kodex chování v rámci partnerství Evropské unie se třetími zeměmi a Evropské inovační partnerství s názvem „Zemědělská produktivita a udržitelnost“.
 • Proběhne schůze členů Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR k projednání tisků „Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost“ a „Inteligentní města a obce“.

Čtvrtek 13. prosince

 • Členové Evropské rady usednou k jednání za účelem přijetí závěrů ohledně Hospodářské a měnové unie EU, zhodnocení pokroku dosaženého v rámci Evropského mechanismu bankovního dohledu a kapitálových požadavků bank a investičních společností. Také zhodnotí úspěchy v implementaci návrhů Aktu o jednotném trhu I a určí prioritní směr Aktu o jednotném trhu II. Projednají témata obrany, rozšiřování Evropské unie a zahraniční politiky EU.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Nikósii konference Společného výzkumného střediska s názvem „Inovace v sektoru služeb“ a setkání skupiny Eurogroup. Pokračuje setkání ministrů EU a zemí Středomoří k projednání energetické spolupráce.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu k projednání evropského práva správního řízení a k hlasování o evropském ocelářském průmyslu.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj se společně setkají se zástupci Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • Na půdě Výboru regionů proběhne konference pro podporu mládeže v kontextu strategie Evropa 2020, která bude věnovaná prevenci nezaměstnanosti mládeže a posílení pozice regionů a měst.
 • Pokračuje plenární zasedání členů Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Proběhne summit členů Evropské lidové strany.
 • Evropská centrální banka pořádá ve Frankfurtu konferenci na téma reformy fiskálního řízení v rámci Evropské unie.

tek 14. prosince

 • Pokračuje jednání Evropské rady.
 • V rámci Výboru regionů se setkají členové Komise pro hospodářskou a sociální politiku za účelem projednání stanoviska k úloze místních a regionálních orgánů v podpoře růstu a tvorby pracovních míst. Dále projednají správu jednotného trhu a cestu k silnějšímu evropskému průmyslu přispívajícímu k růstu a hospodářské obnově. Výbor pro odvětvový sociální dialog představí svá stanoviska.
 • Pokračuje konference na téma reformy fiskálního řízení.

SObota 15. prosince

 • Neplánují se žádné důležité akce.

NEděle 16. prosince

 • Neplánují se žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 14. 12. 2012          Konzultace na téma průmyslu založenému na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020.

Do 21. 12. 2012          Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23. 12. 2012          Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28. 12. 2012          Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04. 01. 2013          Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 15. 12. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 30. 03. 2013           Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 10/12/2012.


 

 < Archív novinek