Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21.-27. ledna 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro zahraniční věci, který se bude v pondělí věnovat vízové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou, situaci Černé Hory, Turecka a Mali a v úterý situaci Chorvatska, Makedonie, Srbska a integračnímu procesu v Kosovu. Hospodářský a měnový výbor se téhož dne zaměří na podvody v oblasti DPH, obchod s cennými papíry a povinný audit. Ve středu Výbor pro mezinárodní obchod prodiskutuje stav trojstranných jednání, otevřenost trhu EU v oblasti veřejných zakázek, oblast obnovitelné energie a dohodu mezi EU a Čínou. V polovině týdne se Výbor pro zaměstnanost a sociální věci zaměří na sociální odpovědnost podniků, problematiku migrace a vnitřního trhu služeb, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná emisní cíle 2020 a bude hlasovat o energetickém plánu 2050 a riziku jaderných elektráren. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o celním programu, uznávání profesních kvalifikací, správě jednotného trhu, zadávání zakázek a uzavírání koncesních smluv. Výbor pro regionální rozvoj zasedne k tématům regionální strategie pro průmyslové oblasti v EU a na téma obnovitelná energie. V úterý zasedají ministři financí a hospodářství, kteří budou jednat o finančních záležitostech EU. Zasedání Rady ECOFIN tradičně předejde pondělní setkání skupiny Eurogroup. V pondělí proběhne také neformální setkání ministrů pro evropské záležitosti a ve středu dvoudenní setkání členů Dopravní policejní informační služby. Tématu společné bezpečnostní a obranné politiky EU se budou ve čtvrtek věnovat ředitelé pro obrannou politiku a unijním záležitostem v neděli předsedové výborů pro záležitosti Evropské unie (COSAC). Evropská komise přijme ve čtvrtek balíček věnovaný tématu porušení práva EU a v sobotu zahájí Summit Evropské unie a Společenství Latinské Ameriky a Karibiku za účelem podpory rozvoje a investic. Pod záštitou Výboru regionů proběhne v pondělí konzultace „Synergie mezi soukromými investicemi a veřejným financováním na místní a regionální úrovni“. Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne pondělní veřejné slyšení „Jednotné evropské nebe II+“, v polovině týdne dvoudenní akce „Vaše Evropa 2013“ a páteční konference o mobilizaci politiky evropských malých a středních podniků na Maltě. Ve čtvrtek proběhne schůze Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 21. ledna

 • Proběhne setkání skupiny Eurogroup.
 • V rámci Rady EU proběhne v Dublinu neformální setkání ministrů pro evropské záležitosti.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci projednají návrh stanoviska k dohodě mezi EU a Ukrajinou týkající se simplifikace vízové politiky. Také proběhne výměna názorů ohledně Zprávy o pokroku Černé Hory a Turecka 2012 a ohledně situace na Mali.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru udělí absolutorium za rok 2011: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Dále projednají návrh zprávy „Klíčové informační dokumenty o investičních produktech“.
 • Pod záštitou Výboru regionů proběhne konzultace věnovaná aktuálně vypracovávanému stanovisku z vlastní iniciativy s názvem „Synergie mezi soukromými investicemi a veřejným financováním na místní a regionální úrovni - partnerství pro hospodářský růst a prosperitu“.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se odehraje veřejné slyšení na téma „Jednotné evropské nebe II+“.

Úterý 22. ledna

 • Členové Rady ECOFIN projednají finanční záležitosti Evropské unie.
 • Členové Výboru pro zahraniční věci projednají monitorovací zprávy o Chorvatsku 2012, o pokroku mapovaném v Makedonii a Srbsku a o evropském integračním procesu v Kosovu.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru projednají pozměňovací návrhy týkající se mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH a budou hlasovat o obchodu s cennými papíry a o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Proběhne také hospodářský dialog s irským ministrem financí.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

Středa 23. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a jednání členů Coreperu II.
 • V rámci Rady EU se v Dublinu setkají členové Dopravní policejní informační služby (TISPOL) za účelem posílit bezpečnost silničního provozu a vymáhání práva na silnicích Evropy.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Členové Výboru pro mezinárodní obchod si vymění názory ohledně obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, ohledně současného stavu probíhajících trojstranných jednání, přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a vnější politiky EU v oblasti letecké dopravy. Projednají také návrh stanoviska k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií. Dále podebatují o dohodě mezi EU a Čínou. Na zasedání vystoupí ministr pro zaměstnanost, podnikání a inovace Irské republiky na téma priorit irského předsednictví ohledně politiky v oblasti mezinárodního obchodu.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednají kompromisní pozměňovací návrhy ohledně sociální odpovědnosti podniků a dopadů integrace přistěhovalců na trh práce. Projednají návrhy stanovisek „Výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur“ a „Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen v EU“ a pozměňovací návrhy k vnitřnímu trhu služeb. Členům bude také představen program předsednictví Rady EU.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednají návrh stanoviska k dosažení cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 a pozměňovací návrhy ohledně ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Vymění si názory ohledně doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014-2018).
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Zavedení akčního programu pro oblast cel v Evropské unii na období 2014-2020“, návrhu zprávy o uznávání profesních kvalifikací, návrhu zprávy „Správa jednotného trhu“ a návrhu stanoviska k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Projednají kompromisní pozměňovací návrhy ohledně zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj si vymění názory ohledně regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii a ohledně priorit irského předsednictví.
 • Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru uspořádají veřejnou akci „Vaše Evropa 2013“ související s Evropským rokem občanů za účelem aktivizace občanů a prodiskutování aktuálních hrozeb.

Čtvrtek 24. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Pokračuje setkání členů Dopravní policejní informační služby (TISPOL).
 • Proběhne neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku k diskuzi o aktuálních otázkách společné bezpečnostní a obranné politiky EU a o programu zasedání ministrů v krátkodobém horizontu.
 • Evropská komise přijme balíček věnovaný tématu porušení práva EU s cílem posílit unijní právo a ochranu občanů i podniků.
 • Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky“, návrhu zprávy o sociální odpovědnosti podniků a návrhu stanoviska k přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii.
 • Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy „Energetický plán do roku 2050, budoucnost s energií“, o návrhu usnesení „Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren“ a o návrhu stanoviska k ustanovení týkajícího se harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů.
 • Členové Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o kontrole celních orgánů v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví, o zahájení jednání trialogu o Celním kodexu Unie a o přijetí návrhů zpráv „Zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb“ a „Uzavírání koncesních smluv“. Vymění si názory ohledně technické prohlídky motorových vozidel.
 • Členové Výboru pro regionální rozvoj prodiskutují Evropský fond pro regionální rozvoj, důležitost investic pro růst a zaměstnanost a Fond soudržnosti. Projednají návrh stanoviska k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií.
 • Pokračuje akce „Vaše Evropa 2013“.
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne veřejná prezentace stanoviska k posílení reakce Evropské unie k námořnímu pirátství.
 • Zasednou členové Rady guvernérů Evropské centrální banky.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR na téma Akt o jednotném trhu II, směrnice o tabákových výrobcích, pracovní plán Komise 2013 a sdělení o průmyslové politice.

tek 25. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pokračuje neformální setkání ředitelů pro obrannou politiku.
 • Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne konference o mobilizaci politiky evropských malých a středních podniků na Maltě.
 • Proběhne setkání politického a bezpečnostního výboru.

SObota 26. ledna

 • Komise pořádá v Chile Summit Evropské unie a Společenství Latinské Ameriky a Karibiku za účelem podpory udržitelného rozvoje a investic pro posílení kvality sociálního a environmentálního klimatu.

NEděle 27. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne v Dublinu meziparlamentní setkání předsedů výborů pro záležitosti Evropské unie (COSAC).
 • Pokračuje Summit Evropské unie a Společenství Latinské Ameriky a Karibiku.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 07. 02. 2013          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 22. 02. 2013          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03. 2013          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03. 2013          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03. 2013          Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03. 2013          Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 30. 03. 2013          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04. 2013          Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04. 2013          Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 21/1/2013.

 

 < Archív novinek