Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. - 24. 2. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V průběhu týdne zasednou k jednání výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro zahraniční věci, který se bude v pondělí věnovat pokroku Chorvatska, Islandu a Bosny a Hercegoviny a v úterý transatlantickým vztahům či dohodami s Asií. Hospodářský a měnový výbor bude od pondělí projednávat vizi měnové unie a naváže mimo jiné ochranou před daňovými podvody a problematikou DPH pro poukázky. Ve středu Výbor pro mezinárodní obchod prodiskutuje politiku vůči třetím zemím v oblasti letectví, obchodu s léky a přístupu k veřejným zakázkám Unie, a také vztahy EU s konkrétními státy. V polovině týdne se Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyjádří k  nařízení o obecné ochraně osobních údajů, přičemž posléze projedná vnitřní trh služeb, otevřenost veřejných zakázek i kolektivního vyjednávání třetím zemím a politiku konkurenceschopnosti. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná vnitřní trh s energií a snižování emisí CO2 v nových typech vozidel. V půlce týdne usedne Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k bohaté agendě, kromě jiného zahrnující investiční produkty, pojištění, online hazard, cloud computing, centrální systém pro uznávání kvalifikací, elektronické transakce na vnitřním trhu či komunitární právní úpravu prodeje. Výbor pro regionální rozvoj bude v první půlce týdne jednat o kohezní politice pro rok 2014, legislativních změnách týkajících se strukturálních fondů a absolutoriu 2011. V úvodu týdne zasedají ministři zahraničních věcí, aby projednali další kroky ohledně situace v Mali, Sýrii a Iráku, a ministři pro ekonomické otázky na téma strategie Evropa 2020, Evropský semestr, akční plán Podnikání 2020, revize nařízení REACH a další strategické dokumenty. Ministři dopravy v pátek proberou mimo jiné jednotný trh s energií či směrnici o kvalitě paliv. Evropská komise přijme měsíční balíček o porušování práva EU, představí legislativní balíček pro sociální investice pro růst a zaměstnanost a v závěru týdne přijme ekonomickou předpověď EU. Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční veřejné slyšení na téma produkce tabákových výrobků a poradní schůze o dohodě mezi EU a Koreou. Pod záštitou irského předsednictví proběhne řada událostí, kupříkladu Konference o inovaci, integraci a pokroku ve vzdělávání, setkání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin či diskuze na téma digitální ekonomiky. Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu bude hlasovat mj. o Aktu o Jednotném trhu II, průmyslové politice a tabákové směrnici.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 18. února

 • Ministři zahraničních věcí se v rámci Rady EU vyjádří k situaci v Sýrii, Mali a Iráku a k volbám v Izraeli.
 • Rada pro konkurenceschopnost se bude zabývat strategií Evropa 2020 a přístupem a uchováváním vědeckých údajů.
 • V Dublinu bude zahájena konference o integraci, inovaci a pokroku.
 • Výbor zahraničních věcí se vyjádří ke zprávám o pokroku Chorvatska, Islandu a Bosny a Hercegoviny a dále projedná téma svobody tisku ve světě.
 • Poslanci Hospodářského a měnového výboru povedou dialog s prezidentem Evropské centrální banky o měnových záležitostech Unie.
 • Na veřejné schůzi Výboru regionů bude zahájena debata o stanovisku Výboru vůči revizi směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí.

Úterý 19. února

 • Pokračuje zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnované Roční analýze růstu 2013, zprávě Komise o stavu jednotného trhu 2013 a stavu Aktu jednotného trhu I a II. Dále ministři projednají Akční plán Podnikání 2020 a revizi nařízení REACH.
 • Konference o integraci, inovaci a pokroku pokračuje druhým dnem. V Dublinu bude také zahájeno pravidelné setkání odborníků Evropské sítě pro neformální výměnu zkušeností s technologiemi mezi orgány činnými v trestním řízení.
 • V posledním dni jednání se Výbor pro zahraniční vztahy zaměří na širší transatlantické partnerství, dohody s asijskými zeměmi, volby v Jordánu, fungování ESVČ a na schválení stanovisek z předchozího dne.
 • Taktéž Hospodářský a měnový výbor zakončuje jednání schvalováním stanovisek k udělení absolutoria za rok 2011, agendě pro přiměřené důchody a povinnému auditu subjektů veřejného zájmu, daňovým podvodům a společného systému DPH pro poukázky.
 • Výbor pro regionální rozvoj zahájí jednání hlasováním o stanovisku k absolutoriu 2011 a bude pokračovat otázkami v oblasti kohezní politiky po roce 2014.
 • Podvýbor pro životní prostředí, klimatické změny a energie Výboru regionů schválí svou pozici k vnitřnímu trhu energií a revizi směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení na téma „Výroba, zpracování a prodej tabákových a souvisejících výrobků“ a veřejné slyšení věnované budoucnosti eura.
 • Politický a bezpečnostní výbor uspořádá pravidelné zasedání.

Středa 20. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • Na panelové diskuzi s titulem "Digitální ekonomika" budou zjišťovány důsledky a potenciál digitálních technologií na nezaměstnanost, růst a konkurenceschopnost.
 • Pravidelné dvoudenní setkání odborníků Evropské sítě pro neformální výměnu zkušeností s technologiemi bude zakončeno.
 • Osmé fórum Světové aliance měst v boji proti chudobě se uskuteční v Dublinu.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů.
 • Výbor pro mezinárodní obchod se na schůzi zaměří na dohodu s Čínou a vztahy se střední Amerikou a rovníkovou Afrikou. Mezi tematické okruhy jednání bude patřit také vnější politika v oblasti letectví, obchod s léky s třetími zeměmi a jejich přístup k veřejným zakázkám EU.
 • Také Výbor pro zaměstnanost a sociální věci přijme stanovisko k absolutoriu 2011, a dále se vyjádří k nařízení o obecné ochraně údajů, směrnici o nabídkách převzetí a směrnici ovlivňující odbavování na letištích. Bude se zabývat i současným stavem vnitřního trhu služeb, přístupem třetích zemí k veřejným zakázkám v EU a vyjádří se k výstupům slyšení na témata přeshraničního kolektivního vyjednávání a důsledky Evropského semestru v sociální politice.
 • Zástupci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou probírat vnitřní trh s energií, snižování emisí CO2 v nových typech vozidel a nařízení o obecné ochraně dat.
 • Na jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se prodiskutuje otázka nové industrializace Evropy směrem ke konkurenceschopnosti, dále investiční produkty, zprostředkování pojištění, online hazard na vnitřním trhu, cloud computing a výstupy slyšení o stavu jednotného trhu služeb.
 • Ve Výboru regionů se bude hlasovat o vyjádření k politice Silnějšího evropského průmyslu, pokynům pro restrukturalizaci zadlužených podniků a genderové vyváženosti v dozorčích radách.
 • Dohodu o volném obchodu s Korejskou republikou má na pořadu dne poradní skupina občanské společnosti v rámci Hospodářského a sociálního výboru.
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu bude hlasovat mj. o Aktu o Jednotném trhu II, průmyslové politice a tabákové směrnici.

Čtvrtek 21. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • V Kilmainhamu bude zahájeno setkání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
 • Bude završeno fórum Světové aliance měst v boji proti chudobě.
 • Výbor pro mezinárodní obchod se ve svých diskuzích přesune k potenciálu obnovitelných energií na vnitřním trhu, finanční zodpovědnosti v mezinárodních sporech a zprávě Komise o vývozních úvěrových agenturách.
 • Setkání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pokračuje hlasováním o tématech z předchozího dne a projednáním zprávy o politice konkurenceschopnosti a dialogu s ESF.
 • Dvoudenní zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude završeno návrhem na uznávání profesních kvalifikací skrze jednotný informační systém. Poslanci se vyjádří také k celnímu kodexu Unie, koncesním smlouvám, veřejným zakázkám, společné evropské právní úpravě prodeje, elektronickým transakcím na vnitřním trhu a právní pomoci v mezinárodních obchodních sporech.
 • Zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky se ve Frankfurtu uskuteční s cílem debaty o monetární politice v zemích užívajících euro.

tek 22. února

 • Ministři dopravy se na půdě Rady EU sejdou k diskusi o směrnici o kvalitě paliv snižující tvorbu skleníkových plynů, dále si vymění názory na jednotný trh s energií a Roční analýzu růstu 2013.
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin ukončí svá jednání v Kilmainhamu.
 • Komise zveřejní Evropskou hospodářskou prognózu na rok 2013, která analyzuje ekonomické ukazatele členských, kandidátských a dalších významných zemí.
 • Pod záštitou Komise proběhne konference na téma Evropského systému ukazatelů pro udržitelný cestovní ruch s účelem poskytnout manažerům systém indikátorů v udržitelném cestovním ruchu.
 • Senátoři PČR se setkají s eurokomisařem Štefanem Füle a zástupci Komise.
 • Politický a bezpečnostní výbor plánuje v pořadí již druhou schůzi tento týden.

Sobota 23. února

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 24. února

 • Předsedové finančních výborů členských zemí a Evropského parlamentu budou v Dublinu probírat dokument Komise o prohlubování měnové unie, roli národních parlamentů v Evropském semestru a jedním z bodů agendy bude také buď ekonomický růst, nebo Víceletý finanční rámec.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22. 02.       Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03.       Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03.       Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03.       Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.       Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.       Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 18/2/2013.< Archív novinek