Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 25.2 - 3.3. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Na začátku tohoto týdne se uskuteční v pořadí 16. summit Evropské unie a Ukrajiny, jehož cílem bude vyřešit postup  reformní agendě Ukrajiny směřující k podpisu asociační dohody. V průběhu týdne zasednou k jednání některé výbory Evropského parlamentu. Patřit mezi ně bude Výbor pro zahraniční věci, který zhodnotí nejprve dohodu s Čínou, vývoj v Severní Koreji, Makedonii a stav ženských práv na Balkáně, aby posléze zasedl v rámci podvýboru pro bezpečnost a ochranu. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projedná dozor nad trhem s výrobky a jejich bezpečností a uspořádá veřejné slyšení o tabákových výrobcích. Na půdě Hospodářského a měnového výboru bude v úterý projednána Výroční zpráva o daních, reforma bankovního sektoru EU a možnost zavedení eura v Lotyšsku. Výbor pro mezinárodní obchod uspořádá ve čtvrtek seminář ke vztahům se zeměmi ASEAN. Členové Výboru pro regionální rozvoj zasednou k trialogu se zástupci Evropské Komise a Rady ohledně Evropské územní spolupráce. Na půdě Rady EU zahájí ministři zemědělství a rybolovu jednání o společné zemědělské a rybářské politice, dohodě s Marokem a skandálu s koninou. Ministři pro zaměstnanost a sociální záležitosti koncem týdne vydají doporučení založené na Roční analýze růstu 2013 a projednají stav implementace předcházejících doporučení. Evropská komise v polovině týdne představí legislativní balíček "Inteligentní hranice" a svá stanoviska k vizi rozvojové agendy po roce 2015 "Důstojný život pro všechny". Komisař pro dopravu plánuje seminář o řízení bezpečnosti silniční dopravy. Pod záštitou irského předsednictví se v Dublinu uskuteční několik konferencí, výběrem konference věnovaná výzkumu a inovacím a konference zaměstnavatelů IBEC CEO. Výbor pro záležitosti Evropské unie Poslanecké sněmovny PČR bude jednat o sdělení Komise ohledně vnitřního trhu s energií, návrhu Evropské komise o prohlubování hospodářské a měnové unie, sdělením týkajícím se bezpečnosti "zátěžových testů" jaderných elektráren a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o boji proti drogám.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 25. února

 • 16. summitu EU-Ukrajina zaměřený na obchodní otázky tzv. prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, energetiku, reformu veřejných financí, makroekonomickou situaci země a související finanční pomoc EU.
 • Ministři zemědělství a rybolovu zahájí dvoudenní jednání o reformě společné zemědělské a rybářské politiky. Dále se vyjádří ke skandálu s koňskou náhražkou hovězího a ke stavu jednání o dohodě s Marokem.
 • Pod záštitou irského předsednictví se v Dublinu uskuteční konference o odpovědném výzkumu a inovacích, která má za cíl podpořit inteligentní růst prostřednictvím platformy odborníků, vědomostí a zkušeností.
 • Na schůzi členů Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu bude zhodnocena dohoda s Čínou, vývoj v Severní Koreji a stav ženských práv na Balkáně. Poslanci se vyjádří ke Zprávě o pokroku FYROM a principu OSN představujícím "odpovědnost za ochranu".
 • Na půdě Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP proběhne veřejné slyšení o tabákových výrobcích.
 • Zástupci Komise pro vzdělání, mládež, kulturu a výzkum spadající pod Výbor regionů přijmou stanoviska k iniciativám v oblasti cloud computingu, vzdělávání a zaměstnanosti v kulturních a tvůrčích povoláních.
 • Každoroční setkání platformy ESÚS (Evropského seskupení pro územní spolupráci) bude tentokrát zaměřené na dopravu a podniky.

Úterý 26. února

 • Ministři zemědělství budou pokračovat v jednání o společné zemědělské a rybářské politice a dalších záležitostech.
 • Pokračuje konference o výzkumu a inovacích v Dublinu.
 • První den konference Komise na téma "Výhody a omezení nukleární fúze pro nízkouhlíkovou ekonomiku" bude zaměřený na strategie EU v této oblasti a možnosti výzkumu. Konference se uskuteční pro zájmové skupiny z řad veřejnosti ve spolupráci Komise a EHSV.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru EP se sejdou kvůli zavádění eura v Lotyšsku, reformě bankovní struktury EU a návrhu Výroční zprávy o daních. Dále se vyjádří ke společnému systému DPH poukázek, Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody a udělení absolutoria za rok 2011.
 • Poslanci ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP budou hlasovat o stanovisku k reformě označování lihovin a povolenek na emise skleníkových plynů. Schůze tohoto výboru je spojená s projednáním dozoru nad trhem s výrobky, jejich bezpečností a agendy „Spokojený život v mezích naší planety“.
 • Výbor pro regionální rozvoj EP povede trialog k projednání Evropské územní spolupráce.
 • Proběhne pracovní setkání Komise pro politiku územní soudržnosti Výboru regionů s cílem přijmout stanovisko k Fondu evropské pomoci pro nejchudší osoby, 4. železničnímu balíčku a jiným záležitostem.
 • Zástupci Aliance liberálů a demokratů pro Evropu se setkají, aby prodebatovali své stanovisko ke čtvrtému železničnímu balíčku.
 • Uskuteční se pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru. 

Středa 27. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu I a II.
 • Evropská síť pro rozvoj politiky celoživotního poradenství uspořádá v Dublinu plenární zasedání.
 • Odborníci a akademici pod záštitou irského předsednictví pořádají taktéž v Dublinu veřejný seminář o budoucnosti Evropy a postavení Irska v EU.
 • Druhý den konference na téma "Výhody a omezení nukleární fúze pro nízkouhlíkovou ekonomiku" bude zaměřený na propojení akademické sféry s průmyslem, bezpečnost fúze a roli občanské společnosti.
 • Proběhne týdenní zasedání kolegia komisařů. Evropská komise představí legislativní balíček "Inteligentní hranice" a vizi rozvojové agendy po roce 2015 "Důstojný život pro všechny“.
 • Bude zahájeno dvoudenní zasedání národních delegací a pracovních skupin Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu.
 • Česká delegace se setká v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Před tím se sejdou členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.
 • Setkání poslanců skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance s vedoucími delegací. Poslanci také projednají stanovisko k rozpočtu.

Čtvrtek 28. února

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Ministři pro zaměstnanost a sociální záležitosti se sejdou s cílem přijmout doporučení založené na Roční analýze růstu 2013, přičemž mají v plánu podpořit implementaci doporučení z roku 2010.
 • V Dublinu proběhne konference zaměstnavatelů IBEC CEO zabývající se dopady krize na podnikání, která bude zároveň hledat východiska z krize prostřednictvím obchodu.
 • Na stejném místě bude pokračovat plenární zasedání Evropské sítě pro rozvoj politiky celoživotního poradenství.
 • Taktéž v Dublinu bude zahájena dvoudenní konference o společném plánování (Joint Programming) v Evropském výzkumném prostoru, která má přispět k jednání o programu Horizont 2020.
 • Komisař pro dopravu plánuje uspořádat seminář zaměřený na řízení bezpečnosti silniční infrastruktury v Evropě. Na programu bude také diskuze k možným změnám směrnic o silničních tunelech a bezpečnostních auditech.
 • Plánovaný workshop Výboru pro mezinárodní obchod se bude zabývat hospodářskými a obchodními vztahy s uskupením ASEAN, budoucí strategií Unie v této oblasti a srovnáním jednotlivých Dohod o volném obchodu.
 • Výbor regionů pořádá v Dublinu dvoudenní konferenci s názvem "Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa" v rámci strategie Evropa 2020. Program obsahuje zhodnocení obecných trendů politiky zaměstnanosti a vzdělávání a srovnání regionálních případových studií.
 • Dvoudenní zasedání národních delegací a pracovních skupin Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bude ukončeno.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR PČR se bude na schůzi zabývat návrhem Evropské komise o prohlubování hospodářské a měnové unie v souvislosti s rolí národních parlamentů, návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o boji proti drogám a sdělením Komise ohledně vnitřního trhu s energií, "zátěžových testů" jaderných elektráren.

tek 1. března 

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Ministři příslušných zodpovědní za oblast bezdomovectví se sejdou u kulatého stolu v Lovani. 
 • Konference o společném plánování v Evropském výzkumném prostoru v Dublinu bude ukončena. 
 • Pokračuje konference "Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa" s programem navazujícím na první den možnostmi mezinárodní spolupráce a řešení krize.
 • Předsednictvo Výboru regionů se sejde v Dublinu k projednání zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. 
 • Uskuteční se schůze politického představenstva Konference periferních přímořských regionů Evropy.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 2. března

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 3. března

 • Neproběhnou žádné důležité události.

    
Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 05. 03.       Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03.       Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03.       Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.       Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.       Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká
podnikatelská reprezentace při EU

dne 25/2/2013.< Archív novinek