Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 17.-23. prosince 2012


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro mezinárodní obchod, který se bude v pondělí věnovat trojstranným obchodním jednáním a celním preferencím třetích zemí a v úterý dohodám s africkými státy a označování původu zboží. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná v pondělí v rámci slyšení téma ochrany údajů a emisí skleníkových plynů, v úterý pak elektronické transakční operace v rámci vnitřního trhu, energetický plán 2050 a očekává se přijetí návrhu zprávy k návrhu „Nástroj pro propojení Evropy“. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se v pondělí zaměří na celní program a kodex EU a politiku hospodářské soutěže a v úterý na problematiku spotřebitelských sporů a vysílání pracovníků poskytujících služby. Téhož dnes zasedne Hospodářský a měnový výbor k projednání oblasti cenných papírů, přístupu MSP k financování a auditu subjektů veřejného zájmu a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k prodiskutování správy jednotného trhu a Evropského semestru v kontextu s aspekty zaměstnanosti mládeže. Výbor pro regionální rozvoj si vymění názory ohledně politiky soudržnosti EU po roce 2013 a Výbor pro mezinárodní obchod uspořádá workshop k tématu reformy ochranných obchodních instrumentů EU. V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí na téma Akčního plánu pro životní prostředí 2020 a ekologizace Evropského semestru, v úterý zahájí jednání členové Rady pro zemědělství a rybolov ohledně rybolovných práv pro rok 2013 a koncem týdne pak ministři Rady pro dopravu, telekomunikace a energii zasednou k dosažení shody ohledně technických prohlídek motorových vozidel a přijetí závěrů v oblasti letectví. Komise ve středu přijme pravidla pro vysokorychlostní širokopásmové sítě s cílem podpořit digitální agendu EU a představí Evropský akční plán podnikání.  V rámci kyperského předsednictví se uskuteční čtvrteční zasedání tria předsednictví Rady k částečnému předání agendy. Výbor regionů pořádá v pondělí konzultaci o mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne koncem týdne dvoudenní schůze Smíšeného poradního výboru EU a Turecka věnovaná vzájemným obchodním vztahům. CEBRE organizuje v úterý v Praze debatu zacílenou na kvalitu terciárního vzdělávání.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 17. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Členové Rady pro životní prostředí povedou diskusi na téma Akční plán Unie pro životní prostředí 2020 zaměřený na přechod k efektivnímu využívání zdrojů a nízkouhlíkové hospodářství. Také si vymění názory ohledně ekologizace Evropského semestru a ochrany vodních zdrojů.
 • V rámci kyperského předsednictví se v Nikósii uskuteční konference předsedů výborů sociálních věcí.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod si vymění názory ohledně současného stavu trojstranných jednání, dovozu rýže z Bangladéše a obnovení přístupu Barmy k všeobecným celním preferencím.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru povedou hospodářský dialog s předsedou Rady pro ekonomické a finanční záležitosti.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednají návrh stanoviska ke změně směrnice o harmonogramu dražby povolenek na emise skleníkových plynů. Také zorganizují veřejné slyšení na téma „Perspektivy průmyslu a výzkumu v souvislosti s obecným nařízením o ochraně údajů“.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají kompromisní pozměňovací návrhy ohledně zavedení akčního programu pro oblast cel v Evropské unii na období 2014–2020, Celního kodexu Unie a ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dále projednají pozměňovací návrhy ohledně výroční zprávy o politice hospodářské soutěže a návrh zprávy s názvem „Nový program evropské spotřebitelské politiky“.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj si vymění názory ohledně výsledků činnosti kyperského předsednictví v Radě EU.
 • Na půdě Výboru regionů proběhne konzultace o stanovisku k návrhu Komise posílit mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací (KOM (2012) 49).

Úterý 18. prosince

 • Ministři Rady pro zemědělství a rybolov budou usilovat o dosažení politické shody ohledně dvou nařízení týkajících se rybolovných práv pro rok 2013 pro plavidla EU ve vodách Atlantiku a Severního moře, která stanovují přípustné odlovy v souladu se společnou zemědělskou politikou EU.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod přistoupí k elektronickému hlasování o přijetí návrhu stanoviska k sociální odpovědnosti podniků a návrhu doporučení dohody se státy východní a jižní Afriky. Také se očekává schválení otázky k ústnímu zodpovězení ohledně označování původu u produktů ze třetích zemí. Na jednání vystoupí zástupci Komise k tématu vývoje řešení sporů na půdě Světové obchodní organizace. Také se uskuteční workshop s názvem „Směrem k reformě ochranných obchodních instrumentů EU (TDI)?“.
 • Členové hospodářského a měnového výboru si poprvé vymění názory ohledně zavádění systému finanční pomoci nečlenským státům Eurozóny, projednají pozměňovací návrhy ohledně obchodu s cennými papíry v EU a budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Zlepšení přístupu MSP k financování“ a přijetí stanoviska „Specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu“.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci si vymění názory ohledně reformy sítě EURES, projednají pozměňovací návrhy ohledně správy jednotného trhu a „Evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky: Aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty v roční analýze růstu pro rok 2013“. Také podebatují o přijetí návrhu usnesení „Záruka pro mladé lidi“ a uspořádají veřejné slyšení s názvem „Sociální bydlení: cesta z krize“.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku přijmou společný návrh zprávy „Nástroj pro propojení Evropy“, budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy o ochraně zdraví během pracovního výkonu a transevropské energetické infrastruktuře. Také podebatují o dopadu přezkumu ochrany údajů na inovace a konkurenceschopnost EU a o elektronické identifikaci a transakcích v rámci vnitřního trhu. Projednají pozměňovací návrhy ohledně energetického plánu do roku 2050.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Zadávání veřejných zakázek“, „Zavedení akčního programu pro oblast cel v Evropské unii na období 2014–2020“, o Celním kodexu Unie, o výsledku trialogu na téma řešení spotřebitelských sporů, o přijetí návrhu stanoviska k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže a o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Projednají pozměňovací návrhy ohledně správy jednotného trhu a zadávání zakázek.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj si vymění názory ohledně politiky soudržnosti EU po roce 2013, Fondu soudržnosti EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Také proběhne hlasování o přijetí návrhu stanoviska ke správě jednotného trhu a k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky a o přijetí návrhu zprávy o úloze politiky soudržnosti EU.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne slyšení s názvem „Pokračování Rio+20: evropská občanská společnost přispívá ke konzultační činnosti Komise“ a slyšení „Dosažené výsledky a prognózy v rámci rozvojových cílů tisíciletí: Podněty od občanské společnosti“.
 • CEBRE organizuje ve spolupráci s partnery debatu v Praze na téma „Kvalita terciárního vzdělávání“.
 • Proběhne setkání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 19. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje jednání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Proběhne zasedání kolegia komisařů. Komisaři přijmou pravidla pro vysokorychlostní širokopásmové sítě v souvislosti se státní podporou. Cílem je podpořit digitální agendu EU prostřednictvím redukce faktorů narušujících hospodářskou soutěž a soukromé investice. Také představí Evropský plán pro podnikání.
 • Středa je mezinárodním dnem migrantů.

Čtvrtek 20. prosince

 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro zemědělství a rybolov.
 • K jednání zasednou také ministři Rady pro dopravu, telekomunikace a energii za účelem dosažení obecného přístupu k návrhu aktualizace společných pravidel pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel. Také přijmou závěry ohledně budoucích výzev pro vnější politiky v oblasti letectví a autorizují dohodu o letectví s Izraelem.
 • V rámci kyperského předsednictví proběhne v Nikósii zasedání tria předsednictví Rady k předání agendy pracovní skupiny pro statistickou činnost.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne v Ankaře schůze Smíšeného poradního výboru EU-Turecka k řešení mimo jiné obchodních vztahů.
 • Ve Frankfurtu proběhne zasedání Rady guvernérů a Generální rady Evropské centrální banky.

tek 21. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro dopravu, telekomunikace a energii.
 • Pokračuje schůze Smíšeného poradního výboru mezi EU a Tureckem.
 • Proběhne setkání členů politického a bezpečnostního výboru.

SObota 22. prosince

 • Neplánují se žádné důležité akce.

NEděle 23. prosince

 • Neplánují se žádné důležité akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21. 12. 2012          Konzultace s názvem „Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?“

Do 23. 12. 2012          Konzultace na téma evropského metrologického výzkumného programu v rámci programu Horizont 2020

Do 28. 12. 2012          Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí v rámci vnitřního trhu

Do 04. 01. 2013          Konference na téma přezkumu stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH

Do 14. 01. 2013          Konzultace na téma elektronické fakturace v rámci zadávání veřejných zakázek

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 15. 12. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03. 2013          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 30. 03. 2013          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/12/2012.

 < Archív novinek